Oprava účetní chyby minulých let a její daňové dopady

Vydáno: 38 minut čtení

Podle lidového rčení se člověk chybami učí. Spíše je tomu ale podle autora tak, že nikoli chybami, nýbrž opravami chyb se učíme, tedy pokud se z nich poučíme. Přes nebývalý rozvoj umělé inteligence, sdílení dat a konektivitu technologií jsou (zatím) účetními jenom lidé, kteří přirozeně tu a tam chybují. Ani sebepečlivěji propracovaný podvojný účetní systém zcela nezabrání chybným vstupům – ať už jsou nechtěné, nebo záměrné. Pokud se účetní chyba odhalí až v dalším účetním období, vystává pochopitelně otázka, jak ji napravit. Navíc účetní data jsou stěžejní základnou pro výpočet daně z příjmů, tím pádem účetní chyby mívají rovněž daňové dopady, s nimiž je také třeba se vypořádat.

Oprava účetní chyby minulých let a její daňové dopady
Ing.
Martin
Děrgel
 
Co je to účetní chyba
Zdánlivě triviální otázka. Účetní chybou je přece obecně vzato účetní stav neodpovídající skutečnosti, například když místo správné výše pohledávky 10 100 Kč zaúčtujeme 11 000 Kč, nebo přijatou fakturu zaevidujeme hned dvakrát. To jsou ale příklady „šťastnějších“ typů chyb, které se zpravidla rychle a snadno odhalí v průběhu běžného účetního období, případně již při průměrně zodpovědné inventarizaci na jeho konci. Daleko horší jsou účetní chyby, které nijak nápadně nebijí do očí záhadně nenulovým zůstatkem účtu, ale k jejichž odhalení je nutná téměř detektivní pečlivost. Může jít například o zahrnutí části vedlejších pořizovacích nákladů výrobní linky do provozních nákladů, nebo naopak o chybně navýšené ocenění investice o provozní náklad, nesprávný výpočet kursových rozdílů či odpisů, zapomenutí opravné položky u již uhrazené nebo odepsané pohledávky, početní chyba při zjišťování skutečného stavu zásob, překlep při zápisu či zaúčtování výsledků inventarizace atd.
Navíc bývá v praxi někdy také
problém s jednoznačným odlišením opravy účetní chyby od pouhé opravy účetního odhadu.
Třeba zmíněné odpisy a opravné položky jsou sice spíše doménou odhadů, nicméně i tyto odhady mohou být chybné, čímž samozřejmě nemáme na mysli situaci, kdy se skutečnost (například spotřeba elektřiny) nakonec více či méně liší od původního odhadu, který je z podstaty
a priori
vždy „nepřesný“, protože odhadujeme nejistý údaj – byť kvalifikovaně a prokazatelně – který bude přesně znám až v budoucnu. Přesto i při odhadu odpovídající výše odpisu nebo opravné položky můžeme chybovat, názorně třeba tak, že se spleteme o desetinnou čárku, nebo automaticky a jen polovědomě zaúčtujeme při uzávěrce opravnou položku ke každé neuhrazené pohledávce, a to i u bezproblémových věřitelů, nebo ještě ani nesplatnou, či kvalitně zajištěnou apod.
Účetní předpisy sice stanoví postupy řešení „opravy chyb“
– ve smyslu „významných chyb“, viz dále –
i „změny odhadu“, ovšem z nich se již nedozvíme, co se reálně rozumí „chybou“ a co je považováno za „odhad“.
Bez tohoto vyjasnění není však dost dobře možné správně zaúčtovat opravy chyby, změny odhadu, případně opravy odhadu. Finanční správa jen zcela výjimečné vydává metodické pokyny a odborná stanoviska k účetní problematice, mají totiž dost práce s daněmi, které jsou pro ně logicky důležitější. Hledat účetní návody roztříštěné přes mnoho účetních periodik a knižních publikací je značně únavnou a „sisyfovskou“ dřinou, a navíc jde samozřejmě vždy pouze o názor dotyčného autora, příp. kolektivu autorů, což nemusí být zárukou správnosti. Naštěstí si tohoto metodického „vakua“ v účetnictví povšimla k tomu nejpovolanější skupina čtyř účetních autorit:
Komora auditorů České republiky,
Komora daňových poradců České republiky,
Svaz účetních,
Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.
Tyto subjekty založily
Národní účetní radu
(dále jen „NÚR“) – nezávislou odbornou instituci k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Pro všeobecnou účetní praxi jsou neznámějším a nejpřínosnějším konkrétním výsledkem činnosti NÚR její tzv.
Interpretace
. Jedná se o doporučené metodické pokyny a postupy k problémovým účetním otázkám, které sice nejsou právním předpisem ani nemají podpůrnou právní sílu Českých účetních standardů pro podnikatele, ale jimi vyjádřený odborný názor uznávané účetní autority NÚR je o řád bezpečnější než jakýkoli jiný dostupný výklad. A jelikož je každá
Interpretace
odůvodněna, je autor tohoto příspěvku toho názoru, že v případě soudního přezkumu jde o relevantnější názor než účetní metodika z pera Finanční správy ČR.
V současné době
NÚR již schválila 36 Interpretací a nad dalšími návrhy se usilovně odborně jedná.
Všechny schválené
Interpretace
, jakož i další dokumenty a aktivity NÚR jsou volně k dispozici na jejich internetových stránkách:
www.nur.cz.
Zvídavý účetní se zde dozví mimo jiné i pracovní názvy dosud neschválených Interpretací, jejichž postupné tříbení a utváření je však dostupné pouze zástupcům NÚR (aby nemátly veřejnost).
