Vyrovnání odpočtu DPH u mank na zásobách

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje postup pro vyrovnání odpočtu daně, resp. úpravu odpočtu daně, pro případy nedoloženého zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku. Tento článek se zaměřuje především na nedoložené ztráty zásob (manka), a to nejen z pohledu DPH, ale i z pohledu účetního a dopadu do základu daní z příjmů.

Vyrovnání odpočtu DPH u mank na zásobách
Ing.
Pavel
Běhounek
Zákon o DPH od 1. 7. 2017
Směrnice 2006/112/EU, o společném systému DPH, obsahuje v pravidlech pro odpočet daně v
čl. 184
obecné pravidlo pro
opravu odpočtu daně,
podle kterého se počáteční odpočet daně opraví, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla osoba povinná k dani nárok.
Obecné pravidlo pro opravu odpočtu daně je dále rozvedeno například v
odst. 1 čl. 185,
kde je stanoveno, že oprava se provede, zejména pokud se po podání přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu výše odpočtu, například
byly-li zrušeny určité koupě nebo byla-li získána určitá snížení ceny.
Zákon o DPH opravu odpočtu daně podle odst. 1 čl. 185 směrnice upravuje v § 74 (oprava odpočtu daně) – v této opravě odpočtu daně došlo od 1. 7. 2017 také k důležitým legislativním změnám (zejména je od 1. 7. 2017 výslovně stanoveno, že opravu je nutno provést také v případě, kdy plátce uplatnil odpočet z úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění a toto zdanitelné plnění se následně neuskuteční a úplata není vrácena ani použita na úhradu jiného plnění), ale tímto tématem se tento článek dále nezabývá.
V
odst. 2 čl. 185
směrnice stanovuje, že oprava odpočtu daně se neprovádí např. při zničení, ztrátě či krádeži majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny. Toto ustanovení tedy stanovuje
povinnost opravy odpočtu daně pro případy zničení, ztrát či krádeží majetku, nejsou-li tyto řádně doloženy nebo potvrzeny
– tato povinnost ovšem nebyla
před 1. 7. 2017
zákonem o DPH výslovně upravena a v praxi se např. manko na zásobách, při jejichž pořízení byl uplatněn odpočet daně, považovalo za použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce a z tohoto důvodu byla odváděna daň na výstupu (řádek 1 nebo 2 daňového přiznání podle sazby daně + oddíl A.5. kontrolního hlášení).
Zákon o DPH od 1. 7. 2017
obsahuje opravu (v terminologii směrnice) odpočtu daně pro nedoložená zničení, ztráty či krádeže zásob v § 77 odst. 2 písm. c) – v terminologii zákona o DPH je tato oprava odpočtu daně nazývána
„vyrovnání odpočtu daně“.
Vyrovnání odpočtu daně podle § 77 zákon o DPH neupravuje výslovně pro zásoby, ale pro obchodní majetek před jeho použitím, s výjimkou dlouhodobého majetku. Tento článek se zabývá zásobami a na ně se vyrovnání odpočtu daně podle § 77 zákona o DPH bezesporu vztahuje.
Řádně nedoložená zničení, ztráty či odcizení zákon o DPH od 1. 7. 2017 v § 77 odst. 2 považuje za použití příslušného majetku
v rámci ekonomických činností plátce
pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně. Jak je dále v příkladu 1 uvedeno, pro obchodní majetek, který není dlouhodobým majetkem a který byl vydán do užívání, z § 77 odst. 2 zákona o DPH od 1. 7. 2017 plyne, že nedoložené zničení, ztráta či odcizení tohoto majetku nelze považovat za jeho použití pro jiné účely než ekonomickou činnost.
Zákon o DPH od 1. 7. 2017 obsahuje také (v § 78e)
jednorázovou úpravu odpočtu daně
u dlouhodobého majetku pro případy, kdy ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně (5letá, resp. 10letá, lhůta) dojde k jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny.
