Registrace a její zrušení v zákoně o DPH

Vydáno: 16 minut čtení

Každá osoba povinná k dani se může stát plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) buď dobrovolně, anebo ze zákona. V řadě případů se ale ze zákona nestává plnohodnotným plátcem DPH, ale jen tzv. identifikovanou osobou. Co je oním zákonným důvodem vzniku plátcovství? Kdy se podnikatel stane jen identifikovanou osobou? Na co má jako čerstvý plátce DPH nárok? A naopak, jaké jsou povinnosti plátce DPH při zrušení registrace? Nejen na tyto otázky vám odpoví následující příspěvek.

Registrace a její zrušení v zákoně o DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
Moore Stephens s. r. o.
 
Zákonný vznik plátcovství
Nejčastěji se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku plátcem, když za období 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne obrat 1 mil. Kč. Výjimkou je osoba povinná k dani, která uskutečňuje jen osvobozená plnění bez nároku na odpočet [§ 6 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o DPH”].
Osobou povinnou k dani je každá fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost – zjednodušeně každý podnikatel (§ 5 odst. 1 a 2 zákona o DPH), ale i veřejný subjekt typu obcí, jejich svazků a dalších institucí, pokud tak nečiní v rámci výkonu veřejné správy a nenarušuje svojí činností hospodářskou soutěž.
Příklad 1
Obec Dlouhá Lhota má veškerý příjem do obecního rozpočtu jen z přerozdělení daní a místních poplatků. Její činnost spočívá jen ve výkonu veřejné správy, a proto neuskutečňuje ekonomickou činnost, z níž by se mohla stát plátcem DPH.
Naproti tomu obec Pošumavská má v majetku lesy a obecní prodejnu. Jak prodej dřeva, tak i provozování prodejny jsou ekonomickou činností a po překročení limitu pro regitraci se obec Pošumavská stane dle zákona o DPH plátcem DPH.
Třetí obec má název Rezidenční a kromě veřejné správy má v majetku několik rekreačních objektů, které pronajímá poskytovatelům ubytovacích služeb. Přestože se pronájem počítá do obratu rozhodného pro registraci, nestane se obec Rezidenční plátcem okamžitě po překročení obratu, ale až poté, co kromě osvobozených příjmů překročí obrat i nějakým zdanitelným plněním.
Příklad 2
Obec Rezidenční měla po započtení obratu za březen roku 2017 obrat za období duben roku 2016 až březen roku 2017 ve výši 1 050 000 Kč. Vše jen za osvobozené pronájmy, tedy plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Obrat za květen roku 2016 až duben 2017 byl jen ve výši 950 000 Kč. Obrat za červen roku 2016 až květen roku 2017 byl ve výši 1 080 000 Kč a kromě osvobozených pronájmů byl jeho součástí i jeden zdanitelný.
Tím se tento obrat, který již neobsahoval jen osvobozená plnění, stal důvodem k registraci a obec Rezidenční se od 1. 7. 2017 stala plátcem daně, protože podle § 6 odst. 2 zákona o DPH je osoba povinná k dani plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila obrat 1 mil. Kč.
Na rozdíl od tuzemských podnikatelů se ti, kteří mají sídlo mimo tuzemsko, nestávají plátci při překročení obratu, ale při uskutečnění zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku bez ohledu na výši plnění. Výjimku, která nevede k registraci, představují u těchto osob povinných k dani se sídlem mimo tuzemsko plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována.
Příklad 3
Osoba se sídlem a registrací k dani v Německu nakoupila od českého plátce zahradní nářadí, které, aniž by opustilo území České republiky (ČR), nabízela následně k prodeji v rámci tuzemska. V měsíci dubnu toto nářadí prodala jen plátcům, a to v úhrné hodnotě 1,2 mil. Kč.
Protože podle § 108 odst. 1 písm. d) zákona o DPH odvádí daň při nákupu v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku kupující, pokud je plátcem, nevznikla německé obchodní korporaci povinnost registrace.
V květnu projevil o zboží zájem i malý obchůdek, který není plátcem DPH, a odebral zboží v hodnotě 50 000 Kč.
Protože na neplátce nelze zdanění přenést, stala se dnem dodání zboží německá
korporace
plátcem DPH v souladu s § 6c odst. 2 zákona o DPH.
Častým prohřeškem osob neusazených v tuzemsku je opomenutí registrace dle § 6c odst. 3 zákona o DPH. To je situace, kdy osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, dodá zboží z ČR do jiného členského státu. Děje se tak často v případech, kdy mateřská společnost z Evropské unie (EU) má v ČR dceřinou společnost, plátce DPH, která uskutečňuje pro mateřskou korporaci práci na movité věci, ale finální výrobek dodává zákazníkovi z ČR do jiného státu EU mateřská společnost.
Příklad 4
U obchodní
korporace
se sídlem na Slovensku si objedná
korporace
z Polska výrobek, který vznikl v závodě dceřiné společnosti slovenské
korporace
v ČR. Protože výrobní závod české
korporace
je poblíž polských hranic, je dohodnuto, že si pro výrobek do ČR přijede přímo polský zákazník, ale fakturovat mu jej bude slovenská
korporace
, která je v okamžiku prodeje z území ČR již vlastníkem výrobku.
Z hlediska DPH dodává slovenská
korporace
výrobek z území ČR a dnem dodání zboží se stává v ČR plátcem DPH.
Další důvody, kdy se osoba povinná k dani stane ze zákona plátcem DPH jsou vymezeny v § 6b až 6e zákona o DPH. V těchto případech se osoba povinná k dani stává plátcem hned ode dne, kdy je uskutečněno něco, co je důvodem vzniku plátcovství, například nabytí majetku od plátce nabytím obchodního závodu.
Příklad 5
Společnost s ručením omezeným (s. r. o.), neplátce DPH, koupí od jiné s. r. o., plátce DPH, která má závody v Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích, ostravský závod.
Samotný prodej závodu se nepovažuje za dodání zboží [§ 13 odst. 8 písm. a) zákona o DPH], a není tedy předmětem daně, ale kupující neplátce se tímto nákupem stane plátcem.
Poměrně častým důvodem vzniku plátcovství ze zákona je přeměna obchodní
korporace
v situaci, kdy na osobu povinnou k dani v rámci přeměny přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované obchodní
korporace
, která byla plátcem (§ 6b odst. 2 zákona o DPH). Plátcem se v tomto případě stává osoba povinná k dani dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
Příklad 6
Pan Novák vlastní obchodní korporaci A, plátce DPH, a obchodní korporaci B, která není plátcem DPH. Dne 1. 1. 2017 byl rozhodný den odštěpení nemovitého majetku
korporace
A do
korporace
B.
Do obchodního rejstříku byla přeměna (odštěpení) zapsána dne 1. 6. 2017 a od tohoto dne je
korporace
B plátcem DPH.
Obdobně jako při přechodu jmění v rámci přeměny obchodní
korporace
se plátcem stává i dědic, který nabyl majetek po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností. V souladu s § 6e zákona o DPH je tento dědic plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.
 
