Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od DPH

Vydáno: 25 minut čtení

Finanční správa dne 2. 1. 2018 zveřejnila Informaci o uplatňování zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, na jejímž základě dochází od 1. 3. 2018 ke změně správní praxe pro uplatnění osvobození u služeb přímo vázaných na vývoz zboží (typicky se jedná o přepravu zboží). Uvedená informace reaguje na loňskou judikaturu Soudního dvora EU řešící podmínky pro osvobození služeb souvisejících s vývozem, resp. s přepravou zboží uskutečňovanou ve vybraných celních režimech. Tento článek se zabývá podmínkami pro osvobození služeb souvisejících s vývozem a také služeb souvisejících s dovozem, u nichž by neuvážené použití judikatury mohlo vést k mylným závěrům a ani informace Finanční správy použití judikatury Soudního dvora EU na služby související s dovozem příliš nevyjasnila. Ke změně správní praxe došlo také na Slovensku, a to již od 1. 1. 2018 na základě Usmernenia k uplatňovaniu oslobodenia od dane pri vývoze služieb podľa § 47 ods. 6 slovenského zákona o DPH .

Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od DPH
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Osvobození služeb souvisejících s vývozem, resp. s vybranými celními režimy
Služby související s vývozem osvobozuje který byl novelizován s účinností od 1. 7. 2017 a osvobození upravuje takto:
„1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí
a) přepravy zboží,
b) služby přímo vázané na vývoz zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.“
Směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice“), osvobození služeb souvisejících s vývozem upravuje v
čl. 146 odst. 1 písm. e):
„e) poskytnutí služby včetně přepravy a vedlejších plnění, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně podle článků 132 a 135, je-li tato služba přímo vázána na vývoz nebo dovoz zboží, na nějž se vztahují článek 61 a čl. 157 odst. 1 písm. a).“
Slovenský zákon o DPH
(zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty – dále jen „zákon o dani z pridanej hodnoty“) implementuje čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice dle mého názoru mnohem přesněji než český ZDPH, a to v
§ 47:
„6) Oslobodené od dane sú služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iné ako služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41
(poznámka: jedná se o plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně)
, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2
(poznámka: jedná se o celní opatření odpovídající celním režimům uvedeným v § 12 odst. 2 českého ZDPH).“.
Současné znění § 69 odst. 1 ZDPH bylo s účinností
od 1. 7. 2017
přijato tzv. daňovým balíčkem, tj. zákonem č. 170/2017 Sb., a v důvodové zprávě k této novelizaci bylo odůvodněno takto:
„Při vývozu zboží je osvobozena od daně přeprava zboží. Plátce je osvobození od daně povinen prokázat správci daně tím, že uskutečnil přepravu zboží, které vystoupilo z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že pro osvobození od daně nejsou stanoveny žádné další podmínky, je přeprava zboží osvobozena od daně pro jakéhokoliv objednatele.
Osvo