Pohledávky u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 22 minut čtení

Pohledávky jsou nedílnou součástí podnikatelské praxe, vyjadřují stav, že již bylo dodáno to, co bylo dohodnuto, ale toto dodání ještě nebylo odběratelem či zákazníkem zaplaceno. Tato situace přináší i některé daňové souvislosti, na ty bychom chtěli v tomto příspěvku upozornit, a to zejména z pohledu daně z příjmů.

Pohledávky u zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Právně je definici pohledávky možné odvodit z
§ 1721 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), který stanoví, že ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Pohledávka tak představuje nárok na určité plnění, zpravidla peněžní.
Obecně platí, že pokud se jedná o poplatníka, který vede podvojné účetnictví, pohledávka představuje zdanitelný příjem v okamžiku zaúčtování příslušných výnosů, které tak ovlivňují výsledek hospodaření, a tím i základ daně. Pokud se ale jedná o poplatníka, který vede jednoduché účetnictví (v případě zemědělských podnikatelů je tato možnost prakticky vyloučena) nebo daňovou evidenci, případně uplatňuje daňové výdaje paušálem, potom zdanitelný příjem vzniká až v okamžiku úhrady této pohledávky.
Příklad 1
Zemědělský podnikatel prodá na základě uzavřené smlouvy obilí a na tento prodej vystaví fakturu na částku 260 000 Kč. Faktura bude vystavena v prosinci 2017 a zaplacena v lednu 2018.
Pokud se bude jednat o poplatníka, který vede podvojné účetnictví, potom v prosinci 2017 bude vystavená faktura zaúčtována účetním zápisem MD 311/D 604 a částka 260 000 Kč bude zdaněna v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2017.
Pokud se bude jednat o poplatníka, který vede daňovou evidenci, v prosinci roku 2017 vystaví fakturu, kterou zaeviduje do knihy pohledávek. Zdanitelným příjmem se pohledávka stane až v okamžiku úhrady, tedy v lednu 2018, a příjem bude zdaněn až za zdaňovací období roku 2018.
 
Pohledávky po splatnosti
V praxi pak může nastat situace, kdy
pohledávka není uhrazena,
i přesto, že příslušná dodávka či jiné povinnosti ze strany dodavatele byly splněny. Pokud pohledávka byla v souladu s výše uvedeným na straně dodavatele již zdaněna, je vhodné hledat možné daňové řešení této, pro poplatníka nepříjemné, situace. Daňové řešení pohledávek, které jsou po splatnosti, a nelze předpokládat, že budou uhrazeny, spočívá buď v možnosti odpisu pohledávek, nebo v tvorbě opravných položek k neuhrazeným pohledávkám.
 
Odpis pohledávky
Co se týká
možnosti odpisu pohledávek,
§ 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), vyjmenovává jednotlivé případy pohledávek, které lze odepsat jako daňově uznatelné náklady. Jak vyplývá z