Nová pravidla zdaňování společností (sdružení)

Vydáno: 15 minut čtení

Novela č. 170/2017 Sb. zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), účinná od 1. 7. 2017, zcela změnila zdaňování společností, dříve označovaných jako sdružení. Společnosti existující před účinností novely musí přejít na nový systém nejpozději 1. 1. 2019, nově vzniklé společnosti se již musí řídit novými pravidly. Ty mají dopad především na fakturaci, a proto s nimi přijdou do styku i firmy, které se společnostmi obchodují.

Nová pravidla zdaňování společností (sdružení)
Ing.
Petr
Vondraš
Moore Stephens, s. r. o.
 
Zdaňování společností před novelou
Společnost, dříve sdružení bez právní subjektivity, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v § 2716–2746. Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost. Podle § 2737 odst. 1 občanského zákoníku i nadále platí, že jedná-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka všech společníků. Proto i v zákoně o DPH vystupoval vůči správci daně jeden pověřený společník, který podával daňové přiznání za činnost celé společnosti. Společníci se většinou sdružovali jednorázově kvůli velkým stavebním projektům nebo dlouhodobě pro vzájemnou podporu v podnikání.
Příklad 1
Na začátku roku 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na výstavbu multifunkční haly v obci XY. Kromě jiných se řízení zúčastnily i firmy A a B, které se pro účely tohoto výběrového řízení sdružily do společnosti AB. Výběrové řízení společnost AB vyhrála a v březnu roku 2017 se staly firmy A a B dobrovolnými plátci DPH. Určeným společníkem pro vedení evidence pro