Určitou stinnou stránkou Interpretací je, že často nejsou pro běžnou účetní (účetního) snadno čitelné a bývají málo konkrétní (praktické), protože jsou záměrně – obdobně jako právní předpisy – psány obecnějším jazykem. To ale není případ dvou Interpretací NÚR, které v tomto příspěvku využijeme, tyto jsou nejen sepsány srozumitelně a přehledně, ale navíc podpořeny také ilustrativními příklady uplatnění těchto účetních doporučení.
Pro odhalení pojmů „účetní chyba“
versus
„změna účetního odhadu“ a jejich rozdílů otevřeme jako první
Interpretaci I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách.
V úvodu autoři
Interpretace
obhajují naléhavost řešení daného problému tím, že
od 1. 1. 2013
§ 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), významným způsobem změnil postup účtování a vykazování opravy chyb minulých let (dále jen „opravy chyb“). Je namístě připomenout znění inkriminovaného ustanovení:
㤠15a
Výsledek hospodaření minulých let
Položka ‚A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let‘
obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6. Dále
obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné
. Účetní jednotka popíše použití položky ‚A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let‘ v příloze v účetní závěrce.“
Autoři I-29 dodávají, že se v souvislosti s tímto novým postupem účtování v praxi množí dotazy, co je považováno za chybu, odhad a změnu metody (poznámka autora: změnou metody se v článku nezabýváme). Jde přitom o významně jiné situace, a každá má tedy i jiný dopad do účetnictví a na účetní závěrku. Jak jsme již předeslali, účetní předpisy však pojmy „chyba“ (ve smyslu
„významná chyba“
), „účetní odhad“, „oprava chyby“, „změna odhadu“ nedefinují, přestože je obsahují. Na chvíli se zastavíme pro připomenutí účetního vymezení „významné“ informace podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), v našem případě „významné chyby“, která se opravuje jinak než „nevýznamná chyba“:
„§ 19 Rozvahový den
(7) Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. …
Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.
…“
Z důvodu absence oficiálních účetních definic proto v praxi dochází k tomu, že se tyto pojmy nesprávně aplikují na situace, které těmto pojmům neodpovídají. Z uvedených skutečností vyvstávají následující otázky:
Co je považováno za chybu a její opravu?
Co je účetním odhadem, a co je tedy následně považováno za změnu v účetním odhadu?
Chybou minulých let se podle NÚR rozumí opomenutí nebo chybné účtování v minulých účetních obdobích
či vykázání položky (transakce) v účetní závěrce sestavené za minulá období, ať v chybné výši nebo na chybném řádku výkazu, přičemž minulým obdobím se myslí jakékoli předchozí účetní období, jehož účetní knihy již nemohou být otevřeny. K čemuž můžeme krátce zacitovat z relevantního ustanovení :
㤠17
Otevírání a uzavírání účetních knih
(7)
Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměn
uvedených v odstavci 3. Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést nezbytnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona.“
Chyby jsou obvykle důsledkem nepoužití informací či chybného použití informací, které byly k dispozici k okamžiku sestavení účetní závěrky
. Za informace, které jsou k dispozici k okamžiku sestavení účetní závěrky, se dle autorů
Interpretace
považují nejen informace, které účetní jednotka měla sama k dispozici, ale také informace, které byly k dispozici mimo účetní jednotku a účetní jednotka je mohla při vynaložení přiměřené snahy získat a využít. A pro podpoření výkladu uvádějí, že
chyby mohou být způsobené
například:
a)
chybným použitím účetních pravidel,
b)
matematickými chybami ve výpočtu,
c)
chybnou interpretací skutečností, přehlédnutím,
d)
chybným zveřejněním nebo klasifikací v účetní závěrce,
e)
podvodem,
f)
nezohledněním nastalých skutečností.
Účetními odhady se rozumí údaje uváděné v účetní závěrce, které v důsledku nejistoty,
jež je přirozenou součástí podnikatelského prostředí,
nelze přesně stanovit, a proto jejich výše muže být pouze odhadnuta.
Při tomto odhadu se vychází z nejlepších informací, které má účetní jednotka k dispozici k okamžiku sestavení účetní závěrky.
Změna odhadu je důsledkem nových informací či nového vývoje.
Pokud při stanovení odhadu byly informace, které byly k dispozici do okamžiku sestavení účetní závěrky, použity správně, pozdější změna odhadu není opravou chyby.
Za účetní odhady se zpravidla považují tyto položky:
a)
opravné položky,
b)
rezervy,
c)
dohadné položky,
d)
reálné hodnoty aktiv a závazku,
e)
způsob či doba odpisování dlouhodobých aktiv nebo zbytková hodnota,
f)
výše realizovatelné části odložené daňové pohledávky.
Hranice mezi opravou chyby a změnou odhadu není vždy jednoznačná. Zaúčtování nebo úprava položek ad výše považovaných za účetní odhady může být jak změnou odhadu, tak i opravou chyby, tj.
chyby se lze dopustit i při stanovování odhadu.
Při určení, zda se v dané situaci jedná o opravu chyby nebo změnu odhadu, je potřeba její okolnosti porovnat s charakteristickými znaky chyby a odhadu a jeho změny, jak bylo uvedeno výše. Zejména půjde o to, zda informace, které vedou k zaúčtování nebo změně dané položky, jsou novými informacemi, anebo tyto informace již byly k dispozici k okamžiku sestavení minulých účetních závěrek.
