Rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku

Vydáno: 16 minut čtení

V článku si s využitím příkladů ukážeme rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který není a nikdy nebyl zařazen v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který byl vyřazen z obchodního majetku, a prodeje hmotného majetku při uplatnění paušálních výdajů.

Rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Prodej hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku
Pokud dojde k prodeji hmotného majetku zařazeného do obchodního majetku poplatníka, je dosažený
příjem z prodeje zahrnut do dílčího základu daně dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
V případě, že jde o odpisovaný hmotný majetek a k jeho prodeji dojde v průběhu zdaňovacího období, lze dle § 26 odst. 7 ZDP uplatnit do daňových výdajů odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 ZDP. Pokud by došlo k prodeji až 31. 12., pak by bylo možno uplatnit daňový odpis v plné výši ročního odpisu. Daňově uznatelným výdajem je u odpisovaného hmotného majetku ve smyslu § 24 odst. 2 písm. b) ZDP daňová zůstatková cena majetku; daňově uznatelnými výdaji jsou i výdaje související s prodejem (inzerce, znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy právníkem, u prodeje vozidla poplatky za převod vozidla apod.).
Z prodeje majetku zařazeného v obchodním majetku může vzniknout i daňově uznatelná ztráta.
Toto daňové řešení platí i v případě hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, který je najímán a příjmy z nájmu jsou zdaněny podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a v průběhu nebo po skončení nájmu je tento hmotný majetek prodán.
Příjem z prodeje hmotného majetku po odpočtu daňově uznatelných výdajů vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a na všeobecné zdravotní pojištění.
Příklad 1
Živnostník v roce 2018 prodá nepotřebný funkční nákladní automobil zařazený v obchodním majetku, který byl pořízen v roce 2012 a je již zcela daňově odepsán. Prodej vozidla se uskuteční na základě kupní smlouvy za sjednanou cenu 127 000 Kč. Prodávající zaplatí znalecký posudek ve výši 1 900 Kč.
Příjem z prodeje vozidla zahrnutého v obchodním majetku je zdaněn jako příjem zahrnutý do dílčího základu daně dle § 7 ZDP. Vzhledem k tomu, že automobil již nemá žádnou daňovou zůstatkovou cenu, bude k příjmům z prodeje automobilu možno uplatnit jako daňové výdaje pouze částku za znalecký posudek 1 900 Kč. Prodej automobilu zvýší dílčí základ daně dle § 7 ZDP o částku 125 100 Kč. Z titulu prodeje automobilu tak musí živnostník zvýšit svůj vyměřovací základ pro odvod sociálního a zdravotního pojištění o částku 0,5 x 125 100 Kč = 62 550 Kč.
Pro podnikatele by bylo výhodnější vozidlo před prodejem vyřadit z obchodního majetku. Příjem z prodeje by byl zdaněn jako ostatní příjem v rámci dílčího základu daně dle § 10 ZDP, ale současně by poplatník ušetřil na pojistném, protože příjmy zdaňované dle § 10 ZDP nevchází do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 2
Zemědělský podnikatel má v obchodním majetku zahrnut traktor. Vzhledem k tomu, že ho přestal používat k podnikání, pronajal ho od roku 2016 jinému zemědělskému podnikateli a v roce 2018 mu ho prodá.
Příjem z nájmu traktoru zahrnutého v obchodním majetku je příjmem dle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a podléhá zdanění jako příjem ze samostatné činnosti. Při prodeji traktoru v roce 2018 je tento příjem příjmem dle § 7 ZDP, daňovým výdajem bude daňová zůstatková cena.
Příklad 3
Podnikatel má od roku 2015 vložen do svého obchodního majetku osobní automobil, který odpisuje rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 410 000 Kč. V letech 2016 a 2017 používal osobní automobil nejen k podnikatelským účelům, ale rovněž pro soukromé účely, přičemž podíl najetých kilometrů pro soukromé účely činil po oba roky 25 % z celkového počtu najetých kilometrů. V průběhu roku 2018 automobil prodá za 150 000 Kč.
