Změny v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku

Vydáno: 23 minut čtení

Daňový balíček změn, tedy zákon č. 170/2017 Sb. , se v oblasti daně z příjmů poměrně rozsáhle věnuje problematice hmotného a nehmotného majetku. Této oblasti, speciálně technickému zhodnocení cizího majetku, jsme se věnovali již v minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 7–8/2017, s. 4). Nyní volně navážeme dalšími změnami v oblasti hmotného a nehmotného majetku. Zaměříme se především na podnikatelské subjekty, neopomeneme však ani změny pro veřejně prospěšné poplatníky. Některé změny pouze narovnávají disproporce dříve platného znění, jiné upravují dříve neřešené oblasti, další směřují k výhodám či alternativním řešením pro daňové poplatníky. Zvláštní pozornost budeme věnovat nabytí účinnosti každé jednotlivé změny.

Změny v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku
Ing.
Ivana
Pilařová
Připomeňme si základní fakta o nabytí účinnosti změn.
Až na výjimky dané přechodnými ustanoveními zákona č. 170/2017 Sb., se změny v zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), použijí poprvé pro zdaňovací období započatá dnem nabytí účinnosti novely (1. 7. 2017) a později.
Není to dnem
nabytí účinnosti, ale prvním
zdaňovacím obdobím započatém po dni nabytí účinnosti.
Přibližme si tedy znění přechodného ustanovení č. 1 (čl. II bod 1) konkrétně:
Pro fyzické osoby novelizovaný zákon použijeme poprvé pro zdaňovací období roku 2018, neboť fyzické osoby mají zdaňovací období právě kalendářní rok.
Pro právnické osoby se zdaňovacím obdobím kalendářního roku změny použijeme poprvé pro zdaňovací období roku 2018.
Pro právnické osoby se zdaňovacím obdobím hospodářského roku změny použijeme pro hospodářský rok započatý po nabytí účinnosti novely. Od toho se odvíjí dva modely:
hospodářský rok započne po nabytí účinnosti zákona – tj. počínaje 1. 7. 2017 a déle. Pro tento hospodářský rok se novelizované znění zákona použije,
hospodářský rok započatý před nabytím účinnosti bude dokončen podle legislativy platné na počátku hospodářského roku a teprve následující hospodářský rok započatý po 1. 7. 2017 budeme novelizované znění uplatňovat.
V případě hospodářského roku tedy můžeme být s aplikací novelizovaného znění proti kalendářnímu roku „standardně pozadu“, jako tomu obvykle bývá, ale také „v předstihu“, pokud hospodářský rok započne v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
Kromě této „základní“ účinnosti existují přechodná ustanovení, která stanoví jiné časové použití jednotlivých změn (přímo od data účinnosti – tj. od 1. 7. 2017, pro celé aktuální zdaňovací období – tedy i zpětně, případně ještě komplikovaněji). Těmito případy se budeme zabývat konkrétně.
Pro zjednodušení budeme pro potřeby tohoto článku užívat pojem „základní“ účinnost pro případy, kdy není účinnost speciálně stanovena přechodnými ustanoveními.
 
1. Změny vztahující se ke vstupní ceně
 
1.1 Pokračování v odpisech původního vlastníka
Ustanovení § 30 odst. 10 ZDP stanoví situace, kdy odpisovatel nemůže odpisy svého majetku nijak ovlivnit, neboť je povinen pokračovat v odpisování započatém původním vlastníkem. V této oblasti máme dvě změny s odlišnou účinností.
 