Pokud úprava či doplnění odhadu je opravou chyby, a nikoli změnou odhadu (například zaúčtování zapomenuté rezervy), výsledkem opravy musí být takový odhad, jaký by byl stanoven k okamžiku sestavení účetní závěrky, ve které k této chybě původně došlo. Jinými slovy, při stanovení odhadu, jedná-li se o opravu chyby, je nutné vycházet ze znalostí dostupných při vzniku chyby, nikoli znalostí aktuálních.
Příklad 1
Chyba
versus
odhad
V listopadu roku 2017 došlo v účetní jednotce ke krádeži ve skladu. Na základě inventarizace bylo zjištěno, že účetní hodnota odcizeného zboží byla 500 000 Kč, o čemž firma účtovala do nákladů roku 2017 na MD 549/D 132. Protože skladované zásoby byly pojištěny, vznikl poškozené firmě nárok na pojistné plnění. Z důvodu věcné a časové souvislosti se jednalo o účetní případ – provozní výnos – roku 2017. Výše pojistného plnění ale nebyla do uzavření účetní závěrky za rok 2017 pojišťovnou potvrzena, takže nezbývalo, než ji pouze odhadnout. Podle pojistné smlouvy – při spoluúčasti 20 % – bylo očekávané plnění od pojišťovny odhadnuto ve výši 80 % škody, takže do listopadu roku 2017 firma zaúčtovala výnos 400 000 Kč na dohadný účet aktivní MD 388/D 648.
Podívejme se na dvojí možné pokračování zmíněné škody na zásobách a její pojistné náhrady:
a)
Správná výše škody i odhadu
V červnu roku 2018 pojišťovna konečně vyčíslí pojistné plnění. Oproti předpokladu kromě očekávané spoluúčasti 20 % například ještě dále výši plnění snížila o 50 000 Kč za odhalené nedostatečné zabezpečení skladiště nebo za formální nedostatky v ohlášení a doložení pojistné události apod. Účetní jednotka proto v červnu roku 2018 zaktualizuje odhadovaný výnos z loňské pojistné události na konečných 350 000 Kč (MD 378/D 388). Nadsazený původní odhad je tedy nutno snížit o 50 000 Kč, což se zaúčtuje coby snížení výnosu z roku 2017 jako účetní případ roku 2018 (MD 648/D 388).
Dodejme, že tento účetní postup je respektován a přejímán i pro účely výpočtu daní z příjmů za dotčené roky 2017 a 2018. Jak potvrzuje metodický pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn č. D-22“) – viz Finanční zpravodaj č. 3/2015, a trvale dostupný na www.financnisprava.cz:
„K § 23 odst. 2
2. Účtování o dohadných položkách a o rozdílech z toho vyplývajících je součásti výsledků hospodaření v těch účetních obdobích, ve kterých je o těchto částkách účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví.“
b)
Nesprávná výše škody i odhadu
V červnu roku 2018 účetní jednotka zjistí, že více než polovina zboží, o němž se domnívala, že bylo odcizeno, ve skutečnosti bylo jen v jiné části skladu nebo na jiném místě ve firmě. Takže ve skutečnosti došlo v listopadu roku 2017 k účetní škodě „pouze“ ve výši 200 000 Kč. Čemuž měl samozřejmě správně odpovídat i nižší odhad pojistného plnění 160 000 Kč (80 %). Pojišťovna nakonec díky bonifikaci klienta vyčíslila pojistné plnění na 170 000 Kč.
Tentokrát by jistě nebylo správné posuzovat snížení výnosu z pojistného plnění – z původních 400 000 Kč na 160 000 Kč – jen jako pouhou změnu odhadu, která by měla standardně ovlivnit výsledek hospodaření až roku 2018. Jde totiž věcně o důsledek chybného odhadu, který zapříčinilo nesprávné vyčíslení účetní škody. Stejně tak i účetní náklad roku 2017 z titulu škody na zásobách zboží – namísto původních 500 000 Kč nakonec „jen“ ve výši 200 000 Kč – představuje účetní chybu roku 2017, která by proto neměla ovlivnit účetní náklady roku 2018. Přičemž oba stotisícové rozdíly, resp. účetní chyby, je zajisté nutno považovat za účetně „významné“.
Účetní jednotka by proto měla nejprve opravit účetní chybu škody na zásobách (snížení nákladu o 300 000 Kč) a také chybný odhad roku 2017 (snížení výnosu o 240 000 Kč, nikoli o 230 000 Kč, neboť reálně mohla pojištěná firma odhadnout pojistné plnění ve výši 160 000 Kč, o bonifikaci asi nemohla vědět). Teprve na takto opravené účetní údaje roku 2017 (provedené do účetního období roku 2018) mohla firma navázat v roce 2018 účtováním změny odhadu výše pojistného plnění, původně (resp. po opravě) odhadovaných 160 000 Kč (MD 378/D 388) na bonifikací pojišťovny vyšších 170 000 Kč. Rozdílových 10 000 Kč představuje standardní důsledek změny odhadu, který se oprávněně výsledkově promítne až do účetního období roku 2018 skrze účetní souvztažnost MD 378/D 648.
Příklad 2
Oprava účetní chyby
Interní účetní firma ABC, s. r. o., v návalu práce na konci roku 2016 omylem do provozních výnosů místo částky 3 300 Kč zaúčtovala 33 000 Kč. Protože nešlo o nijak výjimečnou částku, odběratel byl stálým klientem a nedoplatků pohledávek má firma hodně, tak se vše vyjasnilo až na podzim roku 2017, kdy již byla schválena loňská účetní závěrka, a tedy oprava již nemohla být promítnuta do časově odpovídajícího období vzniku chyby 2016.