K problematice vyrovnání odpočtu daně, resp. k jednorázové úpravě odpočtu daně, z důvodu nedoloženého zničení, ztráty či odcizení podle právní úpravy zákona o DPH ve znění od 1. 7. 2017 vydalo GFŘ dne 15. 6. 2017 Informaci k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH (dále jen
„Informace GFŘ“
).
 
Majetek podléhající vyrovnání odpočtu daně
Vyrovnání odpočtu daně podle § 77 zákona o DPH se týká
obchodního majetku před jeho použitím, s výjimkou dlouhodobého majetku.
U účetních jednotek se tedy vyrovnání odpočtu daně v každém případě týká majetku evidovaného jako
zásoby,
tj. především jako materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky a zboží. Dlouhodobý majetek zákon o DPH v § 4 odst. 4 písm. d) vymezuje s odkazem na vymezení tohoto majetku zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V případě hmotných movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok je tedy rozhodující hodnotová hranice 40 000 Kč.
Příklad 1
Účetní jednotka má stanovenou hodnotovou hranici ocenění pro evidování samostatných movitých věcí jako dlouhodobý hmotný majetek vyšší než 40 000 Kč. Účetní jednotka pořídí počítač za 20 000 Kč v úrovni bez DPH a uplatní odpočet daně. Je zjištěna nedoložená ztráta tohoto počítače – vztahuje se na tuto nedoloženou ztrátu vyrovnání odpočtu daně?
V případě účetní jednotky, která účtuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), je uvedený počítač ve smyslu § 7 odst. 3 písm. b) a § 9 odst. 1 písm. g) uvedené prováděcí vyhlášky považován za zásobu (materiál). Ve smyslu ZDP se nejedná o hmotný majetek, a proto tedy nejde o dlouhodobý majetek ve smyslu zákona o DPH a nepřipadá tak do úvahy úprava odpočtu daně podle § 78e zákona o DPH. Pokud by tedy byla ztráta zjištěna před vydáním počítače do spotřeby, dopadalo by na tuto ztrátu vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH. Pokud by byla ztráta zjištěna až po vydání počítače do spotřeby, žádná
kompenzace
odpočtu daně (ani vyrovnání dle § 77, ani úprava dle § 78e zákona o DPH) by se neprováděla. Od 1. 7. 2017 nepřipadá do úvahy ani odvod DPH na výstupu z důvodu, že by byl počítač, u kterého byl uplatněn odpočet daně, použit pro účely nesouvisející s podnikáním podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH – jestliže je nedoložená ztráta počítače před vydáním do spotřeby dle § 77 odst. 1 a 2 zákona o DPH považována za použití v rámci ekonomické činnosti, nelze nedoloženou ztrátu po vydání do spotřeby považovat za použití mimo ekonomickou činnost.
Příklad 2
Účetní jednotka má stanovenou hodnotovou hranici ocenění pro evidování samostatných movitých věcí jako dlouhodobý hmotný majetek vyšší než 10 000 Kč. Účetní jednotka pořídí počítač za 20 000 Kč v úrovni bez DPH a uplatní odpočet daně. Je zjištěna nedoložená ztráta tohoto počítače – vztahuje se na tuto nedoloženou ztrátu
vyrovnání odpočtu daně?
Ve smyslu ZDP se nejedná o hmotný majetek, a proto tedy nejde o dlouhodobý majetek ve smyslu zákona o DPH a nepřipadá tak do úvahy úprava odpočtu daně podle § 78e zákona o DPH. Pokud by tedy byla ztráta zjištěna před uvedením počítače do užívání, dopadalo by na tuto ztrátu vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH. Pokud by byla ztráta zjištěna až po uvedení počítače do užívání, žádná
kompenzace
odpočtu daně (ani vyrovnání dle § 77, ani úprava dle § 78e zákona o DPH) by se neprováděla. Od 1. 7. 2017 nepřipadá do úvahy ani odvod DPH na výstupu z důvodu, že by byl počítač, u kterého byl uplatněn odpočet daně, použit pro účely nesouvisející s podnikáním podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH – jestliže je nedoložená ztráta počítače před uvedením do užívání dle § 77 odst. 1 a 2 zákona o DPH považována za použití v rámci ekonomické činnosti, nelze nedoloženou ztrátu po uvedení do užívání považovat za použití mimo ekonomickou činnost.
