DPH v judikátech Soudního dvora Evropské unie

Vydáno: 17 minut čtení

Uplynulých šest měsíců přineslo několik zajímavých a v praxi použitelných judikátů Soudního dvora Evropské unie. Za nejzásadnější považuji rozsudek ve věci Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments, který se týkal odpočtu DPH na vstupu u vyvolané investice bez nutnosti odvedení daně na výstupu z titulu, že samotné dílo bude v majetku jiného subjektu než toho, který si nárokoval odpočet DPH.

DPH v judikátech Soudního dvora Evropské unie
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens
C-132/16 Iberdrola
Obec Carevo v Bulharsku získala jako zadavatel díla stavební povolení na rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod, na kterou se mělo napojit rekreační středisko nacházející se na jejím území. Iberdrola je soukromý investor, který nabyl několik pozemků v tomto rekreačním středisku, aby na nich postavil budovy, ve kterých se má nacházet přibližně 300 apartmánů určených pro sezonní bydlení. Iberdrola uzavřela s obcí Carevo smlouvu o rekonstrukci čerpací stanice a objednala si tyto práce od třetí společnosti. Po skončení prací bude možné na čerpací stanici napojit stavby, které Iberdrola plánovala v rekreačním středisku postavit. Podle znaleckého posudku by bez rekonstrukce čerpací stanice nebylo napojení staveb Iberdroly možné, protože existující kanalizace nebyla dostačující.
Bulharská daňová správa odmítla společnosti Iberdrola odečíst DPH zaplacenou za rekontrukci čerpací stanice. Bulharský správní soud následně toto rozhodnutí daňové správy zrušil s odůvodněním, že práce byly využity v rámci ekonomické činnosti společnosti Iberdrola, a sice napojení staveb, pro které bylo vydáno stavební povolení, na čerpací stanici. Nejvyšší správní soud proto položil Soudnímu dvoru předběžné otázky, zda je možné v tomto případě neuznat nárok na odpočet, když náklady odpovídající službám (rekonstrukci čerpací stanice) byly zaúčtovány do obecných nákladů osoby povinné k dani, a to z toho důvodu, že byly vynaloženy na nemovitosti (čerpací stanici), jejímž vlastníkem je jiná osoba (obec Carevo), aniž byla zohledněna skutečnost, že tato nemovitost bude rovněž používána příjemcem stavebních služeb (Iberdrola) v rámci jeho ekonomické činnosti.
Soudní dvůr konstatoval, že z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že bez rekonstrukce této čerp