Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí (dokončení)

Vydáno: 16 minut čtení

Následující příspěvek opět věnujeme problematice uplatňování DPH u nemovitých věcí. V minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 7–8/2017 na s. 31) jsme se zabývali zejména oblastí dodání nemovitých věcí jako plnění osvobozených od daně, v tomto příspěvku budeme pokračovat případy, kdy se jedná o zdanitelné plnění a je nutné stanovit správnou sazbu daně.

Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí (dokončení)
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Správné stanovení sazby daně
Pokud je tedy dodání nemovité věci zdanitelným plněním, protože nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně, je nutné zejména správně stanovit sazbu daně. Obecně jsou sazby daně upraveny v § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), v § 48 ZDPH je upravena sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení a v § 49 ZDPH potom sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení. U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud ZDPH nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně. Protože nemovitosti nejsou uvedeny ani v příloze č. 3 ani v příloze č. 3a ZDPH, bude při jejich dodání uplatněna základní sazba daně, ovšem právě tehdy, pokud ZDPH nestanoví v § 48 nebo 49 jinak.
 
Sazby daně u dokončené stavby pro bydlení nebo sociální bydlení
Nejdříve tedy k sazbám daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení. První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. Stavebními nebo montážními pracemi provedenými na dokončené sta