 
Manko podléhající vyrovnání odpočtu daně
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), v
§ 30 odst. 10
označuje za
manko
inventarizační rozdíl, kdy je skutečný stav zásob nižší než stav v účetnictví a tento rozdíl nelze prokázat způsobem stanoveným .
Mankem, ve smyslu zákona o DPH tedy nedoloženým zničením, ztrátou či odcizením, např. není:
likvidace
zničených, poškozených, zkažených apod. zásob, je-li tato likvidace doložena. Ve věci řádného doložení je však třeba upozornit, že Informace GFŘ klade poměrně značné formální nároky na prokázání této likvidace – např. v případech zásob, jejichž likvidace je upravena zvláštními předpisy (autovraky, obaly, elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, pneumatiky), předpokládá doložení likvidace třetí osobou; v případech likvidace ve vlastní režii předpokládá doložení likvidačním protokolem včetně fotodokumentace,
záměna
zásob, např. ve smyslu § 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. – inventarizační rozdíly prokazatelně vzniklé ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,
technologické a technické ztráty
podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob – ztráty vznikající například rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob),
další doložené rozdíly – např. ve smyslu § 25 odst. 2 ZDP se může jednat o
ztratné v maloobchodním prodeji
a
nezaviněné úhyny zvířat,
která nejsou ve smyslu ZDP hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy ztratného a nezaviněných úhynů stanovené plátcem. Ekonomicky zdůvodněným vnitřním předpisem lze doložit i další příčiny inventarizačních rozdílů – např. se může jednat o odůvodněné ztratné ve velkoobchodu.
Vyrovnání odpočtu DPH se provádí pouze v případech manka na zásobách, u kterých byl uplatněn odpočet daně. Manko na zásobách pořízených např. od neplátců daně vyrovnání odpočtu nepodléhá.
Vyrovnání odpočtu daně je časově omezeno,
a to lhůtou pro uplatnění odpočtu daně dle § 73 odst. 3 zákona o DPH. Jestliže byly zásoby nakoupeny v lednu 2015 a v lednu 2015 vznikl nárok na odpočet daně, nelze standardně počínaje 1., resp. 2. 2. 2018 již uplatnit nárok na odpočet daně – pokud nárok na odpočet daně zanikl (nárok na odpočet nezanikne např. v případě, kdy daň přiznává odběratel v režimu přenesení daňové povinnosti) a manko je zjištěno až po tomto datu, vyrovnání odpočtu daně (ani jiná
kompenzace
) se již neprovádí.
Informace GFŘ z hlediska způsobu vyrovnání nebo úpravy původně uplatněného odpočtu daně při nedoložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku (kapitola 4) váže způsob vyrovnání na
metodu ocenění použitou v účetnictví plátce
(ocenění zásob metodou FIFO nebo metodou váženého aritmetického průměru). Jestliže se má z použité účetní metody vycházet z hlediska vlastního výpočtu (viz další kapitola), nabízí se použít použitou účetní metodu i pro stanovení případného uplynutí lhůty pro vyrovnání daně.
Příklad 3
Plátce daně eviduje na kartě zboží zbožní položku XY; pohyby na této kartě jsou následující:
Období
Pohyb na kartě
Leden 2015
Nákup 100 ks
Rok 2015
Prodej 30 ks
31. 12. 2015
Inventarizační stav 70 ks
Leden 2016
Nákup 100 ks
Rok 2016
Prodej 30 ks
31. 12. 2016
Inventarizační stav 140 ks
Leden 2017
Nákup 100 ks
Rok 2017
Prodej 30 ks
31. 12. 2017
Inventarizační stav 210 ks
Leden až březen 2018
Prodej 0 ks
31. 3. 2018
Inventarizační stav 205 ks (manko 5 ks)
Vztahuje se na manko k 31. 3. 2018 vyrovnání odpočtu daně?
