Osvobození od DPH u třístranného obchodu podle přiřazení přepravy

Vydáno: 18 minut čtení

Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí ze dne 26. 7. 2017 ve věci Toridas potvrdil, že i u dodávek zboží v rámci třístranného obchodu musí být splněna podmínka přiřazení přepravy mezi členskými státy ke konkrétnímu obchodu – této problematice se tento článek blíže věnuje a upozorňuje na rizika, ke kterým může v praxi v daném případě docházet.

Osvobození od DPH u třístranného obchodu podle přiřazení přepravy
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Přiřazení přepravy zboží mezi členskými státy jen k jednomu z obchodů
U řetězových dodávek, kdy je zboží prodáváno v řetězci subjektů A – B – C a je přepraveno z členského státu subjektu A přímo do členského státu subjektu B, je třeba se zabývat tím, zda přeprava patří k obchodu mezi subjekty A a B (prvý obchod) anebo mezi subjekty B a C (druhý obchod).
Pokud by přeprava patřila k prvému obchodu,
je tento obchod dodáním zboží s přepravou a u subjektu A mohou být splněny podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu. Současně však nemůže být přeprava přiřazena k druhému obchodu – tento druhý obchod se považuje za dodání zboží bez přepravy. Aby přeprava mohla být přiřazena k prvému obchodu, nemůže mít subjekt C během přepravy právo nakládat se zbožím jako vlastník.
Příklad 1
Přeprava přiřazena k prvému obchodu
Německý plátce A prodává zboží českému plátci B, a ten jej prodává českému plátci C. Zboží je přepraveno přímo z Německa do České republiky českému plátci C. Právo nakládat se zbožím jako vlastník během přepravy má německý plátce A nebo český plátce B.
Pokud je přeprava přiřazena k prvému obchodu, tak německý plátce A uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu s místem plnění v Německu a český plátce B pořídil zboží z jiného členského státu s místem plnění v ČR. Druhý obchod mezi českými plátci B a C je obchodem bez přepravy, a protože právo nakládat se zbožím jako vlastník převádí v tomto případě plátce B na plátce C v ČR, je místem plnění tohoto obchodu ČR a plátce B uplatní DPH na výstupu.
Typově shodná situace s příkladem 1 byla řešena Soudním dvorem již před poměrně dlouhou dobou, a to v rozsudku ze dne 6. 4. 2006 ve věci
EMAG Handel Eder OHG
(C245/04, EU:C:2006:232). V tomto případě EMAG (v postavení subjektu C) usazený v Rakousku pořídil zboží (neželezné kovy) od K GmbH (v postavení subjektu B) usazeného rovněž v Rakousku. K GmbH (v postavení subjektu B) pořizoval zboží z jiného členského státu (konkrétně z Itálie, resp. Nizozemí) od italských, resp. nizozemských, subjektů v postavení osob A. Zboží bylo přepraveno z Itálie či Nizozemska od subjektů A přímo do Rakouska přímo k subjektu C (EMAG). Rakouská finanční správa se domnívala, že u obchodu mezi osobami usazenými v Rakousku (mezi osobami B a C) neměla být uplatněna rakouská DPH (s tvrzením, že místo plnění i u tohoto obchodu bylo v Itálii, resp. Nizozemí) a neuznala osobě C (EMAG) nárok na odpočet této daně.
Ve věci EMAG Soudní dvůr poprvé vyjádřil výše uvedenou zásadu, že jedna jediná přeprava nemůže být současně přiřazena ke dvěma navazujícím obchodům.
Pokud by přeprava patřila k druhému obchodu,
tak je prvý obchod mezi subjekty A a B dodáním zboží bez přepravy a u tohoto obchodu nemohou být splněny podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu. Přeprava bude patřit k druhému obchodu mezi subjekty B a C tehdy, pokud během přepravy bude mít právo nakládat se zbožím jako vlastník subjekt C. Pokud by měl během přepravy právo nakládat se zbožím jako vlastník subjekt C, tak to znamená, že k převodu tohoto práva mezi subjekty A a B muselo nutně dojít před zahájením přepravy, a proto ji nelze přiřadit k prvému obchodu.
Příklad 2
Přeprava přiřazena k druhému obchodu
Německý plátce A prodává zboží českému plátci B, a ten jej prodává českému plátci C. Zboží je přepraveno přímo z Německa do ČR českému plátci C. Právo nakládat se zbožím jako vlastník má během přepravy subjekt C.
Pokud by přeprava patřila až k druhému obchodu, nemůže německý plátce A prodej českému plátci B osvobodit v Německu od daně a musel by jej zatížit německou DPH. Český plátce B by prodejem zboží plátci C (k tomuto obchodu by byla přiřazena přeprava) uskutečnil v Německu osvobozené dodání zboží do jiného členského státu s povinností zaregistrovat se v Německu k dani; v německém daňovém přiznání by si uplatnil odpočet daně uplatněné německým plátcem A. Český plátce C by uskutečnil pořízení zboží z jiného členského státu (nikoli však od německého plátce A, ale od českého plátce B – ten by byl navíc nově registrován k dani i v Německu).