Zdaňovací období
Daňový odpis v Kč
Odpisy v daňových výdajích v Kč
2015
410 000 x 11 / 100 = 45 100
45 100
2016
410 000 x 22,25 / 100 = 91 225
91 225 x 0,75 = 68 419
2017
410 000 x 22,25 / 100 = 91 225
91 225 x 0,75 = 68 419
2018
0,5 x 410 000 x 22,25 / 100 = 45 613
45 613
Z titulu využívání automobilu pro soukromé účely musel poplatník v letech 2016 a 2017 roční odpis v rámci sestavení daňového přiznání krátit o 25 %. V roce 2018 již automobil pro soukromé účely nevyužíval, takže poplatník uplatní do daňových výdajů z důvodu prodeje automobilu poloviční výši ročního odpisu v plné výši.
Dle § 29 odst. 2 ZDP se za zůstatkovou cenu považuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 ZDP a § 30 až 32 ZDP z tohoto majetku, a to i tehdy, když do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů zahrnul poplatník pouze poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP z důvodu, že majetek byl používán zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a zčásti pro soukromé účely.
Dále přihlédneme k § 23 odst. 4 písm. e) ZDP, dle kterého se do základu daně nezahrnují částky zaúčtované do příjmů, pokud přímo souvisejí s výdaji neuznanými jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů v předchozích zdaňovacích obdobích.
Prodej vozidla ovlivní dílčí základ daně dle § 7 ZDP následovně:
150 000 Kč – 136 837 Kč (zůstatková cena) – 45 612 Kč (neuplatněné odpisy) = –32 449 Kč.
Z prodeje vozidla zařazeného v obchodním majetku poplatníka vznikla daňová ztráta, která sníží dílčí základ daně poplatníka dle § 7 ZDP i vyměřovací základ pro stanovení výše pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 
Prodej hmotného majetku, který není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku
V § 4 odst. 1 ZDP je stanovena řada podmínek pro osvobození příjmů z prodeje hmotného majetku, který není zařazen v obchodním majetku. Konkrétně jde o následující ustanovení:
– týká se příjmu z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku,
– týká se příjmů z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem,
– týká se příjmů z prodeje hmotné movité věci,
– týká se příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci,
– týká se příjmů z úplatného převodu cenných papírů a příjmů z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového listu.
Pokud je prodáván hmotný majetek, který není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku, a nejsou dodrženy podmínky pro osvobození od daně z příjmů specifikované ve výše uvedených ustanoveních § 4 ZDP, podléhá příjem z prodeje hmotného majetku
zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP jako tzv. ostatní příjem.
Dle tohoto ustanovení jsou zdaňovány příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9 ZDP. Dílčím základem daně je příjem snížený o výdaj, kterým je cena, za kterou poplatník majetek prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně (zděděnou nebo darovanou), cena určená podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni nabytí. Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje (znalecký odhad, sepsání kupní smlouvy, inzeráty, provize realitní kanceláři apod.). K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží.
Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Z prodeje majetku zdaňovaného dle § 10 ZDP nemůže vniknout daňová ztráta.
Vzhledem k tomu, že v případě příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmů z nájmu movitých věcí [kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP], které jsou zdaňovány podle § 9 ZDP, není najímaný majetek součástí obchodního majetku poplatníka, bude v případě prodeje tohoto majetku postupováno jako v případě, kdy se jedná o majetek nezahrnutý v obchodním majetku. Tento
příjem z prodeje pronajímaného majetku je zdaněn dle § 10 ZDP.
Pokud dochází k prodeji osobního automobilu nezahrnutého v obchodním majetku, pak podle znění § 4 odst. 1 písm. c) ZDP je příjem z prodeje osobního automobilu nezahrnutého v obchodním majetku osvobozen od daně z příjmů, uskuteční-li se tento prodej po jednom roce od nabytí automobilu. Pokud tato podmínka není splněna a k prodeji osobního automobilu dojde dříve, než uplyne doba jednoho roku od jeho nabytí, podléhá příjem z úplatného převodu osobního automobilu
zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP jako tzv. ostatní příjem.
