Podnikání manželů a obchodní majetek

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku se zaměříme na vymezení obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob a na případy použití majetku zahrnutého ve společném jmění manželů k podnikání jednoho nebo obou manželů, a to z hlediska daně z příjmů.

Podnikání manželů a obchodní majetek
Ing.
Ivan
Macháček
Pojem „obchodní majetek“ nenalezneme definován ani v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), ani v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Pouze v § 495 ObčZ se uvádí, že „souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby pak tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů“. Pojem „obchodní majetek“ je vymezen pouze pro daňové účely, a to pro účely daně z příjmů v § 4 odst. 4 (obchodní majetek poplatníka daně z příjmů fyzických osob) a v § 20c (obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a pro účely daně z přidané hodnoty v § 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přitom v každém z těchto daňových zákonů je obchodní majetek vymezen jinak.
 
Vymezení obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Podle znění § 4 odst. 4 ZDP se obchodním majetkem pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí:
část majetku poplatníka,
které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.
Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.
Tato definice obchodního majetku obsažená v