Informace GFŘ, Koordinační výbory a judikatura v DPH za 1. pololetí 2021

Vydáno: 19 minut čtení

Pravidelný přehled informací Generálního finančního ředitelství, uzavřených Koordinačních výborů, které se týkají DPH a judikatury Soudního dvora Evropské unie, je tentokrát obohacen o rozsudek českého Nejvyššího správního soudu v otázce, zda je činnost předsedy představenstva ekonomickou činností, a proto jej lze považovat za osobu povinnou k dani. Z vybraných evropských judikátů je potřeba nepodcenit závěry týkající se poskytnutí firemního vozu za úplatu k soukromému užití. Dobrou zprávou je, že s Velkou Británií, která již není součástí EU, funguje princip vzájemnosti při vrácení DPH, horší zprávou pak je, že se nelze spoléhat na dvoustrannou písemnou dohodu států, ale na deklaratorní prohlášení na webových stránkách daňových správ.

Informace GFŘ, Koordinační výbory a judikatura v DPH za 1. pololetí 2021
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Informace k registraci a pro osoby neusazené v tuzemsku
Na začátku letošního roku aktualizovalo Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) již dříve vydanou Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty a Informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti). Informace k registraci jsou „kuchařkou“, jejímž hlavním přínosem je, že napomůže k přípravě příloh, jejichž dodání spolu s přihláškou by mělo registrační řízení urychlit. Novinkou letošního roku je, že od 1. 1. 2021 platí i pro registraci identifikované osoby povinnost podat přihlášku nebo oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky. Před tímto datem platila povinnost elektronického podání pouze pro registraci plátce, nikoliv identifikované osoby.
 
Vrácení daně osobám neusazeným v EU
V souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) začalo být důležité téma vrácení daně, kterou čeští plátci zaplatili ve Spojeném království, a tamní osoby povinné k dani v České republice. Obecně umožňuje vrácení daně článek 170 a 171 směrnice 2006/112/ES, který se odvolává na speciální třináctou směrnici 86/560/EHS. Ta ve svém druhém článku uvádí, že členské státy mohou podmínit vrácení daně poskytnutím srovnatelných výhod v oblasti daní z obratu třetími zeměmi. Z principu vzájemnosti vychází i § 83 odst. 3 českého zákona č.