Dobrovolné plátcovství
Kromě již popsaných případů, kdy se osoba povinná k dani se sídlem nebo bez sídla v tuzemsku stane ze zákona plátcem DPH, existuje i ustanovení § 6f zákona o DPH, které umožňuje dobrovolnou registraci. Rozumné je to zejména pro osoby povinné k dani, které mají za zákazníky plátce, kteří si DPH na vstupu mohou nárokovat zpět, protože sami si pak jako dobrovolní plátci mohou při splnění zákonných podmínek nárokovat odpočet z přijatých plnění a přitom se pro zákazníky plátce nestanou dražšími.
V případě osob povinných k dani se sídlem mimo tuzemsko je pak dobrovolná registrace výhodná v situaci, kdy bez registrace mohou žádat o vrácení daně přes § 82a zákona o DPH, což trvá podstatně déle, než vrácení nadměrných odpočtů přes daňové přiznání. Dlužno dodat, že co je výhodné pro osobu povinnou k dani, není již tak výhodné pro správce daně, kterému každý další registrovaný plátce přináší další práci spojenou s daňovou správou. A proto je v praxi proces dobrovolné registrace obvykle zdlouhavější než té zákonné, protože u dobrovolné registrace je třeba doložit současné nebo budoucí uskutečňování plnění s nárokem na odpočet.
Plátcem se u dobrovolné registrace stává osoba povinná k dani následující den po dni, kdy obdrží rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.
 
