Legislativní novinky k 1. 9. 2017

Vydáno: 8 minut čtení

Astronomické léto se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, což se však nedá tvrdit v souvislosti s aktivitou zákonodárců. Co se týče množství vydaných informací a novinek, nelze druhou polovinu letních prázdnin jistě označit za „okurkovou sezónu“, a to především v legislativní oblasti daňové. V rámci následujícího přehledu je čtenářům poskytnut průřez aktualitami, jež mohly být za poslední měsíc v rámci monitoringu odvětví odbornou veřejností zaregistrovány.

Legislativní novinky k 1. 9. 2017
Ing.
Lenka
Froschová,
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
 
Tisková zpráva GFŘ k elektronickému podání
Generální finanční ředitelství aktualizovalo k 1. 8. 2017 seznam podání, na která se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoliv měla být učiněna elektronicky, a to v souladu s § 74 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Správce daně takové podání zpracuje, avšak dle § 247a DŘ automaticky uloží pokutu ve výši 2 000 Kč. Ze seznamu dotčených podání se nově vyjímají přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí. U těchto dvou přiznání učiněných jinak než elektronicky správce daně nejprve vyzve daňový subjekt k nápravě. Pokuta 2 000 Kč bude udělena až v případě, že poplatník požadavku správce daně nevyhoví.
 
Nový benefit pro zaměstnance
Generální finanční ředitelství vydalo dne 9. 8. 2017 sdělení k zákonu č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. S účinností od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), o množinu příjmů, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Nově tak bude osvobozeno také nepeněžní plnění ve formě příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, který je poskytován zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů (viz nový bod č. 4 daného ustanovení). Na straně zaměstnavatele je toto nepeněžní plnění považováno za náklad, který nelze uznat jako daňový, a to v souladu se zakotvením příspěvku na tištěné knihy do § 25 odst. 1 písm. h) bod 1 ZDP.
 
Country-by-country reporting
Dne 16. 8. 2017 byla Senátem schválena novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Tato novela rozšiřuje v České republice okruh automaticky vyměňovaných informací v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní. Příslušný zákon v současné době čeká na podpis prezidenta republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.
Od účinnosti novely zákona, která nastane v září 2017, tak vzhledem k rozšíření okruhu informací, které jsou automaticky vyměňovány mezi finančními správami jednotlivých zemí, vzniknou určité skupině daňových poplatníků, kteří jsou součástí nadnárodní skupiny podniků, nové povinnosti. Česká členská entita, která je součástí nadnárodní skupiny podniků s ročním konsolidovaným výnosem větším než 750 mil. EUR, bude povinna sestavovat a na Specializovaný finanční úřad podávat buď „ohlášení“ (předmětem ohlášení je identifikace nejvyšší mateřské entity, stát a její jurisdikce; provádí se pouze jednou; termín prvotního ohlášení je nejpozději do 31. 10. 2017), nebo „oznámení“, které obsahuje zprávu podle zemí (podává jej česká členská entita v případě, že je nejvyšší mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků; podává se vždy do 12 měsíců od konce vykazovaného období počínající dnem 1. 1. 2016).
Ohlášení i oznámení bude možné provést prostřednictvím elektronických podání pro Finanční správu („EPO“) či datovou schránkou. Dle informací Finanční správy budou od data účinnosti novely zákona na Daňovém portále v aplikaci EPO dostupné veškeré potřebné formuláře.
Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 254/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela ZDP přináší drobnou změnu v § 15 odst. 1 ZDP, který upravuje nezdanitelné části základu daně. Od základu daně lze odečíst hodnotu odběru krve, přičemž ocenění jednoho odběru se zvyšuje z 2 000 Kč na 3 000 Kč. Dále je ustanovení doplněno o „hodnotu odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, která se oceňuje částkou 20 000 Kč“. Novela nabývá účinnosti k 1. 9. 2017 a nová úprava se použije již pro zdaňovací období roku 2017.
 
Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti
V souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, vydalo dne 25. 8. 2017 GFŘ informaci, jejímž cílem je seznámení odborné veřejnosti se změnami v oblasti uplatňování DPH u společníků společnosti. Novelou zákona došlo ke zrušení všech zvláštních pravidel týkajících se uplatňování DPH u společnosti. Podle nové právní úpravy platné od 1. 7. 2017 bude každý společník společnosti postupovat individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Pro společníky společností postupující do 30. 6. 2017 dle původní právní úpravy platí možnost využití přechodného období, a to nejdéle do 31. 12. 2018. V tomto mezidobí je jim ponechán prostor pro rozhodnutí, zda například činnost vykonávanou na základě společenské smlouvy ukončí a zvolí si jinou formu spolupráce, nebo začnou postupovat podle nové právní úpravy. V případě přechodu na nový způsob uplatňování DPH vzniká společníkovi oznamovací povinnost vůči správci daně (podáním ve smyslu § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), kromě přechodu k 1. 7. 2017 a 1. 1. 2019.
Informace přináší seznámení se změnami hlavně v těchto novelizovaných ustanoveních: obrat a registrace k DPH, registrační a informační povinnost, zrušení registrace, evidence pro účely DPH a podávání daňových tvrzení, uskutečňování plnění a vystavování daňových dokladů, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, nakládání s majetkem, majetek vložený do společnosti.
 
Základ daně z nabytí nemovitých věcí
Základem daně z nabytí nemovitých věcí je za určitých podmínek stanovených v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, sjednaná cena neboli úplata za nabytí. Důvodová zpráva k zákonnému opatření rozumí touto cenou celkovou kupní cenu, tedy včetně DPH.
Nejvyšší správní soud (NSS) se však při posuzování případu obce Střelské Hoštice přiklonil k výkladu, podle kterého není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH, která byla uhrazena převodci, jenž byl plátcem DPH. Ve zkratce se kauza týkala případu, kdy obec při prodeji obecního pozemku v roce 2015 uvedla do základu daně kupní cenu bez DPH, s čímž ale nesouhlasil správce daně a následně i krajský soud. Rozsudek NSS (4 Afs 88/2017 ze dne 28. 6. 2017) však postup správce daně, a tedy i rozsudek krajského soudu vyvrátil, čímž otevřel plátcům daně možnost podání dodatečného daňového přiznání k získání části daně vypočtené z částky včetně DPH zpět.
Dne 16. 8. 2017 schválil Senát novelu živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 1014), která má především snížit administrativní zátěž podnikatelů. Nová právní úprava již nevyžaduje povinnost podnikatelů poskytovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárních orgánů firem, jež jsou zapisovány do živnostenského rejstříku, neboť živnostenský úřad si může tyto údaje stáhnout z veřejně dostupných rejstříků. Dále bude např. podnikateli při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi umožněno přihlásit se k registraci k dani z příjmů a k dani silniční. V současné době čeká novela zákona na podpis prezidenta.
 
Zvýšení minimální mzdy
S účinností od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení minimální měsíční mzdy ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč. Při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak vzroste minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč. O této změně rozhodla vláda schválením návrhu předloženým ministryní práce Michaelou Marksovou. Realizuje tak záměr uvedený v Programovém prohlášení, jehož dílčím cílem je navyšování minimální mzdy k hranici 40 % průměrné mzdy.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.