Není sporu o tom, že se jednalo o účetní chybu, která vznikla v účetním období roku 2016. Protože již ale nelze zpětně otevřít účetní knihy (účetnictví) tohoto roku, nezbývá, než opravu nechat a účtovat až v účetním období odhalení chyby – do roku 2017. Jak si dále upřesníme, účetní řešení je dvojí a závisí na tom, jestli oněch cca 30 000 Kč je z hlediska dané účetní jednotky chybou (hodnotou) významnou, nebo nikoliv (tj. nevýznamnou).
Příklad 3
Změna účetního odhadu
Účetní jednotka se zabývá nákladní dopravou. V roce 2015 firma získala od kamenolomu významnou obchodní zakázku na čtyři roky. Speciálně pro tyto účely zakoupila nový velkoobjemový nákladní automobil, pro který s ohledem na náročné a drsné provozní podmínky přepravy kamení v prašném a nerovném terénu stanovila dobu účetního odpisování na čtyři roky. V roce 2017 ale místní ekologické hnutí dosáhlo soudního rozhodnutí o ukončení těžby v kamenolomu, takže zmíněný zánovní velkoobjemový automobil byl nadále používán dopravcem v jiném, běžném a daleko méně náročném provozu. Návazně na toto šetrnější využívání vozidla účetní jednotka změnila odpisový plán prodloužením celkové doby účetního odpisování na 10 let.
Touto změnou doby odpisování firma správně reagovala na změnu okolních podmínek – na zbývající dobu, po kterou bude moci dané velkoobjemové vozidlo využívat (kdy se ekonomicky ještě vyplatí spíše opravy nežli výměna za nový, resp. novější, automobil). Úprava odpisového plánu v roce 2017 proto nepředstavuje opravu původního odhadu odpisů z roku 2015, jelikož tehdy účetní jednotka zcela důvodně a správně stanovila rychlejší odepsání vozidla sloužícího pro těžkou práci v kamenolomu. Po změně vnějších okolností – uzavření kamenolomu a s tím související konec náročného provozu vozidla – tudíž došlo pouze ke změně v účetním odhadu doby jeho zbývající provozuschopnosti. Proto se změna promítne jen prospektivně, a to poprvé v účetním období zjištění této změny – tedy od roku 2017, kdy účetní jednotka získala informaci o změně použitelnosti vozidla.
 
Jak opravit účetní chybu minulých let
Poté, co jsme zdárně identifikovali účetní chybu – a to v rozlišení „významná“
versus
„nevýznamná“ – a změnu odhadu, můžeme přikročit k účetnímu řešení těchto oprav a změn. Snazší je to se
změnami účetního odhadu, které se provádějí prospektivně, čili dopředně.
Přesněji vyjádřeno se prospektivní změnou odhadu rozumí to, že
dopad této změny se projeví pouze v běžném a případně budoucích obdobích.
Výsledkový dopad změny odhadu se tím pádem projeví ve výsledku hospodaření běžného účetního období a návazně rovněž v základu daně z příjmů za toto běžné zdaňovací období, kdy poplatník v souladu s účetními předpisy účtoval o změně odhadu. Určitá míra nejistoty je totiž definičně součástí odhadů, proto je v souladu s účetními pravidly a postupy, že její budoucí změna, resp. úprava – vzešlá ze skutečností, které nebyly ani nemohly být známé v době původního odhadu – nemůže být řešena zpětně opravou původního odhadu. Proto
se neupravují ani srovnávací údaje minulého účetního období
uváděné v účetní závěrce za účetní období účtování změny (úpravy) odhadu.
Dle očekávání, složitější je to s účtováním oprav chyb minulých účetních období.
Důvody chyb leží v minulosti, proto by akruálnímu účetnímu principu časové souvislosti nákladů a výnosů k příslušnému účetnímu období optimálně vyhovovalo opravit chyby retrospektivně, tj. zpětně. Tato cesta je ale uzavřením účetních knih a schválením dotčené (chybné) účetní závěrky bohužel definitivně uzavřena. Jak z tohoto bludného kruhu ven?
Do konce účetního období započatého v roce 2012 se
požadavek zpětné opravy chyb přehlížel a
opravy dřívějších chybných nákladů a výnosů se účtovaly vždy výsledkově v roce realizace oprav.
Takže se jednalo o „přešlápnutí z bláta do louže“, kdy z jedné účetní chyby – například duplicitní náklad roku 2011 – se staly dvě účetní chyby – nesprávně vyšší náklady roku 2011 (zůstaly beze změny) a nesprávně (nově) snížené náklady roku 2012. Přičemž se postupovalo
u „významných“ chyb
obdobně jako u „nevýznamných“, pouze se namísto věcně příslušného účtu nákladu či výnosu (například účet 518-Ostatní služby) pro zdůraznění významnosti účtovalo
na účet mimořádných nákladů, resp. výnosů
(tj. účet 588). Díky tomuto účtování na výsledkové „mimořádné“ účty se alespoň zvýraznila skutečnost, že opravované „významné“ náklady/výnosy nejsou provozními náklady/výnosy běžného účetního období, což dále mělo být podpořeno bližším komentářem v povinné příloze v účetní závěrce.
Od účetního období započatého dne 1. 1. 2013
a později se uplatňuje
nový postup řešení „významných“ účetních chyb
podle výše citovaného § 15a VÚ, spočívající
v účtování těchto oprav do vlastního kapitálu
coby položka
„A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“.
Pro tento „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ účetní jednotky obvykle
využívají účet 424, závazná je ale jen účtová skupina 42.