 
Pravidla pro přiřazení přepravy zboží mezi členskými státy k příslušnému obchodu
Typově stejná situace jako v příkladu 2 byla řešena Soudním dvorem v případu
Euro Tyre
Holding
BV
(ETH) v rozsudku ze dne 16. 12. 2010, C-430/09. V tomto případě se jednalo o následující situaci:
Nizozemská společnost ETH (v postavení subjektu A) prodala pneumatiky společnostem Miroco a VBS (v postavení subjektů B) usazeným v Belgii s dodacími podmínkami „ze skladu“ (ETH měla povinnost dodat zboží do svého skladu ve Venlo v Nizozemsku a z něj se přeprava měla uskutečnit jménem a na riziko kupujících).
Při uzavírání kupních smluv oznámili kupující (Miroco a VBS) společnosti ETH, že zboží bude přepraveno do Belgie.
ETH při prodeji neuplatnila nizozemskou DPH.
Ještě předtím, než bylo zboží ve skladu ETH dodáno, prodali kupující pneumatiky subjektu C – společnosti Banden Decof NV (Decof) usazené v Belgii s dodacími podmínkami, že k přepravě zboží do provozovny Decof má dojít jménem a na riziko společnosti Miroco, případně VBS.
Zboží bylo odebráno zástupcem společností Miroco nebo VBS (subjekty B) ve skladu společnosti ETH (subjekt A) v Nizozemsku a převezeno přímo do provozovny společnosti Decof v Belgii kamionem s řidičem, který uvedeným společnostem poskytl za úplatu subjekt C Decof. ETH do přepravy nezasahovala.
Před dodáními potvrdila daňová správa na žádost ETH, že identifikační čísla pro DPH kupujících B jsou správná.
Nizozemská finanční správa plnění mezi A a B nepovažovala za osvobozené dodání zboží do jiného členského státu a subjektu A (společnost ETH) doměřila nizozemskou DPH.
Soudní dvůr v případě ETH nerozhodl, zda má být přeprava z Nizozemí do Belgie přičtena k prvému obchodu mezi ETH a Miroco, resp. VBS, nebo až k druhému obchodu mezi Miroco, resp. VBS, a posledním kupujícím Decof. Stanovil však určitá obecná
pravidla pro přiřazení přepravy ke konkrétnímu obchodu.
Vyjádřil se v tom smyslu, že přiřazení dopravy ke konkrétnímu obchodu závisí na celkovém posouzení všech zvláštních okolností projednávané věci; přitom
přiřazení dopravy určuje zejména určení okamžiku, kdy byla na konečného příjemce převedena pravomoc nakládat se zbožím jako vlastník.
Pokud se druhý převod pravomoci nakládat se zbožím jako vlastník uskuteční předtím, než došlo k přepravě uvnitř Společenství, nelze tuto přepravu přičítat prvnímu dodání ve prospěch prvního pořizovatele.
Klíčovou otázkou pro přiřazení přepravy ke konkrétnímu obchodu tedy podle rozsudku Soudního dvora ve věci ETH je zjištění okamžiku práva nakládat se zbožím jako vlastník.
Stanovení tohoto okamžiku může být pro toho, kdo věc posuzuje z daňového hlediska, velmi složité – musí totiž od osob zajišťujících daný obchod zjistit,
jaké byly sjednány konkrétní (nikoli formální) dodací podmínky.
Jestliže je u obchodu mezi osobami A – B – C naloženo ve skladu osoby A zboží na kamion, který jej veze do skladu osoby C, musí být zřejmé, kdo je během přepravy ekonomickým vlastníkem zboží. Pokud je ekonomickým vlastníkem osoba A nebo B (běžně tedy půjde o přepravu sjednanou osobou A nebo B), patří přeprava k prvému obchodu. Pokud by se ekonomickým vlastníkem přepravovaného zboží stala již po jeho naložení osoba C (běžně tedy půjde o přepravu sjednanou osobou B nebo C), je nutné přepravu přiřadit až k druhému obchodu (k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník mezi B a C totiž došlo ještě na území členského státu prvého prodávajícího a následující přeprava tak nemůže patřit k obchodu mezi A a B). Ekonomický vlastník například nese škodu v případě zničení zboží, může přepravci nařizovat změny ohledně konečného místa dodání atd. – tyto okolnosti je třeba zjišťovat pro posouzení okamžiku převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.
