Vybrané transakce s pohledávkami v cizí měně

Vydáno: 17 minut čtení

Oblast pohledávek není jednoduchá, zejména pokud jsou transakce s pohledávkami primárně vyjádřené v cizí měně. Svědčí o tom také interpretace Národní účetní rady1), která za dobu své existence zpracovala několik interpretací týkajících se cizoměnových pohledávek. Následující článek se věnuje méně obvyklým transakcím s pohledávkami vyjádřených v cizí měně, které v české účetní legislativě nejsou jednoznačně řešeny.

Vybrané transakce s pohledávkami v cizí měně
prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
CSc.
 
Legislativní východiska
V souladu s § 4 odst. 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), vedou účetní jednotky své účetnictví v českém jazyce. Pokud zároveň u nich dochází k transakcím primárně vyjádřených v cizí měně (devizové účty, valutové pokladny, faktury znějící na cizí měnu či smlouvy o úhradách v cizí měně), oceňují příslušnou položku při přepočtu na českou měnu podle § 24 odst. 2 ZÚ:
a)
k okamžiku uskutečnění účetního případu (pevným nebo aktuálním kursem dle vnitřní směrnice),
b)
ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje podle § 27 ZÚ a v souladu s § 24 odst. 6 ZÚ (kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k okamžiku ocenění.
Při transakcích v cizích měnách a jejich přepočtu na českou měnu vznikají kursové rozdíly účtované výsledkově, tj. představují účetní i daňový finanční náklad (kursová ztráta) nebo finanční výnos (kursový zisk).
Problematikou okamžiku uskutečnění účetního případu se zabývá Český účetní standard pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
ČÚS“) č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech.
Dle bodu 2.4.3. ČÚS č. 001 je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde:
„… ke splnění dodávky, splnění peněžitého dluhu, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy a závdavku, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zákona, vyhlášky, Českých účetních standardů pro podnikatele a ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, případně účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující. Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.“
V bodu 2.2.
ČÚS č. 006 – Kursové rozdíly
se uvádí, že u kursových rozdílů, které vznikají v průběhu účetního období, se uskutečněním účetního případu rozumí zejména:
a)
splnění peněžního dluhu a inkaso pohledávky,
b)
posto