Novým principem účtování „významných“ oprav je tedy jejich
rozvahové řešení, které neovlivní výsledek hospodaření v běžném účetním období
– a není tak jedna (dřívější) účetní chyba nahrazena druhou (letošní) nesprávností, jelikož příslušné náklady a výnosy měly ovlivnit jen dotčené dřívější účetní období a ne to letošní.
Pokud se jedná o
„nevýznamné“ výsledkové chyby, pak jejich oprava
i nadále běží postaru, jako tomu bylo před rokem 2013, tedy
účtuje se výsledkově v roce opravy
. Aktuálně ale s tou změnou, že s koncem roku 2015 skončil mimořádný výsledek hospodaření, a tedy návazně také účty mimořádných nákladů a výnosů.
Zaúčtování oprav „významných“ chyb do výsledku hospodaření minulých účetních období věcně přesně odpovídá retrospektivnímu principu. Obdobně by se totiž tyto opravy v běžném účetním období projevily, i když by skutečně byly zaúčtovány do zpětně „násilně“ otevřených účetních knih roku vzniku chyby. Tato výsledková oprava nákladu nebo výnosu minulého roku (vznik chyby) by se totiž v dalším roce (odhalení chyby) nutně projevila podle okolnosti buď jako vyšší (oprava duplicitního nákladu, resp. chybějícího výnosu), nebo naopak nižší (oprava chybějícího nákladu nebo duplicitního výnosu) účetní výsledek hospodaření minulých let.
Retrospektivní opravou chyby
se rozumí, že účetní závěrka sestavená za období, v němž byla chyba opravena, má pokud možno vypadat tak, jako kdyby chyba nikdy nenastala. Což dle I-29 zejména znamená, že:
a)
oprava nákladu a výnosu
, jejichž okamžik uskutečnění byl v
minulých účetních obdobích
, se v běžném období
zaúčtuje proti výsledku hospodaření minulých let a
b)
opraví se srovnávací údaje
, s čímž bývá nejvíce práce – řeší
interpretace
č. I-30, viz dále.
Přičemž ustanovení „jako kdyby chyba nikdy nenastala“ vyjadřuje princip, nikoli pravidlo, které má být aplikováno doslovně. Výjimky z uvedeného principu jsou zejména následující:
oprava nákladu a výnosu, jejichž okamžik uskutečnění byl v minulých účetních obdobích, se nepromítne do standardních položek „Zisk (ztráta) minulých let“ (kam by se promítl, kdyby doslovně platilo pravidlo „jako kdyby chyba nikdy nenastala“), nýbrž do zvláštní části jiného výsledku hospodaření minulých let (účet 424),
oprava chyby bude popsána v příloze v účetní závěrce,
údaje za běžné období vykazované ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, pokud ho účetní jednotka sestavuje, které v tomto výkazu budou uvedeny v souvislosti s opravou chyby (například přírůstek jiného výsledku hospodaření minulých let) se označí tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o opravu chyby,
srovnávací údaje budou označeny jako upravené.
Proti jinému výsledku hospodaření minulých let se účtují pouze opravy nákladu a výnosu,
jejichž okamžik uskutečnění nastal v minulých účetních obdobích. Pokud se jedná o jinou opravu než o opravu nákladu a výnosu minulých let (například nebyl zaúčtován nákup zásob nebo přecenění proti vlastními kapitálu), této položky se nevyužije. Pouze se opraví příslušné položky, kterých se to týká, včetně souvisejících srovnávacích údajů.
Jestliže má oprava účetní chyby i daňové důsledky
pro daň z příjmů, je nutno daňovou záležitost řešit zpravidla podáním
dodatečného daňového přiznání
na vyšší daň, nebo na nižší daňovou ztrátu (viz dále).
Daňové efekty opravy
účetních, případně pouze daňových, chyb minulých let je třeba zaúčtovat také jako chyby. Například když byl v minulém období zapomenut výnos, pak se přece dodatečně vyměřená daň z příjmů vztahuje k výnosu, a proto bude stejně jako tento výnos zaúčtována v běžném účetním období coby oprava chyby minulých let. Nepřiznání této související daně bylo totiž také účetní chybou. Výjimečně ovšem může jít i o změnu odhadu.
Příklad 4
Oprava účetní chyby minulých let
Pro ilustraci postupu opravy účetní chyby si zadáme modelovou situaci, kdy účetní jednotka v roce 2017 odhalí chybu v již uzavřeném a schváleném roce 2016. Chyba spočívala v tom, že byl nesprávně dvakrát zaúčtován náklad za externí službu (například za vedení účetnictví) na MD 518/D 321. Tím došlo k chybnému navýšení účetních nákladů roku 2016, a to i daňových (to je nutno řešit dodatečným přiznáním, viz dále v textu).
a)
Oprava „nevýznamné“ účetní chyby
Oprava se zaúčtuje v roce 2017 stejně, jako by se o ní účtovalo v časově příslušném roce 2016 na MD 321/D 518. Což ale neodpovídá pravdě, jelikož v roce 2017 k žádnému snížení nákladů není důvod – sníženy měly být náklady roku 2016, což ale již není možné. Takže „řešením“ jedné účetní chyby – vyšší náklady roku 2016 o duplicitní náklad – nám nejenže nevyřešilo tuto chybu, ale přidalo druhou chybu – nesprávně snížené náklady roku 2017. Nad zásadou účetní správnosti zde totiž převážila praktická jednoduchost opravy, kterou účetní předpisy s ohledem na její „nevýznamnost“ tolerují. Opravu je nutno komentovat v příloze v účetní závěrce za rok 2017. Pokud by účetní jednotka chtěla i nevýznamné chyby opravovat prostřednictvím Jiného výsledku hospodaření minulých let, je tento postup možný a výsledkový způsob opravy se pak u daného poplatníka nepoužije.
