Daňové řešení nájmu a finančního leasingu v návaznosti na zákon č. 170/2017 Sb.

Vydáno: 28 minut čtení

V následujícím článku se budeme věnovat daňovému řešení nájmu u operativního leasingu a úplaty u finančního leasingu z hlediska daňově uznatelných výdajů. Ukážeme si také daňové řešení úplatného nabytí majetku, který je předmětem finančního leasingu, a daňové řešení prodeje majetku, který je předmětem nájmu. Pozornost zaměříme na změny, které pro daňové řešení finančního leasingu vyplývají ze zákona č. 170/2017 Sb.

Daňové řešení nájmu a finančního leasingu v návaznosti na zákon č. 170/2017 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení nájmu (operativního leasingu) v občanském zákoníku
Řešením nájmu se zabývají ustanovení § 2201 až 2331 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), přičemž obecná ustanovení k nájmu nalezneme v § 2201 až 2234 NOZ. Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Zvláštními ustanoveními o nájmu jsou ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu v § 2235 až 2301 NOZ, dále ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání v § 2302 až 2315 NOZ, ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých v § 2316 až 2320 NOZ a ustanovení o nájmu dopravního prostředku v § 2321 až 2325 NOZ.
Vymezení finančního leasingu v zákonu o daních z příjmů
Obecná společná ustanovení o finančním leasingu nalezneme v § 21d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb.“), došlo k určitému zpřesnění tohoto ustanovení, přičemž ve smyslu bodu 4 přechodných ustanovení k tomuto zákonu se ustanovení o finančním leasingu ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2017), použije na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
V následujícím textu uvádíme upravené znění tohoto ustanovení zákonem č. 170/2017 Sb., přičemž v závorce ve vazbě na bod 4 a bod 1 přechodného ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. uvádíme pro účely roku 2017 původní znění ZDP.
Dle § 21d odst. 1 ZDP: „
Finančním leasingem se pro účely daně z příjmů rozumí přenechání hmotného majetku
(Původní znění ZDP: přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem.)
vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud:
a)
je při vzniku smlouvy:
1.
ujednáno, že
po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu
(Původní znění ZDP: vlastník užívané věci.)
vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu
(Původní znění ZDP: na uživatele vě