Zdanění dotací na obdělávání zemědělské půdy

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel v zemědělství obdrží dotace na obdělávání zemědělské půdy. Je povinen tyto dotace zdanit, případně podle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů ?

Zdanění dotací na obdělávání zemědělské půdy
Ing.
Zdeněk
Morávek
Jak vyplývá z úpravy § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny
dotace
ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, Regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla, anebo
dotace
, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou
dotace
a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví. Podmínkou osvobození je tedy skutečnost, že se jedná o dotaci na pořízení hmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení, případně dotaci na odstranění živelní pohromy.
Dotace
na obdělávání zemědělské půdy toto nesplňuje, to znamená, že se nejedná o příjem osvobozený od daně.
Příjmy poplatníka – zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství jsou příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP. Příjmy poplatníka ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem (§ 2e odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), se posuzují jako příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Podle stejného režimu bude posuzována i přijatá
dotace
. Pokud se tedy jedná o
dotace
přijaté zemědělským podnikatelem, budou tyto
dotace
součástí příjmů ze samostatné činnosti, tedy příjmů podle § 7 ZDP.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.