Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017

Vydáno: 21 minut čtení

První prázdninový den vstoupila v účinnost novela č. 170/2017 Sb. zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH ”), která měla dle vládního návrhu platit již od 1. 1. 2017. Byť se nejedná o nikterak převratnou změnu zákona, obsahuje několik ustanovení, k jejichž aplikaci vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech.

Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017
Ing.
Petr
Vondraš
Moore Stephens, s. r. o.
Informace k § 20a zákona o DPH – zdaňování přijatých plateb
V reakci na judikaturu Evropského soudního dvora již nevzniká povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Zákon o DPH v § 20a odst. 3 uvádí minimální údaje, které musí být známy, aby bylo plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Jedná se o určení zboží, které má být dodáno, nebo služby, jež má být poskytnuta. Dále musí být známa sazba budoucího zdanitelného plnění a jeho místo.
Generální finanční ředitelství v
Informaci GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH
(dále jen „Informace k § 20a zákona o DPH”) uvádí 13 příkladů, z nichž v osmi povinnost přiznat daň z přijaté platby vzniká a ve zbylých pěti nikoliv. Po schválení změn ve zdaňování přijatých plateb byla největší diskuse nad tím, jak konkrétní musí být určení zboží nebo služby, protože další dvě kritéria – sazba a místo zdanění – jsou poměrně jednoduše posouditelná. První příklad v Informaci k § 20a zákona o DPH byl poměrně dost konkrétní, jednalo se o poukaz na odběr pánské košile a k příkladu byla poznámka, že by mohl být předmět vymezen i obecněji, a to na nákup pánského oděvu. Již ve druhém příkladě jde Informace k § 20a zákona o DPH k ještě obecnějšímu vymezení určení zboží na poukaze. Držitel je oprávněn získat za poukaz jakékoliv zboží, které je na prodejně, a zároveň i kosmetické služby. Protože veškerý sortiment obchodu s kosmetikou včetně poskytovaných služeb podléhá základní sazbě DPH, tak stejně jako v prvním příkladu vzniká obchodu povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty za poukaz. Taktéž v dalším příkladu prodává cukrárna poukaz na nákup veškeré nabídky cukrárny a opět podle Informace k § 20a zákona o DPH vznikne cukrárně povinnost přiznat daň již k okamžiku prodeje poukazu.
Naopak povinnost přiznat daň