b)
Oprava „významné“ účetní chyby
Jelikož se jedná o „významnou“ chybu, požadují účetní předpisy, aby ji bylo v účetní závěrce roku provedení opravy (2017) dobře vidět. Proto účetní předpisy – od účetního období začínajícího 1. 1. 2013 nebo kdykoli později – vyžadují rozvahové zachycení této opravy na samostatný účet vlastního kapitálu „Jiný výsledek hospodaření minulých let“. Zpravidla se využívá účet 424. Duplicitní „významnou“ nákladovou fakturu z roku 2016 proto účetní jednotka opraví v roce 2017 rozvahově následující účetní souvztažností MD 321/D 424. Díky tomu nebude opravou roku 2016 poznamenán účetní výsledek hospodaření (účetní zisk nebo ztráta) roku 2017. Tento postup stanoví již výše zmíněné ustanovení § 15a VÚ.
Tím to ale ještě nekončí. Je nutno zohlednit související daňové dopady, a to podle dodatečného přiznání za rok 2016. Toto zvýšení daně – kvůli odstranění duplicitního nákladu za služby – se zaúčtuje MD 424/D 341.
Dále je kvůli srovnatelnosti účetních závěrek zapotřebí přepočítat (opravit) srovnávací údaje za minulé účetní období (roku 2016) v účetní závěrce za běžný rok (2017) a náležitě okomentovat opravu „významné“ chyby v příloze v účetní závěrce za rok 2017. S čímž bývá nejvíce práce, zvláště je-li opravováno více chyb minulých let. Pokud by tato pracnost převážila význam prováděného zpřesnění minulé (srovnávací) účetní závěrky, pak může účetní jednotka ponechat původní (neopravené) údaje a nepřesnost okomentovat v příloze. Ve výsledovce a rozvaze za rok 2017 se tak upraví (opraví) srovnávací údaje za minulý rok 2016, jakoby o nich již tehdy bylo správně účtováno. Takže se o „nadbytečný“ duplicitní závazek sníží obchodní dluhy (účet 321) i související náklad (účet 518) a adekvátně se o sazbu 19 % zvýší dluh na dani z příjmů za rok 2016 (účet 341).
Obsáhle se problematice vykazování srovnávacích údajů „velkých“ účetních oprav minulých let věnuje jedna z dalších interpretací NÚR č.
I-30 „Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů“.
Stručně ocitujme stěžejní metodická doporučení:
Není správné ani dostatečné uvádět srovnatelné údaje pouze v příloze
při ponechání nesrovnatelných údajů ve výkazech. Účelem přílohy je doplnění, vysvětlení a komentování výkazu, a ne jejich dementování. Uvedení srovnatelných údajů jen v příloze by bylo zmatečné, což je ospravedlnitelné zcela výjimečně.
Schválení ani zveřejnění minulých účetních závěrek není překážkou změny aktuálně vykazovaných srovnávacích údajů pocházejících z těchto účetních závěrek, protože:
Závěrka běžného období je opět schvalována stejným orgánem, a s ní i změny ve srovnávacích údajích.
Nedílnou součástí účetní závěrky je příloha, která změny vysvětluje, změněné údaje tak nejsou matoucí.
Při opravě chyb (podle
interpretace
č. I-29 výše)
účetní jednotka upraví srovnávací údaje tak, aby tyto údaje vypadaly, jako kdyby chyba nenastala,
a to podle pravidel uvedených v následujícím odstavci.
Pro úpravu srovnávacích údajů platí dále tato pravidla:
Pokud se upravují srovnávací údaje ve výkazu zisku a ztráty
za určité srovnávací období, v rozvaze se tyto úpravy promítnou do výsledku hospodaření za běžné období,
který je uveden ve srovnávacích údajích za stejné srovnávací období. V následných srovnávacích obdobích vykazovaných v rozvaze (pokud se vykazují) se tato úprava promítne do položky „Jiný výsledek hospodaření minulých let“.
Pokud chyba ve výnosech či nákladech nastala v účetním období, které předcházelo vykazovaným srovnávacím obdobím, ve srovnávacích údajích výsledovky se oprava nijak neprojeví.
V rozvaze se příslušně upraví „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ v nejzazším a ve všech následných srovnávacích obdobích.
Pokud chyba nespočívala v chybných nákladech nebo výnosech
(například se jednalo o nezaúčtovaný nákup zboží či přecenění akcií do vlastního kapitálu),
upraví se srovnávací údaje pouze v rozvaze.
Sloupce se srovnávacími údaji, které v důsledku oprav neodpovídají údajům za běžné účetní období uvedeným v minulých závěrkách, musí být
adekvátně označeny, například „minulé období – opraveno“.
Výsledovka má sice prováděcí účetní vyhláškou nařízenou podobu pouze dvou sloupců, to lze ale brát jako její minimální rozsah, nikoli jedině možný, případně lze opravený třetí sloupec uvést pouze v příloze.
Srovnávací údaje uváděné ve výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, je-li sestavován, musí na rozdíl od ostatních výkazů obsahovat zvlášť srovnávací údaje pocházející z neopravených údajů předchozích účetních závěrek a jejich příslušnou opravu (pokud se chyba dotkla výše vlastního kapitálu).