Na případy EMAG a ETH Soudní dvůr poukázal také v případě
VSTR
(Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch) – rozsudek ze dne 27. 9. 2012 (C-587/10, EU:C:2012:592). Tento rozsudek se zabýval osvobozením pro dodání zboží do jiného členského státu osobě, která není registrována k dani, tedy problémem mimo téma tohoto příspěvku. Při řešení případu VSTR však Soudní dvůr poukázal také na to, že
jednou z podmínek pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu je u řetězového obchodu také správné přiřazení přepravy.
V daném případě se jednalo o dodávku zboží, kdy bylo zboží převzato přepravním podnikem pověřeným společností Atlantic v sídle dceřiné společnosti VSTR a odvezeno nejprve pozemní cestou do Lübecku (Německo) a poté lodí do Finska. Atlantic přitom VSTR sdělila, že dotčené zboží dál prodala osobě registrované ve Finsku a sdělila jí i platné VAT ID konečného kupujícího ve Finsku. Soudní dvůr tak poukázal na to, že v daném případě mohlo dojít k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na posledního kupujícího ještě před odesláním zboží, a potom by tedy byl obchod mezi VSTR a Atlantic (prvý obchod) obchodem bez přepravy s místem plnění v Německu a podléhajícím v Německu zdanění.
 
Třístranný obchod
Obchodů řešených v případech EMAG a ETH se sice účastnily tři subjekty, ale registrované pouze ve dvou členských státech. Případ VSTR se sice týkal osob ze třech zemí (prostřední osoba ovšem v tomto případě nebyla vůbec registrována k dani). Rozsudky tedy nebyly přímo aplikovatelné na případy eventuálního třístranného obchodu (jedním ze základních znaků tohoto obchodu je, že každý ze třech účastníků takového obchodu je registrován v jiném členském státě, jak ukazuje následující obrázek 3).
Až do případu
Toridas
se Soudní dvůr výslovně nezabýval tím, zda lze zjednodušení odpovídající třístrannému obchodu použít i v případech obchodů mezi osobami registrovanými k dani v různých členských státech, resp. zda je i u těchto obchodů nutné se zabývat otázkou přiřazení přepravy ke konkrétnímu obchodu. Případ
Toridas
však potvrdil, že zjednodušující postup pro třístranný obchod dle článku 141 a tomu odpovídající osvobození prvého obchodu v řadě jako dodání zboží do jiného členského státu dle článku 138 směrnice je možné pouze v případě, kdy je přeprava přiřazena k prvému obchodu.
O třístranný obchod ve smyslu článku 141 směrnice [zrovna tak ve smyslu § 17 českého zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), § 45 slovenského zákona o DPH atd.] totiž může jít jen tehdy, pokud jsou dle článku 141 směrnice splněny mimo jiné tyto dvě podmínky:
„a) pořízení zboží uskutečňuje osoba povinná k dani, která není usazena v tomto členském státě, avšak je identifikována pro účely DPH v jiném členském státě;
b) pořízení zboží se uskutečňuje za účelem následného dodání daného zboží, které v témže členském státě uskutečňuje osoba povinná k dani uvedená v písmenu a);“
Jestliže by tedy byla přeprava přiřazena až k druhému obchodu, uskutečňuje se tento obchod ve státě zahájení přepravy (ve státě, ze kterého je zboží dodáváno do jiného členského státu) a nemůže se tedy uskutečnit ve státě, do kterého je zboží pořizováno z jiného členského státu. Toto si uvědomil Nejvyšší správní soud Litvy při posuzování případu
Toridas,
a proto si u Soudního dvora ověřoval, zda i v případě třístranných obchodů má být uplatňováno pravidlo o přiřazení přepravy do jiného členského státu pouze k jednomu z obchodů a vyjádřil obavu, že by uplatnění této zásady mohlo vést k dvojímu zdanění.
V případě
Toridas
se Soudní dvůr v rozsudku ze dne 26. 7. 2017 (C-386/16, EU:C:2017:590) zabýval tím, zda zásada přiřazení přepravy do jiného členského státu pouze k jednomu z obchodů se uplatňuje i u zjednodušeného postupu pro třístranný obchod a dal na tuto otázku kladnou odpověď.
V případě
Toridas
se jednalo o následující:
Toridas (subjekt A) byla společnost identifikovaná pro účely DPH v Litvě, tedy v členském státě EU.
Toridas dovážela mražené ryby z Kazachstánu, tedy ze třetí země (tento obchod nebyl předmětem sporu).
Toridas dodávala dotčené zboží společnosti Megalain OÜ (subjekt B), společnosti usazené a pro účely DPH identifikované v Estonsku, tedy v jiném členském státě (obchod 1).
Subjekt B byl smluvně zavázán převézt zboží z území Litvy na území jiného členského státu.