Jestliže plátce používá pro ocenění zásob metodu FIFO, tak lze konstatovat, že:
140 ks k 31. 12. 2016 bylo tvořeno 40 ks pořízenými v 1/2015 a 100 ks pořízenými v 1/2016,
210 ks k 31. 12. 2017 bylo tvořeno 10 ks pořízenými v 1/2015, 100 ks pořízenými v 1/2016 a 100 ks pořízenými v 1/2017.
V tomto případě manko 5 ks zjištěné k 31. 3. 2018 je tvořeno 5 ks pořízenými v 1/2015. Manko je tedy zjištěno po uplynutí 3leté lhůty pro uplatnění odpočtu daně (za předpokladu, že zásoba byla nakoupena od jiného plátce s daní) a vyrovnání odpočtu daně nepodléhá. Pokud by účetní jednotka používala pro ocenění zásob metodu váženého aritmetického průměru, bylo by uplynutí lhůty pro vyrovnání odpočtu daně těžko obhajitelné.
Ve většině případů se pravděpodobně nepodaří prokázat, že lhůta pro vyrovnání odpočtu daně již uplynula. Nelze však vyloučit, že i při použití metody ocenění zásob váženým aritmetickým průměrem se lhůtu podaří prokázat – typicky v případě, kdy by byly zásoby pořízeny jednorázově (např. v lednu 2015 a manko by bylo zjištěno až k 31. 3. 2018).
 
Provedení vyrovnání daně
Teoreticky je provedení vyrovnání daně v případě zjištění manka na zásobách poměrně jednoduché, jak ukazuje následující příklad 4.
Příklad 4
Plátce daně pořídil zboží za cenu bez daně 1 000 Kč/ks, při pořízení zboží byl uplatněn odpočet daně v základní sazbě 210 Kč/ks. Dne 31. 3. 2018 je zjištěno manko 5 ks. Jak bude provedeno vyrovnání daně?
V tomto případě je nutné k datu 31. 3. 2018, tj. v daňovém přiznání za 3/2018, resp. za 1.Q/2018, provést vyrovnání daně ve výši 1 050 Kč (5 x 210 Kč). Vyrovnání daně se provede tak, že částka 1 050 Kč bude uvedena v oddíle IV. daňového přiznání (Nárok na odpočet daně) na řádku 45 (Korekce odpočtů daně) ve sloupci „v plné výši“, a to s minusovým znaménkem – tím bude celkový nárok na odpočet daně v oddíle VI. (Výpočet daně) na řádku 63 (Odpočet daně) o částku 1 050 Kč snížen.
Vyrovnání odpočtu daně se nijak nepromítá do kontrolního hlášení.
V praxi je však situace často mnohem složitější, protože konkrétní položka zásob bývá pořizována za různé ceny. S tímto problémem se Informace GFŘ vypořádává tak, že se v podstatě má vycházet z
ocenění zásob uplatňovaného v účetnictví.
Příklady 2 (použité metody ocenění FIFO) a 4 (použití metody ocenění váženého aritmetického průměru) v Informaci GFŘ ovšem při výpočtu příslušného ocenění vůbec neberou do úvahy, že jsou příslušné zásoby také vyskladňovány. Například v příkladu 2 je uvedena situace, kdy je v dubnu zjištěno manko 200 t písku a na počátku roku plátce evidoval 100 t v ceně 100 Kč/t a v dubnu nakoupil první dodávku 200 t za cenu 150 Kč/t. V zadání příkladu 2 není uvedeno, že během ledna až března nebyl žádný písek nakoupen, což je zřejmě opomenutí a zadání je nutno takto doplnit, resp. pozměnit tak, že první dodávka nebyla první dubnovou dodávkou, ale první dodávkou za období leden až duben příslušného roku. Mnohem významnější však je, že zadání příkladů vůbec nepočítá s tím, že by byly zásoby také vyskladňovány – pokud by vyskladňovány byly, je pochopitelně třeba při zjištění ocenění pro účely DPH převzít účetní metodu ocenění se vším všudy. Pokud by tedy v příkladu 2 Informace GFŘ (v dubnu zjištěno manko 200 t písku a na počátku roku plátce evidoval 100 t v ceně 100 Kč/t a první dodávka v uvedeném období by byla 200 t za cenu 150 Kč/t a v uvedeném období by došlo k prokázané spotřebě 100 t, tak by bylo nutno pro účely vyrovnání odpočtu manko 200 t ocenit cenou 150 Kč/t).
