Vyrovnání odpočtu DPH u mank na zásobách

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje postup pro vyrovnání odpočtu daně, resp. úpravu odpočtu daně, pro případy nedoloženého zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku. Tento článek se zaměřuje především na nedoložené ztráty zásob (manka), a to nejen z pohledu DPH, ale i z pohledu účetního a dopadu do základu daní z příjmů.

Vyrovnání odpočtu DPH u mank na zásobách
Ing.
Pavel
Běhounek
Zákon o DPH od 1. 7. 2017
Směrnice 2006/112/EU, o společném systému DPH, obsahuje v pravidlech pro odpočet daně v
čl. 184
obecné pravidlo pro
opravu odpočtu daně,
podle kterého se počáteční odpočet daně opraví, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla osoba povinná k dani nárok.
Obecné pravidlo pro opravu odpočtu daně je dále rozvedeno například v
odst. 1 čl. 185,
kde je stanoveno, že oprava se provede, zejména pokud se po podání přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu výše odpočtu, například
byly-li zrušeny určité koupě nebo byla-li získána určitá snížení ceny.
Zákon o DPH opravu odpočtu daně podle odst. 1 čl. 185 směrnice upravuje v § 74 (oprava odpočtu daně) – v této opravě odpočtu daně došlo od 1. 7. 2017 také k důležitým legislativním změnám (zejména je od 1. 7. 2017 výslovně stanoveno, že opravu je nutno provést také v případě, kdy plátce uplatnil odpočet z úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění a toto zdanitelné plnění se následně neuskuteční a úplata není vrácena ani použita na úhradu jiného plnění), ale tímto tématem se tento článek dále nezabývá.
V
odst. 2 čl. 185
směrnice stanovuje, že oprava odpočtu daně se neprovádí např. při zničení, ztrátě či krádeži majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny. Toto ustanovení tedy stanovuje
povinnost opravy odpočtu daně pro případy zničení, ztrát či krádeží majetku, nejsou-li tyto řádně doloženy nebo potvrzeny
– tato povinnost ovšem nebyla
před 1. 7. 2017
zákonem o DPH výslovně upravena a v praxi se např. manko na zásobách, při jejichž pořízení byl uplatněn odpočet daně, považovalo za použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce a z tohoto důvodu byla odváděna daň na výstupu (řádek 1 nebo 2 daňového přiznání podle sazby daně + oddíl A.5. kontrolního hlášení).
Zákon o DPH od 1. 7. 2017
obsahuje op