Identifikované osoby a jejich povinnosti z pohledu zákona o DPH

Vydáno: 18 minut čtení

Cílem tohoto článku je upozornit podnikatele nebo neziskové organizace, neplátce daně z přidané hodnoty, na typy obchodních transakcí, při kterých se na ně mohou vztahovat povinnosti identifikované osoby stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty .

Identifikované osoby a jejich povinnosti z pohledu zákona o DPH
Ing.
Pavlína
Orlová
Účelem institutu „identifikované osoby“ v oblasti daně z přidané hodnoty je přesunutí zdanění do země, kde dochází ke spotřebě plnění. Tento režim odděleně posuzuje přeshraniční transakce a transakce vnitrostátní. U přeshraničních transakcí mají identifikované osoby obdobné postavení jako plátci, pokud jde o zdanění. V případě vnitrostátních transakcí se však na ně pohlíží jako na neplátce daně, nepřekročí-li limit obratu pro povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč, nebo nenastanou-li jiné skutečnosti, které je vedou k registraci jako plátce daně.
Identifikované osoby přiznávají daň z přidané hodnoty pouze u přeshraničních transakcí,
nemohou si však uplatňovat nárok na odpočet
.
 
Kdo se může stát identifikovanou osobou?
Za určitých podmínek stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se od 1. 1. 2013 identifikovanou osobou rozumí
osoba povinná k dani
nebo
právnická osoba nepovinná k dani,
jestliže uskutečňuje některé z následujících přeshraničních transakcí:
pořízení zboží v tuzemsku z jiného členského státu, které je předmětem DPH (§ 6g ZDPH),
přijetí služby s místem plnění v tuzemsku (§ 6h ZDPH),
dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi (§ 6h ZDPH),
poskytování služby s místem plnění v jiném členském státě (§ 6i ZDPH),
poskytování služeb v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (