Daňová evidence poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2017

Vydáno: 34 minut čtení

Následující příspěvek je věnován nejdůležitějším aspektům, které se týkají daňové evidence v roce 2017. Příspěvek uvádí základní právní vymezení i postupy, jak vést daňovou evidenci, vymezuje příjmy a výdaje, věnuje se změnám vyplývajícím z novely zákona o daních z příjmů , účinné od 1. 7. 2017. Část příspěvku je věnována také právní úpravě a postupům vztahujícím se k majetku, cizí měně v daňové evidenci a přechodu z daňové evidence na účetnictví.

Daňová evidence poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2017
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
Právní úprava
Od roku 2004 jsou povinni vést účetnictví pouze ti poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou účetními jednotkami podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), přičemž i tito poplatníci účtují v podvojném účetnictví. Podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) ZÚ jsou fyzické osoby účetními jednotkami, pokud:
jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
jsou podnikateli a jejich obrat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je účetní jednotkou podle ,
vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
jim povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.
Podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku je podnikatelem každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této činnosti. Přičemž podle § 421 odst. 2 občanského zákoníku se v případě, kdy má fyzická osoba živnostenské nebo jiné oprávnění k podnikání, má za to, že tato fyzická osoba je podnikatelem (obdobně to platí i pro právnické osoby).
Od zdaňovacího období roku 2004 jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), kteří nevedou účetnictví a neuplatňují výdaje v procentní výši z dosažených příjmů, povinni pro zajištění zjištění základu daně (dílčího základu daně podle § 7 ZDP) vést
daňovou evidenci podle § 7b ZDP
.
Jestliže fyzická osoba s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dosud vedla účetnictví, může jej za stanovených podmínek ukončit a přejít na daňovou evidenci podle § 7b ZDP. Podle § 4 odst. 7 ZÚ však mohou účetní jednotky, které jsou fyzickými osobami, ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí pěti po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých vedly účetnictví (výjimkou je pouze ukončení činnosti). Pro účely daně z příjmů je postup poplatníka při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci speciálně upraven v příloze č. 2 k ZDP.
Příklad 1
Podnikatel, který je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, vede od roku 2013 podvojné účetnictví. V roce 2017 podnikatel uvažuje o tom, že by z vedení účetnictví přešel na daňovou evidenci podle § 7b ZDP.
Minimálně do konce roku 2017 ale podnikatel musí ještě pokračovat ve vedení účetnictví a na daňovou evidenci může přejít nejdříve od 1. 1. 2018. Pokud se tak rozhodne, bude povinen v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 provést příslušné úpravy dílčího základu daně podle § 7 ZDP podle Přílohy č. 2 k