Změny v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku

Vydáno: 23 minut čtení

Daňový balíček změn, tedy zákon č. 170/2017 Sb. , se v oblasti daně z příjmů poměrně rozsáhle věnuje problematice hmotného a nehmotného majetku. Této oblasti, speciálně technickému zhodnocení cizího majetku, jsme se věnovali již v minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 7–8/2017, s. 4). Nyní volně navážeme dalšími změnami v oblasti hmotného a nehmotného majetku. Zaměříme se především na podnikatelské subjekty, neopomeneme však ani změny pro veřejně prospěšné poplatníky. Některé změny pouze narovnávají disproporce dříve platného znění, jiné upravují dříve neřešené oblasti, další směřují k výhodám či alternativním řešením pro daňové poplatníky. Zvláštní pozornost budeme věnovat nabytí účinnosti každé jednotlivé změny.

Změny v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku
Ing.
Ivana
Pilařová
Připomeňme si základní fakta o nabytí účinnosti změn.
Až na výjimky dané přechodnými ustanoveními zákona č. 170/2017 Sb., se změny v zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), použijí poprvé pro zdaňovací období započatá dnem nabytí účinnosti novely (1. 7. 2017) a později.
Není to dnem
nabytí účinnosti, ale prvním
zdaňovacím obdobím započatém po dni nabytí účinnosti.
Přibližme si tedy znění přechodného ustanovení č. 1 (čl. II bod 1) konkrétně:
Pro fyzické osoby novelizovaný zákon použijeme poprvé pro zdaňovací období roku 2018, neboť fyzické osoby mají zdaňovací období právě kalendářní rok.
Pro právnické osoby se zdaňovacím obdobím kalendářního roku změny použijeme poprvé pro zdaňovací období roku 2018.
Pro právnické osoby se zdaňovacím obdobím hospodářského roku změny použijeme pro hospodářský rok započatý po nabytí účinnosti novely. Od toho se odvíjí dva modely:
hospodářský rok započne po nabytí účinnosti zákona – tj. počínaje 1. 7. 2017 a déle. Pro tento hospodářský rok se novelizované znění zákona použije,
hospodářský rok započatý před nabytím účinnosti bude dokončen podle legislativy platné na počátku hospodářského roku a teprve následující hospodářský rok započatý po 1. 7. 2017 budeme novelizované znění uplatňovat.
V případě hospodářského roku tedy můžeme být s aplikací novelizovaného znění proti kalendářnímu roku „standardně pozadu“, jako tomu obvykle bývá, ale také „v předstihu“, pokud hospodářský rok započne v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
Kromě této „základní“ účinnosti existují přechodná ustanovení, která stanoví jiné časové použití jednotlivých změn (přímo od data účinnosti – tj. od 1. 7. 2017, pro celé aktuální zdaňovací období – tedy i zpětně, případně ještě komplikovaněji). Těmito případy se budeme zabývat konkrétně.
Pro zjednodušení budeme pro potřeby tohoto článku užívat pojem „základní“ účinnost pro případy, kdy není účinnost speciálně stanovena přechodnými ustanoveními.
 
1. Změny vztahující se ke vstupní ceně
 
1.1 Pokračování v odpisech původního vlastníka
Ustanovení § 30 odst. 10 ZDP stanoví situace, kdy odpisovatel nemůže odpisy svého majetku nijak ovlivnit, neboť je povinen pokračovat v odpisování započatém původním vlastníkem. V této oblasti máme dvě změny s odlišnou účinností.
 
a) Rozšíření množiny poplatníků, kteří pokračují v odpisech dosavadního vlastníka
Výčet těchto poplatníků se rozšířil o některé situace, které budou podstatné zejména pro veřejnoprávní veřejně prospěšné poplatníky [§ 30 odst. 10 písm. m), n), o) ZDP]. Nově bude pokračovat v odpisech dosavadního vlastníka také: