Penzijní a životní pojištění v roce 2017

Vydáno: 22 minut čtení

V následujícím článku si ukážeme daňové řešení příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem jeho zaměstnancům na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a dále na soukromé životní pojištění. Budeme se zabývat daňovým řešením u zaměstnance i zaměstnavatele a případy, kdy dojde u soukromého životního pojištění k porušení zákonných podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů u zaměstnance. V pokračování příspěvku se pak zaměříme na daňové řešení, kdy si výše uvedená pojištění (spoření) hradí občan sám.

Penzijní a životní pojištění v roce 2017
Ing.
Ivan
Macháček
 
Daňové řešení příspěvků u zaměstnance
V § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se uvádí, že u
zaměstnance je v roce 2017 od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně
jako:
1.
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem
poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,
příspěvek na doplňkové penzijní spoření
poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti.
2.
Příspěvek na penzijní pojištění
poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě jeho smrti jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění.
3.
Příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění
, na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, za podmínky:
že je v pojistné smlouvě sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy,
a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let,
a že podle podmínek pojistné smlouvy
není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zamě