Změny vykazovaných srovnávacích údajů pocházejících z minulých účetních závěrek nejsou porušením bilanční kontinuity,
protože tato je zajišťována přeměnou konečných zůstatků v počáteční. Na tom úprava srovnávacích údajů nic nemění. Aby nedocházelo k dojmu, že bilanční
kontinuita
je porušena změnou srovnávacích údajů,
je nutno v příloze uvést rozpis všech významných změn,
který prokazuje, že k nim nedošlo svévolně. Rozpis musí obsahovat minimálně: stav před změnou, stav po změně a komentář.
Příklad 5
Firma ABC, s. r. o., v prosinci roku 2017 odhalila významnou chybu v již schváleném a uzavřeném účetním období kalendářního roku 2016. Jednalo se o zapomenutý účetní i daňový výnos za prodej zboží ve výši 100 000 Kč; DPH neuvažujeme. S tím souvisí budoucí doměrek daně z příjmů právnických osob (19 %) za rok 2016 ve výši 19 000 Kč, který vzejde z dodatečného daňového přiznání za rok 2016, do kterého je nutno jej promítnout.
Ihned po zjištění chyby zaúčtovala firemní účetní v prosinci roku 2017 následující opravné účetní zápisy:
zapomenutý významný výnos z prodeje zboží v roce 2016: 100 000 Kč, MD 311/D 424,
dodatečná daň z příjmů za rok 2016 (zapomenutý výnos): 19 000 Kč, MD 424/D 341.
K úhradě dodatečné daně z příjmů za rok 2016 (19 000 Kč, MD 341/D 221) i k platbě zapomenuté pohledávky za prodané zboží z roku 2016 odběratelem (100 000 Kč, MD 221/D 311) dojde až v lednu roku 2018.
Dále je zapotřebí adekvátně opravit rovněž srovnávací údaje převzaté z účetní závěrky za rok 2016 (rok vzniku chyby) do aktuální účetní závěrky roku 2017 (rok realizace opravy tržeb), kde budou figurovat ve sloupci „Minulé období – opraveno“ již v opravených částkách. Pro přehlednost uvádíme také původní údaje z účetní závěrky za rok 2016 před opravou – sloupec „Minulé období“. Číselné údaje jsou uvedeny v celých tisících Kč.
Výkaz zisku a ztráty za účetní období roku 2017 (jen vybrané údaje dotčené změnou)
Vykazovaná účetní položka
Běžné období
Minulé období
Minulé období – opraveno
Tržby z prodeje zboží
10 000
9 000
9 100
Daň z příjmů – splatná
–250
–200
–219
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk)
2 000
1 500
1 581
Rozvaha za účetní období roku 2017 (jen vybrané údaje dotčené změnou)
Vykazovaná účetní položka
Běžné období
Minulé období
Minulé období – opraveno
Pohledávky z obchodních vztahů
20 000
18 000
18 100
Jiný výsledek hospodaření minulých let
81
0
0
Daň z příjmů – splatný závazek
–250
–200
–219
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk)
2 000
1 500
1 581
V příloze v účetní závěrce za rok 2017 bude okomentována realizovaná významná oprava roku 2016.
 
Daňové dopady účetních oprav minulých let
Obdobně jako si každé účetní období „žije“ svým vlastním životem a mezi sebou si jako štafetový kolík jen předávají zůstatky rozvahových účtů, je tomu ohledně zdaňovacích období, které si ale pomyslně předávají pouze případnou daňovou ztrátu. Časová souvislost, resp. závislost zdanitelných příjmů (výnosů) a uznatelných výdajů (nákladů) na příslušném „jejich“ jediném zdaňovacím období, je na poli daní z příjmů ještě důraznější. Současně je ale také snadněji realizovatelná, protože již přiznanou (vyměřenou) daň (daňovou ztrátu) minulých let lze zpravidla změnit formou dodatečného daňového přiznání, pokud tomu nebrání procesní překážky (například již uplynula obecně tříletá lhůta pro stanovení daně, probíhá daňová kontrola dotčeného období atd.). Nicméně výpočet daně, resp. základu daně, účetních jednotek se neobejde bez účetních údajů, jak plyne z § 23 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“):
„(1)
Základem daně je rozdíl, o který příjmy,
s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně,
převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období;
rozdíl se upraví podle tohoto zákona.
(2)
Pro zjištění základu daně se vychází
a)
z výsledku hospodaření
(zisk nebo ztráta), …
(10) Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu, pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.“
Jenže v případě „nevýznamných“ účetních oprav nákladů nebo výnosů minulých let opravených výsledkovým způsobem vzniká problém. Daňově se bez ohledu na již uzavřené účetní knihy roku vzniku chyby jde důsledně retrospektivně zpět do příslušného (chybového) zdaňovacího období, kde se chyba daňově opraví v dodatečném daňovém přiznání. Účetně se ale takto vrátit již nebylo možné, a proto účetní oprava „nevýznamné“ chyby ovlivnila náklady nebo výnosy běžného účetního období (rok opravy). Načež je tato účetní oprava v rámci výsledku hospodaření za rok opravy základnou pro výpočet daně z příjmů – což představuje její opakovaný (duplicitní) daňový vliv, ať už směrem nahoru nebo dolů. Na toto faux pas ale samozřejmě daňový zákon pamatuje, ovšem nenápadně v praxi často přehlížených a nečtených ustanoveních obsáhlého § 23 ZDP. V podstatě jde ale o logicky očekávané opatření zabraňující u oprav chyb minulých let jejich opakovanému ovlivnění základu daně skrze účetnictví.
㤠23
Základ daně
(3)
Výsledek hospodaření
a)
se zvyšuje o
4.
částky, o které byl snížen výsledek hospodaření
podle písmene c) bodů 1 a 2
za předchozí zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností v účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření.