Praktické provedení vyrovnání odpočtu daně komplikuje také skutečnost, že součástí ocenění zásob mohou být i
náklady související s pořízením
a u těchto souvisejících nákladů nemusí být uplatněn odpočet daně – např. se může jednat o náklady na dopravu zboží, kterou zajišťuje neplátce daně. Informace GFŘ proto uvádí, že plátce má mít k dispozici
„soupis majetku, který by měl obsahovat jednotkovou cenu (pořizovací cenu) obchodního majetku bez daně, základ daně, sazbu daně a výši daně a také datum pořízení obchodního majetku, a zdaňovací období, kdy byl odpočet uplatněn a v jaké výši“
. Doložení podkladů pro správné provedení vyrovnání odpočtu je tedy značně pracné.
Informace GFŘ podle mého názoru věnuje nedostatečnou pozornost
nedokončené výrobě a vlastním výrobkům
– pouze konstatuje, že se zde postupuje obdobně jako u materiálu nebo zboží. Problémem však je, že u
zásob oceněných vlastními náklady
mohou značnou část ocenění činit např. mzdové náklady, ze kterých pochopitelně nemohl být uplatněn odpočet daně. Pravděpodobně je však třeba počítat s tím, že správce daně bude vycházet z toho, že vyrovnání odpočtu daně se má provádět z ceny evidované v účetnictví, pokud není prokázáno, že u části tohoto ocenění nebyl uplatněn odpočet daně a důkazní břemeno bude muset unést plátce daně.
 
Vztah k daním z příjmů
Ocenění zásob, které je potřeba v případě manka zaúčtovat do nákladů, představuje pochopitelně daňově neuznatelný náklad. Příspěvek Koordinačního výboru 510/15.11.17 – Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod, který byl (s rozporem) uzavřen 24. 1. 2018, se zabývá otázkou daňové uznatelnosti DPH, o kterou je nutno snížit nárok na odpočet daně např. z důvodu vyrovnání odpočtu daně. Finanční správa při projednávání uvedeného příspěvku vyšla z teze, že pokud je titulem pro vyrovnání odpočtu dle § 77 zákona o DPH situace, se kterou ZDP spojuje vznik nedaňového nákladu (např. vznik manka a škody), nelze uplatnit v daňových nákladech hodnotu manka a škody včetně daňové povinnosti z titulu DPH vzniklé v důsledku zákonného vyrovnání uplatněného odpočtu daně.
Příklad 5
Plátce daně inventarizací provedenou dne 1. 4. 2018 k datu 31. 3. 2018 zjistí manko na zboží pořízeném (včetně souvisejících nákladů) od plátců daně v hodnotě 10 000 Kč. Při pořízení zboží byl uplatněn odpočet daně. Jaké účetní důsledky a dopady do základu daně z příjmů bude mít uvedené manko?
V tomto případě vznikne z důvodu manka daňově neuznatelný náklad ve výši 10 000 Kč + (ve smyslu závěru Finanční správy v příspěvku KV 510/15.11.17) další daňově neuznatelný náklad 2 100 Kč z důvodu vyrovnání odpočtu daně. Manko bude zaúčtováno k datu, ke kterému je inventarizace prováděna (v daném případě k datu 31. 3. 2018). Vyrovnání odpočtu daně se promítne do přiznání k DPH až za duben 2018 (manko je zjištěno 1. 4. 2018). Otázkou je, zda vyrovnání odpočtu daně zaúčtované do nákladů má být zaúčtováno k datu 31. 3. 2018 nebo až k datu 1. 4. 2018. Analogicky s názorem Finanční správy v příspěvku KV 510/15.11.17 (vyrovnání odpočtu je daňově neuznatelné, protože souvisí s daňově neuznatelnou situací) by bylo logické považovat z účetního hlediska vyrovnání odpočtu daně za náklad vztahující se k datu, ke kterému je inventarizace prováděna (v daném případě za účetní náklad k datu 31. 3. 2018).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.