Po uzavření obchodu 1 subjekt B uzavřel obchod 2 se subjekty C usazenými a identifikovanými v jiných členských státech (Dánsko, Německo, Nizozemsko a Polsko). Obchod 2 se uskutečnil ještě před odesláním zboží. Toridas byla seznámena se všemi významnými okolnostmi týkajícími se obchodu 2.
Zboží bylo po uzavření obchodu 2 převezeno z Litvy do státu subjektů C (Dánsko, Německo, Nizozemsko nebo Polsko), aniž by bylo převezeno do Estonska, kde byl subjekt B registrován k dani.
Faktury k obchodu 1 i k obchodu 2 jako místo dodání uváděly sklady na území Litvy.
Toridas (subjekt A) považoval obchod 1 se společností Megalain OÜ (subjekt B) za osvobozené dodání zboží do jiného členského státu, toto osvobození však litevská finanční správa neuznala.
Soudní dvůr potvrdil, že i v případě obchodů mezi osobami registrovanými ve třech různých členských státech je nutné přepravu přiřadit pouze k jednomu z obchodů. Pokud není přeprava přiřazena k prvému obchodu, nejsou splněny podmínky pro použití zjednodušeného postupu pro třístranný obchod ani podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu. K obavám Nejvyššího správního soudu Litvy se Soudní dvůr v bodě 43 rozsudku vyjádřil tak, že toto nebezpečí nemůže být považováno za odůvodnění osvobození těchto plnění od daně vzhledem k tomu, že správné použití směrnice o DPH umožňuje zabránit dvojímu zdanění a zajistit daňovou neutralitu.
V případě
Toridas
také docházelo k tomu, že ještě před odesláním zboží z Litvy konečným zákazníkům byla
část zboží přepracována
(tříděna, glazována, balena). Byla tedy nastolena otázka, zda má toto přepracování vliv na posouzení daného případu – k tomuto se Soudní dvůr vyjádřil tak, že řešení této otázky je v daném případě bezpředmětné, protože k tomuto přepracování došlo až po uskutečnění prvého obchodu. Nicméně se Soudní dvůr k otázce přepracování vyjádřil tak, že podmínkou pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu není to, že zboží musí být dodáváno jako nezpracované (na rozdíl od předkládacího litevského soudu, který tuto podmínku pro osvobození dovodil).
Dopady rozsudku
Toridas
lze ukázat například na dodávce zboží z ČR do Maďarska, přičemž
zboží prodává český plátce A slovenskému plátci B, a ten je následně prodává maďarskému plátci C:
pokud přeprava z ČR do Maďarska patří k prvému obchodu, jedná se o třístranný obchod a český plátce A tento obchod vykáže jako standardní dodání zboží do jiného členského státu,
pokud přeprava z ČR do Maďarska patří k druhému obchodu, musí český plátce A obchod se slovenským plátcem B zatížit českou DPH.
Pokud by např.
český plátce byl prostřední osobou B
u dodání zboží z Itálie na Slovensko a přeprava z Itálie na Slovensko by nepatřila k prvému obchodu mezi italským plátcem A a českým plátcem B (v tom případě by se mohlo jednat o třístranný obchod), ale až k druhému obchodu mezi českým plátcem B a slovenským plátcem C, znamenalo by to následující:
italský plátce by zboží prodal s italskou DPH,
český plátce by v Itálii uskutečnil dodání zboží z Itálie na Slovensko, a tím by se musel v Itálii zaregistrovat k DPH; toto dodání by ovšem bylo v Itálii osvobozeno od daně,
slovenský kupující by na Slovensku uskutečnil pořízení zboží od českého subjektu (označeného ovšem VAT ID, pod kterým by byl registrován k dani v Itálii).
 
Závěr
Je zřejmé, že
u dodávek zboží do jiných členských států či z jiných členských států je u řetězových obchodů nutné věnovat značnou pozornost přiřazení přepravy k příslušným obchodům.
Zásada přiřazování přepravy ke konkrétnímu obchodu v řetězci dalších obchodů není v praxi zdaleka ještě pevně zakořeněná a v komentářích třístranného obchodu na ni není buď vůbec upozorněno, anebo není na tuto zásadu kladen důraz, popř. byly o použití této zásady v případě třístranného obchodu pochybnosti. Pro mnohé tedy může být názor Soudního dvora vyjádřený v případě
Toridas
překvapením a také může vést k tomu, že finanční správy jednotlivých členských států se začnou více než dosud zaměřovat na kontrolu přiřazení přepravy k příslušnému obchodu. Protože nic nenasvědčuje tomu, že by obdobné zjednodušení pro třístranný obchod mohlo být rozšířeno na další situace, nezbývá, než se případům, kdy je přeprava přiřazena až k druhému z řady obchodů, buď vyhnout, anebo je realizovat a podřídit se značné administrativní zátěži s tím spojené.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty