Rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku

Vydáno: 16 minut čtení

V článku si s využitím příkladů ukážeme rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který není a nikdy nebyl zařazen v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který byl vyřazen z obchodního majetku, a prodeje hmotného majetku při uplatnění paušálních výdajů.

Rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Prodej hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku
Pokud dojde k prodeji hmotného majetku zařazeného do obchodního majetku poplatníka, je dosažený
příjem z prodeje zahrnut do dílčího základu daně dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
V případě, že jde o odpisovaný hmotný majetek a k jeho prodeji dojde v průběhu zdaňovacího období, lze dle § 26 odst. 7 ZDP uplatnit do daňových výdajů odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 ZDP. Pokud by došlo k prodeji až 31. 12., pak by bylo možno uplatnit daňový odpis v plné výši ročního odpisu. Daňově uznatelným výdajem je u odpisovaného hmotného majetku ve smyslu § 24 odst. 2 písm. b) ZDP daňová zůstatková cena majetku; daňově uznatelnými výdaji jsou i výdaje související s prodejem (inzerce, znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy právníkem, u prodeje vozidla poplatky za převod vozidla apod.).
Z prodeje majetku zařazeného v obchodním majetku může vzniknout i daňově uznatelná ztráta.
Toto daňové řešení platí i v případě hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, který je najímán a příjmy z nájmu jsou zdaněny podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a v průběhu nebo po skončení nájmu je tento hmotný majetek prodán.
Příjem z prodeje hmotného majetku po odpočtu daňově uznatelných výdajů vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a na všeobecné zdravotní pojištění.
Příklad 1
Živnostník v roce 2018 prodá nepotřebný funkční nákladní automobil zařazený v obchodním majetku, který byl pořízen v roce 2012 a je již zcela daňově odepsán. Prodej vozidla se uskuteční na základě kupní smlouvy za sjednanou cen