Náklady na zpracování žádosti o přidělení dotace

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, soukromý zemědělec, vede daňovou evidenci a je plátcem DPH. Dostává mj. dotace na investiční majetek. Žádosti na dotace jsou zpracovávány firmou v rámci smlouvy na poradenství. Žádosti se někdy vážou k budoucí dotaci, jejíž součástí budou i náklady za zpracování žádosti. Je možné v tomto případě zaevidovat fakturu za zpracování žádosti o dotaci v roce 2016 do daňových výdajů a v dalším období, kdy bude přijata dotace, stejnou částku zaevidovat do daňových příjmů? Popřípadě, jak postupovat? V případě ostatních dotací, kdy výdaje na žádosti nebo výběrová řízení nejsou součástí proplacené dotace, jsme se rozhodli vydat vnitřní směrnici v tom smyslu, že tyto výdaje budou také daňově uznatelné hned při zaplacení a nebudou vstupovat do hodnoty investičního majetku. Postupujeme správně?

Náklady na zpracování žádosti o přidělení dotace
Ing.
Zdeněk
Morávek
Obecně je možné konstatovat, že tuto otázku zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přímo neřeší. Co se rozumí vstupní cenou, stanoví § 29 ZDP s tím, že v případě úplatného pořízení se vstupní cenou rozumí pořizovací cena v souladu s účetními předpisy. To platí i pro poplatníka, který vede daňovou evidenci, jak vyplývá z § 7b odst. 3 ZDP.
Náklady spojené se získáním investiční
dotace
, tedy
dotace
na pořízení hmotného či nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení, nejsou zmíněny ani v příkladném výčtu nákladů, které jsou součástí pořizovací ceny, ani ve výčtu nákladů, které součástí pořizovací ceny nejsou (§ 47 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Vzhledem k absenci konkrétní právní úpravy byla tato problematiky předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství, konkrétně se jedna o příspěvek č. 399/24.04.13 Náklady spojené se získáním investiční
dotace
. V rámci tohoto jednání byl odsouhlasen závěr, že nebude ze strany správců daně zpochybňován ani jeden z možných postupů, tedy že náklady spojené se získáním
dotace
je možné považovat za samostatný náklad, který je daňově účinný, a stejně tak je možné tyto náklady považovat za součást pořizovací ceny a zahrnout do základu daně prostřednictvím daňových odpisů.
Je tak možné konstatovat, že poplatník má v tomto případě možnost zvolit, jak bude u těchto výdajů postupovat, a tato volba řešení by měla být ze strany daňové správy akceptována.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.