Dlouhodobý hmotný majetek v účetních závěrkách obchodních společností

Vydáno: 24 minut čtení

Dlouhodobý hmotný majetek je u řady obchodních společností významnou položkou v účetních výkazech. V rozvaze se jedná o jeho pořizovací cenu (nebo reprodukční pořizovací cenu či vlastní náklady, v závislosti na způsobu pořízení), ve výkazu zisku a ztráty náklady ve formě odpisů či opravných položek, v přehledu o peněžních tocích příjmy a výdaje v souvislosti s pořízením či prodejem dlouhodobého hmotného majetku. Co nelze vyčíst z účetních výkazů, je pak možné najít v příloze v účetní závěrce. Aby uživatel účetních informací z účetní závěrky dokázal na jejich základě činit správná ekonomická rozhodnutí, je důležité, aby si za jednotlivými vykazovanými položkami uměl představit jejich obsah. V následujících kapitolách se budeme obsahovému vymezení jednotlivých položek dlouhodobého hmotného majetku v účetní závěrce podrobně věnovat.

Dlouhodobý hmotný majetek v účetních závěrkách obchodních společností
prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
CSc.
 
Oceňování dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v souladu s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“):
pořizovací cenou,
reprodukční pořizovací cenou,
vlastními náklady.
Pořizovací cena:
je cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. V případě, že na pořízení majetku je poskytnutý
úvěr,
záleží na rozhodnutí účetní jednotky, zda budou úroky aktivovány do pořizovací ceny (do data zařazení majetku do užívání), nebo budou účtovány od počátku přímo do nákladů. Kromě úroků uvádí vyhláška č. 500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“) v § 47 další náklady, které jsou součástí dlouhodobého hmotného majetku (odst. 1), a také náklady, které součástí ocenění nejsou (odst. 2).
Reprodukční pořizovací cenou
se rozumí cena, kterou má dlouhodobý hmotný majetek v době, kdy se o něm účtuje. Jedná se například o majetek získaný vkladem, darováním nebo majetek nalezený při inventarizaci. Tato cena se stanoví buď kvalifikovaným odhadem, nebo znaleckým oceněním.
Vlastními náklady
se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují přímé náklady a přímo přiřaditelné nepřímé náklady vynaložené na jeho výrobu.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o
technické zhodnocení
, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku. Výjimkou jsou nemovité kulturní památky, kdy se jejich ocenění o technické zhodnocení nezvyšuje, ale každé technické zhodnocení je evidováno a odpisováno samostatně. V případě finančního leasingu, kdy podle českých účetních předpisů předmět leasingu vykazuje a odpisuje pronajímatel, se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem (nájemcem) do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení provedené a odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Je-li na pořízení dlouhodobého hmotného majetku poskytnutá
dotace
, jeho ocenění se o
dotaci
snižuje.
Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy.
K datu účetní závěrky dlouhodobý hmotný majetek podléhá
inventarizaci
, při které se zjišťuje skutečný stav a porovnává se se stavem účetním. Součástí inventarizace je i zjišťování reálnosti ocenění. V případě, že je dlouhodobý hmotný majetek v účetni