Přihláška k registraci
Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku podává přihlášku k registraci svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, podává přihlášku Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava I. V obou případech je povinnost podat přihlášku elektronicky. V případě osoby, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku, je potřeba přihlášku doplnit o osvědčení o registraci k DPH v jiné zemi a o výpis z obchodního rejstříku či oprávnění k provozování činnosti. Byť je u přihlášky k registraci povinné elektronické podání, tak přílohy v podobě úředních překladů jsou (nebo alespoň byly v době nedávno minulé, kdy se přihlášky posílaly na Finanční úřad pro hlavní město Prahu) vyžadovány k zaslání klasickou neelektronickou poštou.
U zákonné registrace se vyplňuje datum rozhodného dne, od něhož se tato registrace odvíjí, u dobrovolné registrace její důvod a předpokládaná částka ročního obratu. U obou typů registrace se ještě vyplňuje důvod dle konkrétního ustanovení zákona o DPH a částka obratu za nejbližších 12 předchozích po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Součástí přihlášky je i uvedení čísel bankovních účtů s určením, zda je daný účet určen ke zveřejnění, či nikoliv. V této souvislosti je třeba doplnit, že v současné době má zveřejnění bankovního účtu jako prostředek eliminace rizika ručení vliv pouze u bankovních účtů vedených v ČR, protože v případě bankovních účtů vedených v zahraničí je příjemce zdanitelného plnění ručitelem za nezaplacenou daň z tohoto plnění i v případě, že je úplata zaslaná na sice zveřejněný účet, ale u poskytovatele platebních služeb mimo tuzemsko [§ 109 odst. 2 písm. b) zákona o DPH].
 
Nárok na odpočet při registraci
V souladu s § 79 zákona o DPH má osoba povinná k dani, která se stala plátcem, nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku. Tento odpočet vztahující se k přijatým plněním před dnem registrace je možné uplatnit jen v prvním daňovém přiznání, a to na speciálním řádku 45, kde se neuvádí základ daně, ale jen výše nárokovaného odpočtu.
Příklad 7
Korporace
A se stala plátcem DPH od 1. 6. 2017. K tomuto dni měla podle inventury skladové zásoby mladší než 12 měsíců ve výši 121 000 Kč včetně DPH.
V prvním daňovém přiznání za červen roku 2017 si
korporace
A bude moci na ř. 45 nárokovat odpočet ve výši 21 000 Kč ze skladových zásob dle inventurního seznamu platného v den, od kterého je plátcem.
Tak jako při vzniku plátcovství vzniká nárok na odpočet ze zdanitelných plnění před vznikem registrace, tak při zrušení registrace je na druhou stranu povinnost snížit uplatněný odpočet u majetku, který byl ke dni zrušení registrace obchodním majetkem. Kromě zásob se to týká například i dlouhodobého majetku, u kterého ještě neuplynula doba pro úpravu odpočtu dle § 78 zákona o DPH.
Příklad 8
Korporace
B přestala být plátcem k 30. 6. 2017. Na skladě již neměla žádné zásoby, ale v obchodním majetku měla před dvěma lety zakoupený osobní automobil, u něhož si při nákupu uplatnila plný nárok na odpočet ve výši 105 000 Kč.
Lhůta pro úpravu odpočtu začala běžet od roku pořízení, tedy od roku 2015. Vzorec pro výpočet daně, která má být v posledním daňovém přinání na ř. 45 s minusem vrácena, je jedna pětina násobku uplatněné daně a počtu zbývajících let pro úpravu. V našem případě tedy 1 / 5 x 105 000 x 3 = 63 000 Kč. Do počtu zbývajících let se počítá i rok, kdy je úprava prováděna, v našem případě rok 2017 – při lhůtě pět let pro úpravu by trvala do roku 2019, proto je ve výpočtu výše daně krát tři.
 