a) Rozšíření množiny poplatníků, kteří pokračují v odpisech dosavadního vlastníka
Výčet těchto poplatníků se rozšířil o některé situace, které budou podstatné zejména pro veřejnoprávní veřejně prospěšné poplatníky [§ 30 odst. 10 písm. m), n), o) ZDP]. Nově bude pokračovat v odpisech dosavadního vlastníka také:
poplatník, který převzal majetek v rámci změny příslušnosti hospodařit nebo práva hospodařit s majetkem státu,
příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření a její zřizovatel při zpětném předání tohoto majetku,
dobrovolný svazek obcí u majetku vloženého členskou obcí a člen dobrovolného svazku obcí při zpětném předání tohoto majetku.
Podle přechodných ustanovení (čl. II body 7 a 9) se nové znění zákona použije
již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 
b) Jaká vstupní cena se použije pro účely pokračování v odpisování
Historicky vnímáme povinnost pokračování v odpisech dosavadního vlastníka jako povinnost pokračovat v odpisové metodě, kterou není možné změnit, a také povinnost převzít původně stanovenou vstupní cenu. Pokud by však původní vlastník odpisoval chybně, nemáme samozřejmě povinnost v této chybě pokračovat, ale výpočet provedeme správně (to se týká zejména zrychlených odpisů).
Zvláště v souvislosti s vklady majetku do vlastního kapitálu obchodních korporací, ale i v jiných případech, se začaly vyskytovat další náklady, které by za předpokladu „klasického“ úplatného nabytí vstupovaly do pořizovací ceny. Při vzniku povinnosti pokračovat v odpisech původního vlastníka si pokládáme otázku „kam s nimi?“ Není to otázka do oblasti účetnictví (související náklady s pořízením se do ceny zahrnují), ale otázka daňová, neboť vstupní cena pro účely stanovení účetních a daňových odpisů se liší. Tato problematika byla již v minulosti vyřešena pro účely vkladů, nově se rozšiřuje i na všechny ostatní případy pokračování v odpisování (§ 29 odst. 10 ZDP).
Vstupní cena hmotného majetku použitá při pokračování odpisování se u nabyvatele zvyšuje o částky, které se u poplatníka, který v odpisování pokračuje, staly součástí ocenění tohoto majetku podle účetních předpisů.
Účinnost není speciálně stanovena, platí tedy „základní“ účinnost od následujícího zdaňovacího období po nabytí účinnosti novely.
Příklad 1
Vložení budovy a pozemku
Společnost A, s. r. o., vkládá do základního kapitálu společnosti B, s. r. o., pozemek, jehož součástí je stavba. Základní
kapitál
bude zvýšen o 15 000 000 Kč.
Údaje o vkládaném majetku u vkladatele
Popis
Částka v Kč
MD
D
Účetní hodnota pozemku
5 000 000
031
Pořizovací cena budovy
10 000 000
021
Oprávky k budově
3 000 000
081
Daňová zůstatková cena (daňové odpisy jsou rovnoměrné)
7 700 000
Hodnota znaleckého posudku pozemku
6 000 000
Hodnota znaleckého posudku budovy
9 000 000
Účtování u nabyvatele
Popis
Částka v Kč
MD
D
Zvýšení základního kapitálu
15 000 000
353
419
Nabytí pozemku
6 000 000
031
353
Nabytí budovy
9 000 000
021
353
Daň z nabytí nemovité věci k pozemku
240 000
031
345
Daň z nabytí nemovité věci k budově
600 000
021
345
Další náklady spojené s nabytím budovy
10 000
021
379
Účetní odpisy budovy budou vypočteny z hodnoty 9 610 000 Kč jako rovnoměrné podle předpokládané doby životnosti budovy.
Daňové odpisy budou vycházet z původního ocenění u vkladatele, které bude zvýšeno o hodnotu daně z nabytí nemovité věci a další související náklady (tj. ze vstupní ceny 10 610 000 Kč). Odpisy budou vypočteny rovnoměrnou metodou až do výše zůstatkové ceny u vkladatele zvýšené o náklady nabyvatele (tj. do hodnoty 7 700 000 + 600 000 + 10 000 = 8 310 000 Kč). V roce přijetí vkladu budou odpisy stanoveny v poloviční výši.
Obdobně bychom postupovali například u vkladu tichého společníka a v dalších situacích povinného pokračování v odpisech původního vlastníka.
 
