Zveřejňování účetních dat ve Sbírce listin a možné pokuty

Vydáno: 17 minut čtení

Podnikatelské subjekty mají ze zákona uloženou povinnost pravidelně zveřejňovat řadu dokumentů, včetně účetních výkazů, ve Sbírce listin obchodního rejstříku (dále jen „Sbírka listin“), která je volně dostupná na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Řada subjektů však tuto zákonnou povinnost nesplňuje a potenciálně čelí pokutám, případně dalším negativním důsledkům. Podnikatelé často zdůrazňují, že účetní výkazy obsahují řadu citlivých informací a odmítají je zveřejnit s odůvodněním, že jde o jejich obchodní tajemství, protože z výkazů lze například odhadovat výši mzdových nákladů či marži na prodávané zboží. Na druhou stranu smyslem zveřejnění účetních výkazů je zjištění ekonomické situace u daného subjektu a možnost vyhodnotit tyto údaje při rozhodování. Tento článek se zabývá povinností zveřejňovat účetní výkazy ve Sbírce listin a obsahuje informace, jaké negativní důsledky může porušení povinnosti pro dané subjekty znamenat.

Zveřejňování účetních dat ve Sbírce listin a možné pokuty
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Co se povinně zveřejňuje ve Sbírce listin?
Sbírka listin jakožto součást obchodního rejstříku patří mezi veřejné rejstříky, které jsou upraveny zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVR“). V současné době je Sbírka listin zpřístupněna i na internetových stránkách obchodního rejstříku1). Sbírka listin je tak veřejně přístupná pro každého bez ohledu na to, zda osvědčí právní zájem, a každý si také může pořídit úředně ověřený opis listiny obsažené ve Sbírce listin. Zákon o veřejných rejstřících ukládá povinnost ukládat do Sbírky listin vymezené dokumenty (například jde o zakladatelské dokumenty, rozhodnutí týkající se funkcí statutárních orgánů, rozhodnutí o přeměně společnosti, zprávu o vztazích, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí o zrušení právnické osoby, posudek znalce na ocenění majetku při přeměnách).
Ve vztahu k účetnictví se povinně do Sbírky listin ukládají dokumenty vymezené v § 66 odst. c) ZVR s odkazem na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Podle ZVR se povinně zveřejňují výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, pokud stanoví povinnost jejich uložení do Sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a pokud vyžaduje jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, pokud nejsou součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky. Podle § 67 ZVR se do Sbírky listin spolu