Výsledek hospodaření se zvyšuje dále o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodu 1 za předchozí zdaňovací období, a to v tom zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností zaúčtována rozvahově,
c)
lze snížit o
1.
částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy,
2.
částky nezahrnuté do výdajů (nákladů)
, které lze podle tohoto zákona do výdajů (nákladů) zahrnout,
(4)
Do základu daně
podle odstavce 1
se nezahrnují
d)
částky, které již byly zdaněny
podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce,“.
Ke slovnímu obratu „částky, které již byly zdaněny“ dodává praktické metodické upřesnění vztahující se k opravám účetních chyb minulých let již výše zmíněný metodický pokyn č. D-22:
„K § 23 odst. 4
1. Za částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle zákona, se považují zejména
a) částky zaúčtované ve prospěch výnosů v běžném zdaňovacím období, které měly být při respektování časové souvislosti zaúčtovány ve prospěch výnosů v předchozích zdaňovacích obdobích za podmínky, že o ně byl zvýšen správcem daně nebo poplatníkem základ daně za příslušné předchozí zdaňovací období,“.
Příklad 6
Daňové dopady opravy účetní chyby
Interní účetní firma ABC, s. r. o., v návalu práce na konci roku 2016 omylem do provozních výnosů místo částky 3 300 Kč zaúčtovala částku 33 000 Kč. Protože nešlo o nijak výjimečnou částku, odběratel byl stálým klientem a nedoplatků pohledávek má firma hodně, tak se vše vyjasnilo až na podzim roku 2017, kdy již byla schválena loňská účetní závěrka, a tedy oprava už nemohla být promítnuta do časově odpovídajícího období vzniku chyby roku 2016.
Není sporu o tom, že se jednalo o účetní chybu, která vznikla v účetním období roku 2016. Kvůli ní byly účetní výnosy a návazně i účetní výsledek hospodaření a rovněž základ daně z příjmů za rok 2016 chybně vyšší, než správně měly být, o rozdílovou částku 33 000 Kč – 3 300 Kč = 29 700 Kč. Protože již ale nelze zpětně otevřít účetní knihy (účetnictví) roku 2016, nezbývá, než opravu řešit a zaúčtovat až v účetním období odhalení chyby – v roce 2017. Z hlediska dotyčné účetní jednotky je předmětná chyba 29 700 Kč: a) nevýznamná, b) významná.
a)
Oprava nevýznamné účetní chyby
Jak jsme výše probrali, účetní oprava se provede jednoduše tak, že v roce 2017 firma zaúčtuje snížení výnosů o 29 700 Kč. Za účelem snížení chybně vyšší daně z příjmů za rok 2016 – o 19 % z těchto „nadbytečných“ výnosů – má poplatník možnost (nikoli povinnost) podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň, případně na vyšší daňovou ztrátu za inkriminovaný rok 2016. Bylo by chybou situaci nijak neřešit a pro daňové účely prostě v klidu převzít účetní „řešení“ nevýznamné opravy v rámci účetního výsledku hospodaření a návazně základu daně za rok 2017. Předpokládáme, že nejsou procesní překážky pro toto dodatečné přiznání.
V tomto dodatečném daňovém přiznání za rok 2016 si tedy s. r. o. správně snížila zdanitelné výnosy o 29 700 Kč, a návazně rovněž výslednou daňovou povinnost. Jak to bude daňově s rokem 2017? Pokud by firma na tuto účetní opravu nepamatovala, vykázala by fakticky podruhé – a to samozřejmě již neoprávněně – nižší základ daně o snížené účetní výnosy 29 700 Kč. Tomu ale legislativně brání výše citované ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 4 ZDP, které naopak poplatníka nutí o tyto snížené (opravené) účetní výnosy zvýšit základ daně.
b)
Oprava významné účetní chyby
Jak jsme výše probrali, účetní oprava chybně vyšších výnosů roku 2016 se provede v roce 2017 pouze rozvahově za využití účtu 424-Jiný výsledek hospodaření minulých let. Tentokrát bude poplatník jistě rád daňově aktivní, aby si zajistil spravedlivě a hlavně správně nižší základ daně roku 2016 o 29 700 Kč. Má opět jedinou možnost – podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň (vyšší daňovou ztrátu) za rok 2016. Je tentokrát možné daňově už nijak neřešit rok realizace významné účetní opravy 2017 a pro daňové účely jednoduše převzít účetní řešení v rámci vlastního kapitálu, a tedy zcela mimo vliv na základ daně z příjmů? Zdá se, že ano, vždyť žádné opakované snížení základu daně za rok 2017 prostřednictvím účetnictví zde nehrozí.
Jenže, ocitujme si ještě jednou poslední větu § 23 odst. 3 písm. a) bodu 4 ZDP, který ukládá zvýšit účetní výsledek hospodaření potažmo základ daně z příjmů, a čtěme pečlivě: „… Výsledek hospodaření se zvyšuje dále o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodu 1 (poznámka autora: tedy o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy roku 2016) za předchozí zdaňovací období, a to v tom zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností zaúčtována rozvahově,“. Takže by měl nebohý poplatník daňově doplatit na novou účetní metodiku opravy „významných“ chyb minulých let? Naštěstí nic takového nehrozí, a to díky iniciativě daňové poradkyně č. 504 Ing. Evy Zemanové, která v tomto směru iniciovala jednání se zástupci finanční správy na koordinačním výboru. Konkrétně se jednalo o příspěvek č. 400/24.04.13 „Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013“, lze najít na webu www.financnisprava.cz.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.