1.2 Odpisování majetku obmyšleným
Pokud nabytí odpisovatelného majetku obmyšleným od svěřenského fondu není od daně osvobozené [to přichází v úvahu v případech uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP], je možné takto nabytý majetek obmyšleným daňově odpisovat. Tato situace nastane jen v případech, kdy je obecně možné daňové odpisy uplatnit – tj. v případě vložení majetku do obchodního majetku fyzické osoby, pronájem, „podnikatelské“ užití majetku právnickou osobou apod.
V daném případě obmyšlený již nově neuplatňuje původně platný režim pokračování v odpisech předchozího odpisovatele. Toto původní ustanovení [§ 30 odst. 10 písm. m) ZDP] bylo novelou vyňato, neboť obmyšlený byl vázán vstupní cenou původního odpisovatele, ačkoliv pro účely zdanění příjmu musel použít odlišné ocenění podle zákona o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.). Docházelo tedy k disproporci buď ve prospěch obmyšleného, nebo naopak.
Se
„základní“ účinností
je vstupní cena pro uplatnění daňových odpisů obmyšleného rovna výši hodnoty, která byla příjemcem (obmyšleným) zdaněna. Tato hodnota může být nižší, zpravidla však vyšší, než je zůstatková cena u svěřenského fondu a pokračováním v odpisování by byl obmyšlený znevýhodněn. Proto je vstupní cenou pro uplatňování daňových odpisů ta hodnota, kterou při nabytí majetku zdanil.
V případě častěji se vyskytujícího osvobozeného nabytí majetku obmyšleným tento problém odpadá, neboť se jedná o majetek vyňatý z možnosti odpisování.
 
1.3 Ocenění nové stavby
Stávající úprava ocenění nové stavby v případě, že jejímu budování předcházela likvidace staré dosud nedoodepsané stavby, vycházela především z účetních předpisů, o které je opřeno ustanovení § 29 odst. 2 ZDP. Účetní předpisy v podobě § 47 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), stanoví zásadu, podle které se do hodnoty nové stavby zahrne účetní zůstatková cena vyřazených staveb nebo jejich částí a tvoří součást nákladů na novou výstavbu. Vzhledem k tomu, že zákon o daních z příjmů toto ocenění nijak odlišně neupravoval, docházelo k jisté nelogičnosti a disproporci. Ať již rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny vyřazované stavby (likvidované za účelem výstavby nové stavby) byl kladný či záporný, do vstupní ceny nové stavby pro uplatnění daňových odpisů vstupovala vždy jen účetní zůstatková cena likvidované stavby.
Nová úprava disproporci a zvýhodnění či naopak znevýhodnění poplatníků vznikající na základě původní úpravy mění takto: součástí daňové vstupní ceny se v daném případě stane daňová zůstatková cena likvidované stavby. Tím však od počátku vznikne rozdíl mezi účetním oceněním a výší vstupní ceny pro daňové odpisy (§ 29 odst. 1 ZDP). Toto ustanovení pak platí od základní účinnosti.
Příklad 2
Likvidace stavby a výstavba nové stavby
Původní již nevyhovující budova garáží v pořizovací ceně 3 200 000 Kč bude zbourána a na jejím místě bude započato s výstavbou nové budovy.
Účetní zůstatková cena starých garáží činí 340 000 Kč, daňová zůstatková cena pak 480 000 Kč.
Účetní a daňové operace
Popis
Částka v Kč
MD
D
Doodepsání likvidované garáže
340 000
042
081
Vyřazení likvidované garáže
3 200 000
081
021
Faktura za demolici a úklid staveniště
2 300 000
042
321
Do ocenění nové stavby (kromě vlastního ocenění nové stavby) vstoupí ještě hodnota 2 640 000 Kč.
Z pohledu stanovení budoucí daňové vstupní ceny bude do hodnoty nové stavby (kromě vlastního ocenění nové stavby) započtena ještě hodnota 2 780 000 Kč (480 000 + 2 300 000).
Od momentu zařazení majetku (počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2018) budou vykazovány odlišné vstupní ceny pro účetní a daňové odpisování.
 