Zrušení registrace
Správce daně zruší registraci z moci úřední v souladu s § 106 zákona o DPH, pokud plátce přestal uskutečňovat ekonomickou činnost, neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.
Správce daně také zruší registraci plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně a současně jeho obrat nepřekročil za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč, nebo za předchozích 12 měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo. Správce daně zruší registraci i plátci, který závažným způsobem porušuje své povinnosti ve vztahu ke správě daní a zároveň je skupinou.
Zrušit registraci lze i na žádost, za předpokladu, že již uplynul více než jeden rok ode dne, kdy se stal žádatel o zrušení registrace plátcem, jeho obrat za posledních 12 měsíců nepřesáhl v součtu 1 mil. Kč nebo uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet nebo přestal uskutečňovat ekonomické činnnosti.
Podle § 106d odst. 3 zákona o DPH přestává být plátce plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace.
Plátce, kterému byla zrušena registrace na žádost, se může stát identifikovanou osobou.
 
Identifikované osoby
Zavedením identifikovaných osob do zákona o DPH se ulevilo těm subjektům, které nechtěly být plátci, ale přitom chtěly uskutečňovat nebo přijímat plnění v rámci EU. Identifikovaná osoba se z pohledu EU jeví jako plátce, ale v rámci plnění v tuzemsku se chová jako neplátce.
Příklad 9
Pan Novák je živnostník, který občas uskuteční nějaké plnění pro osobu povinnou k dani z jiného členského státu. V souladu s § 6i zákona o DPH je proto identifikovanou osobou.
Protože podle § 101 odst. 5 zákona o DPH sděluje identifikovaná osoba správci daně jen povinnost přiznat daň, tak plnění dle § 9 odst. 1 zákona o DPH vůči osobě povinné k dani v jiném členském státu nevede k podání daňového přiznání. V souladu s § 102 odst. 2 zákona o DPH ale tuto službu musí pan Novák vykázat v souhrnném hlášení za měsíc, kdy byla služba poskytnuta, pokud je příjemce nejen osobou povinnou, ale i registrovanou k dani v jiném členském státě. Na plnění v tuzemsku nemá registrace pana Nováka jako identifikované osoby vliv a českým zákazníkům vystavuje fakturu nadále bez DPH. Zároveň ale nemá pan Novák nárok na odpočet DPH z přijatých plnění.
Osoba povinná k dani se velmi často stane identifikovanou osobou v případě, kdy pořídí z EU zboží v hodnotě převyšující 326 000 Kč za kalendářní rok. Překročením této hranice začíná běžet lhůta 15 dnů, kdy je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k registraci. Po registraci bude identifikovaná osoba dávat svým dodavatelům z EU české daňové identifikační číslo (DIČ), aby mohla nakupovat zboží ze států EU bez DPH. Protože z pořízeného zboží je povinna přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. b) zákona o DPH i identifikovaná osoba, musí za období, kdy zboží pořídila, podat daňové přiznání. Zároveň i v tomto případě platí, že nemá nárok na odpočet, takže při plnění v sazbě 21 % uvede jen daň na ř. 3, ale již nikoliv odpočet na ř. 43 daňového přiznání. V praxi to tedy znamená, že místo například německé daně bude mít nákup zatížený českou DPH.
Dále se český podnikatel stává identifikovanou osobou, když přijme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v ČR.
Příklad 10
Pan Novotný je živnostníkem, a protože v příhraničí je již o řemeslníky nouze, zjistil, že se může domluvit s řemeslníkem v Rakousku, aby mu se zakázkou v ČR pomohl.
Přijetím služby se pan Novotný stal identifikovanou osobou. Službu dostal vyfakturovanou bez rakouského DPH a v českém daňovém přiznání ji uvede na ř. 5, protože podléhá základní sazbě daně. Na ř. 43 si opět nebude pan Novotný DPH nárokovat. Vůči českému zákazníkovi bude pan Novotný nadále vystupovat jako neplátce.
Stejně jako v případě plátce DPH se i identifikovaná osoba může dobrovolně zaregistrovat a taktéž může její plátcovství skončit buď rozhodnutím z moci úřední, nebo na žádost identifikované osoby.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty