Názory daňové správy a Soudního dvora na některá ustanovení zákona o DPH

Vydáno: 20 minut čtení

Od prosincového vydání (Účetnictví v praxi č. 12/2016, s. 26), kde jste si mohli přečíst o některých Informacích Generálního finančního ředitelství (GFŘ), vyšlo dalších sedm materiálů, kterými GFŘ prezentuje svůj výklad zákona o DPH . Kromě toho se čtyřikrát sešli zástupci Komory daňových poradců a GFŘ, aby v rámci tzv. Koordinačních výborů sjednotili pohled poradců a daňové správy na některá v praxi problematická ustanovení zákona o DPH .

Názory daňové správy a Soudního dvora na některá ustanovení zákona o DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
Moore Stephens s.r.o.
 
Dodání topných olejů namísto tepla
Finanční a celní správa identifikovaly četné problematické modelové případy, kdy dochází ze strany plátců k údajnému dodání tepla a následnému chybnému uplatnění první snížené sazby DPH a k neoprávněnému nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů.
Problematický modelový případ lze většinou popsat jako vztah mezi plátcem, který deklaruje, že spotřeboval minerální oleje pro topné účely, a zákazníkem, jemuž je fakturováno dodání tepla s první sníženou sazbou DPH. Zákazník je vlastníkem topného zařízení a současně dle smluvních ujednání přenechává toto zařízení do užívání plátci za účelem výroby a dodávky tepla. Plátce zpravidla, vyjma dodávky předmětných minerálních olejů, nevykonává žádnou, případně v zanedbatelné míře, jinou činnost, kterou by vykonával reálný dodavatel tepla. Vyprodukované teplo není zákazníkovi dodáváno podle skutečné výše odebraného tepla, nýbrž je často vyjádřeno v litrech topného oleje, nebo pomocí vzorce, který je odvozen od litrů spotřebovaného topného oleje.
Na základě skutkového stavu zjištěného finanční a celní správou však fakticky ze strany zákazníka nedochází k přenechání vlastního topného zařízení plátci a plátce následně nedodává vyrobené teplo, ale dodává příslušné topné oleje, které mají být v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zatíženy základní sazbou daně.
 
Sazba daně u stravovacích služeb
Drobnou novelou s účinností od 1. 12. 2016 byla rozšířena příloha č. 2 zákona o DPH, která vymezuje služby podléhající první snížené sazbě daně (15 %) o stravovací služby a podávání nápojů vyjma alkoholických. Okamžitě se objevily názory, zda pivo či jiný alkoholický nápoj podávaný v rámci tzv. poledního menu může být považován za vedlejší plnění k plnění hlavnímu (oběd), a tedy sdílet stejnou daňovou sazbu jako