1.4 Daň z nabytí nemovité věci jako součást ocenění majetku
Formálně se do § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP dostává ustanovení o výjimce, kdy se daň z nabytí nemovité věci nestává daňově účinným nákladem. Jedná se o situace, pokud se tato daň stává součástí ocenění nabývaného majetku. Nejedná se o věcnou změnu, ale jen o ujišťovací doplnění zákona, neboť zahrnutí daně z nabytí nemovité věci do jejího ocenění v případě, kdy poplatníkem této daně je nabyvatel, vyplývá z účetních předpisů. „Účinnost“ této zpřesněné úpravy je tedy nejen okamžitá, ale i zpětná.
Příklad 3
Úplatné nabytí pozemku a stavby a daň z nabytí nemovité věci
Účetní jednotka nabyla koupí za celkovou cenu 10 000 000 Kč pozemek, jehož součástí je stavba bytového domu. Ze znaleckého posudku, který byl zpracován, vyplývá:
Hodnota pozemku 2 250 000 Kč
Hodnota domu 12 750 000Kč
Vzhledem k tomu, že směrná hodnota vychází vyšší než hodnota znaleckého posudku, pro stanovení základu daně pro daň z nabytí nemovité věci byla zvolena hodnota znaleckého posudku. Celková daň z nabytí nemovité věci činí 450 000 Kč.
Otázka zní, jak budou oceněny nemovité věci v účetnictví účetní jednotky?
K rozdělení celkové kupní ceny 10 000 000 Kč na pozemek a dům použijeme § 61a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ze znaleckého posudku plyne, že hodnota domu činí 85 % a hodnota pozemku pak 15 %. Stejným způsobem bude rozdělena daň z nabytí nemovité věci.
Ocenění jednotlivých složek
Popis
Výpočet
Částka v Kč
Pozemek
1 500 000 + 67 500
1 567 500
Dům
8 500 000 + 382 500
8 882 500
Celkem
10 000 000 + 450 000
10 450 000
 
2. Změny vztahující se k daňovému odpisování
 
2.1 Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
Jistě jsme se již v praxi setkali se spoluvlastnictvím. Zákon o daních z příjmů stanoví pro odpisy majetku ve spoluvlastnictví jednoduché pravidlo v § 26 odst. 4 ZDP, které stanoví způsob ocenění takového podílu. Pro posouzení toho, zda podíl dosáhl limitní vstupní ceny pro účely vzniku hmotného majetku, je rozhodující vstupní cena, která se rovná součtu hodnot spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena jednotlivého spoluvlastnického podílu. Dále je s podílem nakládáno jako se samostatným majetkem s volbou metody daňového odpisování každého jednotlivého spoluvlastníka ze vstupní ceny jeho spoluvlastnického podílu.
Jak ale řešit situaci nabytí dalšího (druhého a dalšího) spoluvlastnického podílu na téže věci? Taková situace může nastat snadno a rychle. S uplatněním odpisů historicky prvního podílu žádný problém nenastane, ale jak budeme postupovat dál?
Stávající úprava zákona neobsahuje výslovnou regulaci pro případ změn výše spoluvlastnických podílů hmotného majetku (např. nabytí další části prostřednictvím koupě od jiného spoluvlastníka, nabytí přeměnou, vkladem). Výkladově jsme se i v minulosti dobrali k zásadě „jediného“ podílu, nebyl to však závazný postup.
Nová úprava tento problém řeší s cílem dosáhnout stavu, kdy budeme odpisovat „jediný“ spoluvlastnický podíl, a to i když je nabýván postupně. Pro tyto účely vzniká nový § 30c ZDP, kde je zásada „jediného“ podílu zakotvena. Tento podíl bude odpisován ze změněné vstupní ceny zvyšované o postupné další spoluvlastnické podíly průběžně nabývané při zachování odpisové metody i počtu let odpisování původního historického podílu.
 
