Paušální výdaj na dopravu v roce 2017

Vydáno: 21 minut čtení

Podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), mohou poplatníci daně z příjmů fyzických i právnických osob za stanovených podmínek uplatňovat jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů také paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud u tohoto silničního motorového vozidla nebyl uplatněn výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP , ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě (dále jen „paušální výdaj na dopravu“).

Paušální výdaj na dopravu v roce 2017
Ing.
Jiří
Vychopeň
Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit v rámci základu daně z příjmů za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP a jeho výše je dána pevně stanovenou částkou nezávislou na výši skutečně vzniklých výdajů. U paušálního výdaje na dopravu nemusí poplatník prokazovat výši tohoto výdaje, je ale povinen prokázat splnění stanovených podmínek pro jeho uplatnění.
Paušální výdaj na dopravu mohou za stanovených podmínek uplatňovat:
poplatníci daně z příjmů právnických osob a
poplatníci daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 7, 9 a 10 ZDP.
Příklad 1
Poplatník, který má v roce 2017 pouze příjmy z nájmu podle § 9 ZDP, používá k pracovním cestám pro zajišťování tohoto nájmu svůj vlastní osobní automobil. Pokud bude pro zjištění základu daně z příjmů za toto zdaňovací období poplatník uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může v rámci těchto výdajů uplatnit u osobního automobilu používaného k pracovním cestám pro zajišťování nájmu buď výdaje podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, anebo paušální výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP.
Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatňovat veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb s oprávněním k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem.
Příklad 2
Spolek, který je veřejně prospěšným poplatníkem, má v obchodním majetku nákladní automobil, který používá pro vedlejší hospodářskou či