Autorský honorář rozložený do více let

Vydáno: 2 minuty čtení

Autor vede daňovou evidenci a není plátce DPH. Je správné zdaňovat vždy příjmy dosažené za konkrétní zdaňovací období, i když je zakázka víceletá s rozloženými platbami? Konkrétní příklad: v prvním roce podepíše autor smlouvu na vydání knihy a v tomtéž roce obdrží zálohu. V následujícím roce je kniha vydána a autor dostane doplatek. Autor tedy zdaní v prvním roce zálohu a ve druhém doplatek? Hraje nějakou roli datum podpisu smlouvy či datum vydání díla, nebo je podstatné pouze datum, kdy dojde k přijetí plateb? Do obratu pro DPH se opět započítává v prvním roce záloha a ve druhém doplatek? A jaký je postup i při stanovení základu pro zdravotní a sociální pojištění?

Autorský honorář rozložený do více let
Ing.
Jiří
Vychopeň
ODPOVĚĎ:
V daném případě se jedná o příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přičemž z § 5 odst. 1 ZDP vyplývá, že tyto příjmy se zahrnují do základu daně (dílčího základu daně) vždy v tom zdaňovacím období, ve kterém je poplatník obdržel. V uváděném příkladu to znamená, že poplatník v prvním roce zdaní přijatou zálohu a ve druhém roce zdaní přijatý doplatek. Podstatné pro zdaňování příjmů je tedy pouze to, kdy poplatník obdrží uvedené platby, přičemž to samé platí i pro stanovení vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.
Postup při započítávání přijatých záloh do obratu pro účely DPH není v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), jednoznačně upraven. Podle § 4a odst. 1 ZDPH se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náležejí za uskutečněná plnění. To lze podle mého názoru chápat tak, že přijaté zálohy před uskutečněním zdanitelného plnění se do obratu pro účely ZDPH započítají až tehdy, kdy dojde k uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.