Souběh povinnosti pokračování v odpisování a zásady „jednoho“ podílu
V případě vzniku povinnosti pokračování v původním odpisování (§ 30 odst. 10 ZDP) volíme pokračování ve „vlastních odpisech původního podílu“, ke kterému se přičte zůstatková cena právního předchůdce. Pokud není možné v případě povinnosti pokračování v odpisování „najít“ původní podíl, neboť žádný původní vlastní historický spoluvlastnický podíl neexistuje, odpisuje se ze součtu zůstatkových cen právních předchůdců metodou, kterou si nabyvatel podílů zvolí. Tato situace by nastala například při přeměnách společností, kdy právní nástupce žádný historický podíl nevlastní a více právních předchůdců je samostatnými vlastníky spoluvlastnických podílů na stejném majetku. Stejně tak bychom postupovali i v případě splynutí.
Na zvýšení spoluvlastnického podílu, ke kterému došlo před nabytím účinnosti zákona, lze použít tuto novelizaci platnou od nabytí účinnosti novely. Tato metodika je tedy použitelná (ne povinná)
i před účinností daňového balíčku – tedy neomezeně do minulosti
(přechodné ustanovení čl. II bod 11). Pokud jsme tedy takto v minulosti postupovali – bylo to správně – a pokud jsme postupovali jinak, tak to nebylo chybně. Závazně ve vztahu k nově nabytým (dalším) podílům tak musíme postupovat od nabytí „základní“ účinnosti daňového balíčku změn.
Příklad 4
Nabytí dalšího spoluvlastnického podílu
Pro příklad je možné jít i k fyzické osobě, která ani nemusí být podnikatelem. Tato fyzická osoba historicky vlastní řadu let čtvrtinu domu. V roce 2016 se rozhodla dům pronajímat a za tím účelem byla stanovena reprodukční pořizovací cena domu (6 990 000 Kč) a byly započaty zrychlené odpisy jako výdaj proti příjmům z pronájmu. V roce 2017 se fyzické osobě podařilo koupit druhou čtvrtinu domu, a to za 7 800 000 Kč, k tomu byla připočtena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 312 000 Kč, a tak byla stanovena vstupní cena druhé čtvrtiny domu na 8 112 000 Kč.
Stanovení odpisů celého domu
Rok
Popis
Výpočet
Částka v Kč
2016
Zrychlený odpis 1. roku odpisování
6 990 000 / 30
233 000
2017
Sloučení do jediného podílu
(6 990 000 – 233 000 + 8 112 000) x 2 / 30
991 267
2018
Pokračování v odpisování jediného podílu
 
2.2 Odpisování práva stavby
Při uplatňování daňových odpisů práva stavby jsme pro absenci jiných speciálních ustanovení v zákonu o daních z příjmů v praxi postupovali podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP – tj. aplikovali jsme shodu účetních a daňových odpisů. Účetní odpisy jsou pak vymezeny podle účetních předpisů jako časové po dobu trvání práva stavby, které je vždy sjednáno na dobu určitou. Novelizovaný zákon stanoví u práva stavby
časové odpisy
, přičemž roční odpis se vypočte jako podíl vstupní ceny a sjednané doby trvání práva stavby (§ 30 odst. 4 ZDP). Vzhledem k tomu, že účetní odpisy práva stavby jsou také časové, je změna pouze formální a platí od základní účinnosti novely.
Další (nenovelizované) daňové návaznosti práva stavby:
v případě prodeje nebo při zániku práva stavby postupujeme podle § 24 odst. 2 písm. b) ZDP,
při darování nebo jiném bezúplatném převodu postupujeme podle § 25 odst. 1 písm. o) ZDP,
v případě daňového posouzení účetních odpisů práva stavby nabytého darováním postupují poplatníci vedoucí účetnictví podle § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP.
 