Příjem z prodeje vstupující do dílčího základu daně dle § 10 ZDP neovlivní u poplatníka výpočet vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 4
Fyzická osoba zakoupila v září roku 2017 v autobazaru osobní automobil za 56 000 Kč, nezařadila jej do obchodního majetku a provedla na něm vlastními silami nezbytné opravy. Za nákup náhradních dílů zaplatila dle faktur souhrnně 34 500 Kč. V květnu roku 2018 automobil výhodně prodá za částku 109 000 Kč.
V daném případě nebyl dodržen časový test pro osvobození příjmů z prodeje v délce jednoho roku od nabytí vozidla. Proto příjem z prodeje automobilu podléhá zdanění dle § 10 ZDP. Výdajem je cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, zvýšená o prokazatelné výdaje na opravu vozidla (faktury za náhradní díly). Výdajem však nebude vlastní práce poplatníka spojená s opravou vozidla.
Dílčím základem daně z příjmů dle § 10 ZDP bude za rok 2018 částka:
109 000 Kč – 56 000 Kč – 34 500 Kč = 18 500 Kč.
Pokud by v daném případě poplatník počkal s prodejem automobilu až do září roku 2018, až uplyne doba jednoho roku od nabytí automobilu, byl by příjem z prodeje automobilu osvobozen od daně z příjmů.
 
Prodej hmotného majetku, který byl vyřazen z obchodního majetku
V § 4 odst. 1 písm. a) ZDP se uvádí časový test doby uskutečnění prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, a v § 4 odst. 1 písm. b) ZDP se uvádí časový test doby uskutečnění prodeje ostatního nemovitého majetku od jeho vyřazení z obchodního majetku, aby tento příjem byl osvobozen od daně z příjmů. Jedná se o dobu dvou let podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP a dobu 5 let podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP od vyřazení z obchodního majetku. Obdobně v § 4 odst. 1 písm. c) ZDP je uveden časový test 5 let od vyřazení movitých věcí z obchodního majetku, aby příjem z prodeje movitého majetku byl osvobozen od daně z příjmů. V § 4 odst. 1 písm. s) ZDP je uveden časový test 5 let po ukončení činnosti poplatníka pro osvobození příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka. V § 4 odst. 1 písm. w) ZDP je rovněž stanoven časový test 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů dle tohoto ustanovení, které jsou nebo byly zahrnuty v obchodním majetku (u kmenového listu jde o dobu 5 let).
Pokud tento časový test od vyřazení z obchodního majetku, resp. od ukončení činnosti, není dodržen, bude příjem z prodeje majetku podléhat zdanění podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP.
Daňově uznatelným výdajem je při prodeji hmotného majetku vyřazeného z obchodního majetku i daňová zůstatková cena tohoto majetku stanovená ke dni vyřazení majetku z obchodního majetku, ale pouze do výše zdanitelných příjmů z prodeje. Tento příjem neovlivní výpočet vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 5
Podnikatel zakoupil v roce 2014 nový osobní automobil za pořizovací cenu 450 000 Kč, vložil jej do obchodního majetku a odpisoval jej rovnoměrným způsobem. V roce 2016 automobil vyřadil z obchodního majetku, protože si za účelem podnikání pořídil nový osobní automobil v rámci operativního leasingu. Původní automobil v roce 2018 prodá za sjednanou kupní cenu 110 000 Kč.
Zdaňovací období
Daňový odpis v Kč
2014
450 000 x 11 / 100 = 49 500
2015
450 000 x 22,25 / 100 = 100 125
2016
0,5 x 450 000 x 22,25 / 100 = 50 063
Zůstatková cena ve výši 250 312 Kč není při vyřazení z obchodního majetku daňově uznatelná v rámci podnikání. Po vyřazení z obchodního majetku je automobil prodáván za kupní cenu 110 000 Kč a není splněn časový test pro osvobození příjmů z prodeje automobilu od daně z příjmů. Proto tento příjem podléhá zdanění jako ostatní příjmy dle § 10 ZDP. Poplatník však může uplatnit jako daňový výdaj zůstatkovou cenu automobilu, ale jen do výše dosažených příjmů, tedy částku 110 000 Kč. Dílčí základ daně dle § 10 ZDP činí 0 Kč. Přesto tento prodej musí být uveden v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, i když nemá žádný dopad na daňovou povinnost poplatníka.
