Zdanění licenčních poplatků vyplácených tuzemskými právnickými osobami

Vydáno: 14 minut čtení

Účetní jednotka – právnická osoba – se při svém fungování může dostat do situace, kdy v rámci svých obchodních aktivit bude povinna provést platbu do zahraničí, která svým charakterem představuje licenční poplatek. V tomto případě je nutné věnovat zvýšenou pozornost daňovému posouzení dané situace.

Zdanění licenčních poplatků vyplácených tuzemskými právnickými osobami
Ing.
Lenka
Froschová,
Brantl & Partners, s.r.o.
Následující článek poskytuje průvodce základními kroky vedoucími ke korektní aplikaci správného režimu zdanění, respektive osvobození, a to v souladu s platnou legislativní úpravou. Jelikož se příspěvek zaměřuje na transakce probíhající mezi subjekty z odlišných států, kdy plátce licenčního poplatku a jeho příjemce jsou daňovými rezidenty v různých zemích (přičemž plátcem budeme pro účely tohoto článku uvažovat obchodní korporaci se sídlem v České republice), je nutné vzít v úvahu skutečnost, že obecná národní pravidla zdanění mohou být modifikována příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“), tedy v případě, že má Česká republika takovou smlouvu s příslušným státem uzavřenu. Tato úprava má pak před úpravou lokální přednost a na daný vztah musí být primárně použito předmětné nadnárodní ustanovení.
Pro správnou aplikaci příslušné SZDZ si v úvodu článku dovolujeme upozornit na tzv. daňově transparentní entity – jedná se o různé právní formy (např. obdoba veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti; v Německu typicky forma GmbH & Co. KG), u kterých probíhá zdanění až na úrovni společníků. V tomto případě je tedy vyžadováno individuální posouzení právní formy a rozkrytí struktury společnosti, a to až na koncového příjemce licenčního poplatku.
 
Pojem „licenční poplatek“
Pro vymezení pojmu použijeme definici uvedenou v Modelové smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku, a to konkrétně v článku 12. Podle této definice se licenčním poplatkem označují
„platby jakéhokoliv druhu, obdržené jako úhrada za užití nebo právo na užití jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně kinematografických filmů, patentů, obchodních značek, návrhů nebo modelů, plánů, tajných vzorců či postupů nebo informací vztahujících se ke zkušenosti nabyté v průmyslové, obchodní nebo vědecké oblasti“.
Český zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (d