Mateřská a rodičovská dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 18 minut čtení

Mateřská a navazující rodičovská dovolená jsou obdobími nepřítomnosti zaměstnankyně (nebo zaměstnance) na pracovišti. Tato situace u zaměstnavatele vyžaduje potřebu řešení jak z pohledu pracovněprávního, tak v oblasti zdravotního pojištění. Jednak musí přemýšlet, jak dočasně nepřítomného zaměstnance nahradit, jednak nesmí zapomenout na možnosti a související zákonné povinnosti v oblasti pracovního práva a zdravotního pojištění.

Mateřská a rodičovská dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Překážky v práci na straně zaměstnance
Mateřská a rodičovská dovolená patří mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance podle § 191 a podle § 195 až § 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“ nebo „zákoník práce“). Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších přepisů.
Rodičovská dovolená podle zákoníku práce
Zákoník práce hovoří v ustanovení § 196 o tom, že k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Rodičovskou dovolenou mohou podle § 198 odst. 1 zákoníku práce čerpat zaměstnankyně a zaměstnanec současně. Při ukončení mateřské dovolené by měla zaměstnankyně oznámit zaměstnavateli úmysl čerpat rodičovskou dovolenou a sdělit její plánovanou délku. Pokud tak neučiní, vychází se z předpokladu, že bude pečovat o dítě do tří let jeho věku.
Z pohledu zaměstnavatele je nejvýhodnější, když žena požádá o rodičovskou dovolenou v co možná nejdelší výměře, protože může na dobu její nepřítomnosti přijmout jiného pracovníka na dobu určitou. Kdyby se však žena chtěla vrátit do zaměstnání dříve, než o jakou dobu rodičovské dovolené požádala, je na zaměstnavateli, zda takové žádosti vyhoví. V tom