 
Prodej hmotného majetku při uplatnění paušálních výdajů
Pokud
poplatník
uplatňuje v rámci své samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP paušální výdaje a nevede účetnictví,
nemá obchodní majetek. V případě prodeje hmotného majetku bude tento příjem zdaňován
nikoliv podle § 7 ZDP, ale
podle § 10 ZDP jako ostatní příjem.
Pokud však poplatník s příjmy zdaňovanými dle § 7 ZDP vede účetnictví a uplatňuje paušální výdaje, má nadále majetek zařazen v obchodním majetku, protože je o něm účtováno. V případě prodeje hmotného majetku ve zdaňovacím období, kdy uplatňuje poplatník paušální výdaje a vede účetnictví, bude
příjem z prodeje majetku zahrnut jako příjem zdaňovaný podle § 7 ZDP. Nelze však jako daňový výdaj uplatnit ani daňový odpis hmotného majetku ani daňovou zůstatkovou cenu, protože obě položky jsou součástí paušálních výdajů.
Příklad 6
Podnikatel, podnikající v rámci řemeslné živnosti, zakoupil v roce 2015 soustruh, který vložil do obchodního majetku. Odpisoval jej rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 80 000 Kč. Od zdaňovacího období roku 2017 přešel podnikatel z vedení daňové evidence na uplatnění výdajů procentem z příjmů. V roce 2018 prodá soustruh za částku 32 000 Kč.
Po dobu uplatňování výdajů procentem z příjmů vede poplatník odpisy pouze evidenčně, takže uplatněné odpisy v daňových výdajích jsou následující:
Zdaňovací období
Vypočtený daňový odpis v Kč
Uplatnění v daňových výdajích v Kč
2015
80 000 x 11 / 100 = 8 800
8 800
2016
80 000 x 22,25 / 100 = 17 800
17 800
2017
80 000 x 22,25 / 100 = 17 800
odpis veden evidenčně
2018
0,5 x 80 000 x 22,25 / 100 = 8 900
odpis veden evidenčně
Protože poplatník přešel na uplatňování výdajů procentem z příjmů, neexistuje u něho počínaje 1. 1. 2017 obchodní majetek. V případě prodeje hmotného majetku v roce 2018 bude příjem zdaňován podle § 10 ZDP jako ostatní příjem. Tento příjem lze snížit o zůstatkovou cenu prodávaného hmotného majetku. Dílčí základ daně dle § 10 ZDP bude činit 32 000 Kč – 26 700 Kč = 5 300 Kč.
Pokud by v našem případě šlo o poplatníka, který uplatňuje od roku 2017 paušální výdaje, ale vede účetnictví, byl by příjem z prodeje soustruhu součástí příjmů z podnikání dle § 7 ZDP, a poplatník by si k tomuto příjmu mohl uplatnit výdajový paušál 80 %.
 
Prodej osobního automobilu ve společném jmění manželů
S ohledem na růst počtu osobních automobilů v rámci rodin dochází rovněž velmi často k prodeji osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů. V tomto případě může dojít k následujícím variantám daňového řešení:
Prodej osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů, přičemž tento automobil není zařazen a nikdy nebyl zařazen do obchodního majetku ani jednoho z manželů
– tento příjem z úplatného převodu (prodeje) automobilu je zdaňován jako ostatní příjem dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, a to u jednoho z obou manželů, pokud není dodržen časový test jednoho roku mezi nabytím a prodejem automobilu.
Prodej osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů a je zahrnut v obchodním majetku jednoho z manželů
– tento příjem z úplatného převodu (prodeje) automobilu zdaní tento manžel jako příjem dle § 7 ZDP.
Prodej osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů a je zahrnut v obchodním majetku jednoho z manželů, přičemž jej využívají k podnikání oba manželé
– příjem z prodeje automobilu zdaní ten z manželů, který má osobní automobil zahrnut v obchodním majetku, a to jako příjem dle § 7 ZDP.
Prodej osobního automobilu, který je součástí společného jmění manželů a byl dříve zahrnut v obchodním majetku jednoho z manželů
– příjem z úplatného převodu (prodeje) automobilu zdaní tento manžel jako příjem dle § 10 ZDP, pokud není dodržen časový test 5 let od vyřazení automobilu z obchodního majetku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.