2.3 Odpisování nehmotného majetku
Stávající úprava obsažená v § 32a odst. 4 ZDP definuje pevně stanovenou dobu daňového odpisování nehmotného majetku, ke kterému poplatník nemá užívací právo na dobu určitou. Zopakujme si také další zásady odpisování nehmotného majetku:
odpisování začíná od měsíce následujícího po zařazení nehmotného majetku do užívání,
odpisování probíhá bez možnosti jeho přerušení,
odpisování probíhá rovnoměrně,
odpisování probíhá po dobu stanovenou v § 32a odst. 4 ZDP,
odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce.
Nová úprava ponechává veškeré zásady v původním znění, pouze stanoví, že odpisové doby jsou dobami
minimálními,
lze je tedy libovolně prodloužit, to však jen při započetí odpisování.
U nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování před nabytím účinnosti novely, se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 ZDP platného před nabytím účinností novely. Novinku tedy nelze využít pro majetek, u kterého již bylo započato odpisování před nabytím účinnosti novely, a naopak ji lze použít pro majetek, jehož odpisy započnou dnem 1. 7. 2017 a déle (přechodné ustanovení čl. II bod 12). Je však třeba dát pozor na přechodné ustanovení č. 1 s tím, že prakticky je možné prodlouženou dobu odpisování použít až pro zdaňovací období započaté až po 1. 7. 2017 (tj. v případě kalendářního roku až v roce 2018) – tedy
podle „základního“ nabytí účinnosti.
V praxi bude toto ustanovení využito méně často, hodí se v situaci, kdy daňová optimalizace směřuje k maximalizaci základu daně za účelem například uplatnění daňové ztráty, která by jinak propadla.
Příklad 5
Stanovení doby odpisování softwaru
Společnost SOFTeam, a. s., se zdaňovacím obdobím kalendářní rok, se zabývá vývojem softwaru a poskytováním uživatelských práv zákazníkům k těmto produktům. SOFTeam, a. s., v souladu s účetními předpisy aktivuje náklady na vývoj, práci svých vývojářů i služby externích vývojářů do jednotlivých produktů, které po jejich dokončení odpisuje. Všechny své produkty uvedené do užívání do konce května 2017 časově odpisuje od měsíce následujícího po uvedení do užívání po dobu 36 měsíců. Nyní řeší situaci, kdy potřebuje uplatnit poslední část daňové ztráty jako odčitatelné položky od základu daně, snaží se tedy o maximalizaci svého základu daně. K tomu chce využít daňové odpisy softwaru, které činí rozhodující částku. V této souvislosti řeší následující otázky:
a)
Lze pozastavit daňové odpisy?
b)
Lze prodloužit dobu odpisování u majetku, kde již byly odpisy započaty?
c)
Je možné prodloužit dobu odpisování u produktů, u nichž odpisování započne od 1. 7. 2017?
d)
Je možné prodloužit dobu odpisování u produktů, které budou zařazeny v prosinci 2017 a jejichž odpisování započne v lednu 2018?
e)
Je možné prodloužit dobu odpisování u produktů, které budou zařazeny do užívání v roce 2018?
f)
Na jakou nejdelší dobu je možné stanovit dobu odpisování?
g)
Je nutné postupovat u všech produktů zařazených ve stejném období stejně?
h)
Prodlouží se také doba účetního odpisování?
Řešení
a)
Ne.
b)
Ne.
c)
Kombinace dvou přechodných ustanovení (čl. II body 1 a 12) neumožní u majetku zařazeného do užívání do 30. 11. 2017 stanovit dobu odpisování nad původně (před novelou) stanovenou dobu živostnosti – platí tedy odpověď „ne“. Počínaje novým zdaňovacím obdobím (1. 1. 2018) je možné ponechat původní dobu životnosti, nebo ji prodloužit tak, že zůstatkovou cenu rozpočítáme na libovolně delší dobu životnosti, kterou pak již neměníme. Tady platí odpověď „ano“.
d)
Ano, jedná se o majetek zařazený po 1. 7. 2017 a daňové dopady změny nastanou až po nabytí základní účinnosti novely.
e)
Ano.
f)
Libovolně na jakýkoliv počet měsíců. V průběhu této doby se ale není možné vrátit k odpisům na kratší dobu.
g)
Ne, stanovení delší doby odpisování je individuální u každého jednotlivého majetku.
h)
Ne, účetní odpisy nebyly a ani po novele nejsou daňovým odpisům nijak podřízeny.
 
