Příjmy fyzických osob osvobozené od daně z příjmů

Vydáno: 37 minut čtení

Následující příspěvek je zaměřen zejména na příjmy fyzických osob osvobozené od daně, kterých se týkají změny přijaté novelou zákona o daních z příjmů , s účinností od 1. 7. 2017, obsaženou v části první zákona č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela ZDP“).

Příjmy fyzických osob osvobozené od daně z příjmů
Ing.
Jiří
Vychopeň
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), rozlišuje tyto kategorie příjmů fyzických osob:
příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů,
příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (tj. příjmy zdaňované),
příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, ale jsou od této daně osvobozeny.
U některých příjmů, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, je toto osvobození podmíněno splněním určitých podmínek; pro osvobození některých příjmů od daně je stanoven určitý limit. Dále je nutno uvést, že výdaje (náklady), které byly poplatníkem vynaloženy v souvislosti s příjmy osvobozenými od daně, nelze uplatnit pro účely daně z příjmů, což se podle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP vztahuje i na výdaje (náklady) vynaložené na příjmy osvobozené od daně, které tyto příjmy převyšují.
Okruh příjmů, které jsou u poplatníků daně z příjmů fyzických osob osvobozeny od daně, je vymezen zejména v § 4 odst. 1 ZDP, dále pak pro oblast bezúplatných příjmů v § 4a ZDP, pro oblast příjmů ze závislé činnosti v § 6 odst. 9 ZDP a pro některé ostatní příjmy v § 10 odst. 3 ZDP.
Podle bodu 1 přechodných ustanovení uvedené novely ZDP se pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období před 1. 7. 2017 a za zdaňovací období, které započalo před tímto datem, jakož i práva a povinnosti s nimi související, použije ZDP, ve znění účinném před 1. 7. 2017. Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob to znamená, že změny přijaté novelou ZDP se kromě změn, u kterých je v dalších přechodných ustanoveních této novely ZDP výslovně stanoveno použití pro zdaňovací období roku 2017, použijí až od zdaňovacího období roku 2018.
Příjmy osvobozené od daně podle § 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů
Podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP se od daně osvobozuje:
příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.
Pro osvobození od daně v tomto případě není nutné, aby poplatník předmětný rodinný dům nebo jednotku po celou stanovenou dobu vlastnil, ale musí v něm mít nejméně po stanovenou dobu bydliště. Případný i delší přechodný pobyt jinde (například při studiu, při dlouhodobé zahraniční cestě, při dlouhodobém léčení ve zdravotnickém zařízení) nemění ani nepřerušuje běh lhůty, po kterou jsou předmětný rodinný dům nebo jednotka považovány za bydliště poplatníka.
Podle § 2 odst. 4 ZDP se pro účely tohoto zákona bydlištěm na území České republiky rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. K tomu je v pokynu Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) č. D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn č. D-22“), uvedeno, že stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý, přičemž tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se podle stanoviska GFŘ uvedeného dále v pokynu č. D-22 posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž například s manželkou, dětmi, rodiči, či zda je byt využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).
Příklad 1
V měsíci březnu roku 2017 poplatník koupil od bytového družstva byt, ve kterém od 1. 10. 2014 bydlel (tj. měl zde bydliště) na základě nájemní smlouvy. V měsíci listopadu roku 2017 poplatník byt prodá a za získané peníze si koupí nový osobní automobil.
Jelikož poplatník měl v daném bytě bydliště déle než 2
roky bezprostředně před jeho prodejem, bude příjem z prodeje tohoto bytu osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP.
V případě, že prodávající měl v rodinném domě nebo v jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, bydliště bezprostředně před prodejem po kratší dobu než 2 roky, je příjem z prodeje tohoto domu nebo jednotky osvobozen od daně pod