Náklady, jejich vykazování, sledování a řízení - I. část

Vydáno: 26 minut čtení

Je přirozenou snahou podnikatelů a manažerů dosahovat zisku. Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. Kladný hospodářský výsledek, tedy zisk, vznikne v případě, že výnosy byly vyšší než náklady, v opačném případě vznikne ztráta. Je sice daleko více ukazatelů, které je třeba sledovat, hodnotit a usměrňovat, nicméně hospodářský výsledek je tím základním, který se objevuje v jakékoliv skladbě sledovaných ukazatelů finančních analytiků. Úspěch v podnikání je založen na více parametrech, nejen ekonomických, ale to nevylučuje požadavek, aby se náklady nesnižovaly nebo alespoň rostly pomaleji než výnosy. V tomto příspěvku se zabýváme jedním z důležitých aspektů podnikání, tj. sledováním nákladů. Náklady je třeba řídit a k tomu je zapotřebí znát jejich strukturu, výši, možnosti ovlivňování a způsob výpočtu.

Náklady, jejich vykazování, sledování a řízení – I. část
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Náklady a jejich třídění
Náklady můžeme definovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů. Management by je měl usměrňovat, řídit, snižovat, resp. udržovat na přijatelné úrovni. Chceme-li je dobře řídit, měli bychom podrobněji znát jejich strukturu, závislosti i podrobné třídění. Obecně jsou náklady syntetickým ukazatelem kvality činnosti firmy, ne všechny jejich druhy ovlivňují jejich výši stejně. Proto si nejprve uvedeme jejich třídění.
 
Třídění nákladů
Náklady můžeme a často musíme třídit podle několika hledisek a sledovat pak jednotlivé druhy těchto nákladů.
 
Druhové třídění nákladů
Druhové třídění nákladů znamená jejich seskupení do stejnorodých skupin podle jejich vzniku a vynakládání, a to dle spotřeby jednotlivých výrobních faktorů. Toto třídění tedy řadí náklady podle toho, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými druhy pak jsou:
spotřeba surovin a materiálu, paliva a energie, provozních látek,
odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění),
finanční náklady (pojistné, nájemné, placené úroky, poplatky atd.),
náklady na externí služby (opravy a udržování, dopravné, cestovné apod.).
Podrobnější druhové třídění je uplatněno ve výkazu zisků a ztrát (tedy výsledovce) nebo přímo v účtové osnově. Druhové třídění je nezbytné pro finanční účetnictví i pro finanční a jiné ana­lýzy. Nákladové druhy v tomto uspořádání představují
externí náklady
. Jsou to
náklady prvotní
, neboť vznikají ve vztahu firmy vůči jejímu okolí (typickými jsou nákupy od dodavatelů čili nákupy materiálu, strojů atd.) nebo i ve vztahu firmy k jejím zaměstnancům (např. mzdové náklady, neboť zaměstnanci jsou prakticky vstupem z okolí firmy). Primární náklady jsou náklady jednoduché, nelze je již dále členit. Naopak
druhotné náklady
vznikají spotřebou vnitrofiremních výkonů (např. výroba osiva pro příští sadbu, výroba sena, výroba páry nebo elektřiny pro vlastní potřebu, výroba nástrojů, chov mláďat atd.). Jsou to tedy
interní náklady
, které mají komplexní charakter, dají se rozložit na původní nákladové druhy. Projevují se pak až při zúčtování nákladů podle středisek (viz dále).
 
Účelové třídění nákladů
Účelové třídění nákladů má dvě varianty, a to buď
třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti, nebo
kalkulač

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví