Likvidace obchodních společností z pohledu účetnictví

Vydáno: 22 minut čtení

K ukončení činnosti obchodních společností dochází z různých příčin a důvodů. K těm radostným může patřit například prodej části podniku či odchod společníků do důchodu, k těm méně příjemným neřešitelné spory mezi společníky či podnikatelský neúspěch. Obchodní společnost zaniká okamžikem výmazu z obchodního rejstříku, kterému předchází její zrušení s likvidací či bez likvidace. V případě zrušení bez likvidace přechází jmění obchodní společnosti na právního nástupce, zatímco při zrušení s likvidací se společnost zrušuje bez právního nástupce.

Likvidace obchodních společností z pohledu účetnictví
Ing.
Pavlína
Orlová
 
Zrušení a likvidace obchodní společnosti
Likvidace je mimosoudním postupem vypořádání majetkových vztahů a dluhů právnické osoby, který je upraven v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Právnickými osobami se rozumí obchodní společnosti, kterými jsou v souladu se ZOK veřejná obchodní společnost (dále jen „v. o. s.“), komanditní společnost, společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“), akciová společnost (dále jen „a. s.“), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.
Obecně se dle NOZ právnická osoba zrušuje:
právním jednáním,
uplynutím doby, na kterou byla založena,
dosažením účelu, pro který byla založena,
rozhodnutím orgánu veřejné moci,
z dalších důvodů stanovených zákonem.
Ke zrušení právnické osoby může dojít „dobrovolně“ na základě rozhodnutí společníků či valné hromady, v určitých případech však může o zrušení právnické osoby rozhodnout soud (tj. nařízené nebo nucené zrušení).
Nucené zrušení může nastat například, pokud obchodní společnost:
již nesplňuje předpoklady pro svůj vznik dané zákonem,
nemá déle než dva roky statutární orgán schopný se usnášet,
pozbyla veškerá podnikatelská oprávnění (s výjimkou situace, kdy byla založena za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem, než je podnikání),
není schopna déle než jeden rok vykonávat svou činnost a naplňovat tak svůj účel,