Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí

Vydáno: 23 minut čtení

V následujícím příspěvku zrekapitulujeme stav právní úpravy a uplatňování DPH u nemovitých věcí. Jedná se o oblast, která v praxi přináší časté problémy a je předmětem poměrně častých legislativních změn, proto se jí budeme věnovat blíže.

Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Právní úprava
Nejdříve začněme
právním vymezením nemovitých věcí
tak, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Z § 498 občanského zákoníku vyplývá, že nemovité věci jsou:
pozemky,
podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, typickým příkladem je právo stavby, prohlášené za nemovitou věc v § 1242 občanského zákoníku,
věc, u které jiný zákon stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.
Toto vymezení je konečné a úplné, protože současně se v § 498 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou věci movité. Věci se dělí na hmotné a nehmotné, nemovité věci jsou standardně věcmi hmotnými, výjimkou je pouze právo stavby, které je nemovitou věcí, ale patří mezi věci nehmotné.
Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), jsou nemovité věci považovány za zboží a prodej nemovité věci se považuje z pohledu předmětu daně za dodání zboží. Pokud dodání nemovité věci není v souladu s § 56 ZDPH považováno za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, je nutné správně stanovit sazbu daně, a to v souladu s § 47 až 49 ZDPH. Současně je nutné brát v potaz, že v souvislosti s nemovitými věcmi je v některých případech uplatňován režim přenesení daňové povinnosti, a to v případě dodání nemovité věci podle § 92d ZDPH a v případě poskytování stavebních nebo montážních prací v souladu s § 92e ZDPH.
Nicméně nejdříve je nutné zdůraznit, že aby se jednalo o