Finanční leasing v daňových předpisech od 1. 7. 2017

Vydáno: 27 minut čtení

Zákonem č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb. “), došlo s účinností od 1. 7. 2017 ke změnám také v ustanoveních zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), upravujících pro účely tohoto zákona finanční leasing. Podle bodu 4 přechodných ustanovení v čl. II zákona č. 170/2017 Sb. se na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 170/2017 Sb. , použijí ustanovení o finančním leasingu podle ZDP , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 170/2017 Sb.

Finanční leasing v daňových předpisech od 1. 7. 2017
Ing.
Jiří
Vychopeň
Od 1. 7. 2017 je v § 21d odst. 1 ZDP nově stanoveno, že:
„(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí
přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud:
a)
je při vzniku smlouvy:
1.
ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu, nebo
2.
ujednáno právo uživatele na převod podle bodu 1;
b)
ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by předmět finančního leasingu byl při tomto odpisování již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny,
c)
je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:
1.
užívací práva k předmětu leasingu,
2.
povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a
3.
rizika spojená s užíváním předmětu leasingu a
d)
je splněna minimální doba finančního leasingu; doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání.“
Příklad 1
Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena dne 30. 10. 2017, ale k přenechání předmětu finančního leasingu uživateli ve stavu způsobilém obvyklému užívání došlo až 9. 11. 2017.
V tomto případě se doba finančního leasingu pro účely ustanovení § 21d ZDP počítá od 9. 11. 2017.
Podle § 21d odst. 2 ZDP je minimální dobou finančního leasingu minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 ZDP nebo doba odpisování podle § 30a nebo 30b ZDP v okamžiku uzavření smlouvy; u hmotného majetku, zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 ZDP, se tato doba zkracuje o šest měsíců.
Příklad 2
V roce 2017 podnikatel uzavřel smlouvu o finančním leasingu kovové montované stavby, přičemž podle smlouvy je doba finančního leasingu sjednána v délce 114 měsí