3. Změny pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou
 
3.1 Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení
Stávající úprava stanoví pro všechny poplatníky v § 29 odst. 1 ZDP povinnost snížení vstupní ceny předmětného hmotného majetku, na jehož pořízení byl určen. Zatímco v případě účetních jednotek se výnos vzniklý ze zaúčtování tohoto druhu daru vylučuje ze základu daně [§ 23 odst. 3 písm. c) bod 9 ZDP], na poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou, se s adekvátní úpravou zapomnělo.
Situaci zachraňuje nová úprava, která stanoví stejný režim i pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví, tj. možnost snížit si základ daně o částky, o které je snižována vstupní cena hmotného majetku v účelové souvislosti s peněžitými dary poskytnutými na vytvoření hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení. Podle přechodného ustanovení (čl. II bod 19) se nová úprava použije poprvé
pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
Tím zpětně dojde ke sjednocení daňových dopadů účelově určených darů na nákup hmotného majetku jak pro účetní jednotky, tak i pro ty, kteří účetní jednotkou nejsou. V obou případech se dary s tímto účelovým použitím nezdaňují, přestože plynou podnikatelským subjektům.
 
3.2 Daňový režim práva stavby pro fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou
Stávající úprava promítání práva stavby se od roku 2014 několikrát měnila, aktuálně poplatníci, kteří nevedou účetnictví, postupují podle § 24 odst. 2 písm. zx) ZDP – tj. metodou „časového rozlišení“ výdaje na pořízení práva stavby. Časové rozlišení se odvíjí od doby určité, na které je právo stavby sjednáno.
Nová úprava počínaje rokem 2018 činí „formální“ změnu. U poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se vymezuje právo stavby jako jiný majetek v § 26 odst. 3 písm. d) ZDP. Právo stavby bude daňově odpisováno, přičemž roční odpis práva stavby se stanoví jako podíl vstupní ceny a sjednané doby trvání. Reálně tedy dojde jen ke změně „formy“ zahrnování položek snižujících základ daně u neúčetních jednotek. Časové rozlišení bude vystřídáno daňovými časovými odpisy, a to již
od zdaňovacího období roku 2017
(přechodné ustanovení čl. II bod 5).
 
4. Změny ve finančním leasingu
Zákon o daních z příjmů v § 21d odst. 1 výslovně stanoví, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu § 26 ZDP odpisovaný podle tohoto zákona. Tím vylučuje z finančního leasingu smlouvy uzavřené na neodpisovaný majetek a nehmotný majetek. Dále nově určuje, že finanční leasing se stává nájmem za podmínky, kdy je leasingová smlouva ukončena před uplynutím minimální doby leasingu. Dotčených ustanovení je více – § 21d, § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 5 ZDP, z toho plyne dojem, že se jedná o velmi zásadní změnu. Ve skutečnosti se k tomuto závěru výkladově došlo již hluboko v minulosti.
Podle přechodného ustanovení (čl. II bod 4) se nová úprava neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. U původních smluv se tedy uplatní dosavadní režim.
 
5. Změny pro veřejnoprávní veřejně prospěšné poplatníky
Stávající úprava platná před novelizací vymezuje odpisovatele převážně jako vlastníky, což činilo problém příspěvkovým organizacím zřízeným územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí u majetku předaného k hospodaření.
Nová úprava umožní příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem daňově odpisovat vedle vlastněného majetku také majetek jí svěřený. Příspěvková organizace bude povinna pokračovat v odpisování svěřeného majetku dosavadním způsobem ze vstupní ceny, ze které odpisoval daný majetek územní samosprávný celek. Stejnou možnost mají i příspěvkové organizace zřízené dobrovolným svazkem obcí u svěřeného majetku a pro dobrovolný svazek obcí u majetku vloženého jeho členskou obcí.
Podle přechodných ustanovení (čl. II body 7 a 9) se nové znění zákona použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 
6. Závěr
Z výše uvedeného je zřejmé, že ač nejsou změny revoluční a netýkají se každodenní práce s hmotným majetkem, rozhodně jejich rozbor nepatří k jednoduchým částem novelizovaného zákona. I přesto bude nezbytné je uvádět do praxe v závislosti na skutečných nabytích účinnosti.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.