Poplatník v paušálním režimu a daň rovná paušální dani

Vydáno: 35 minut čtení

Zákon č. 540/2020 Sb. , který novelizoval zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů “), zavedl nový institut poplatníka v paušálním režimu, jehož daň se při splnění stanovených podmínek bude rovnat paušální dani. Tento zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů teprve 18. 12. 2020 a nabyl účinnosti 1. 1. 2021. Poplatníci tak měli velmi krátkou lhůtu na zvážení této nové možnosti, která významně snižuje jejich administrativní povinnosti. V případě dodržení zákonných podmínek pro vstup do paušálního režimu a zároveň pro daň rovnající se paušální dani jim odpadne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a také přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) a zdravotní pojišťovně. Podle zveřejněných informací Finanční správy do paušálního režimu i přes velmi krátkou lhůtu aktivně vstoupilo okolo 70 000 poplatníků (osob samostatně výdělečně činných, dále „OSVČ“). Cílem tohoto článku je upozornit na konkrétní chyby a nedorozumění, se kterými se v praxi setkáváme.

Poplatník v paušálním režimu a daň rovná paušální dani
Ing.
Iva
Rindová,
Bc.
Hana
Jedlanová
Z dotazů poplatníků je zřejmé, že si neuvědomují rozdílnost podmínek pro vstup do paušálního režimu uvedených v § 2a zákona o daních z příjmů a podmínek pro to, aby jejich daň byla rovna paušální dani, uvedených v § 7a zákona o daních z příjmů.
Příklad
Poplatník vstoupil do paušálního režimu a splnil všechny podmínky. Jeho příjmy ze samostatné činnosti jsou 800 000 Kč ročně
.
V průběhu roku 2021 však prodá za 20 000 Kč automobil, který měl v roce 2020 v obchodním majetku. Tento příjem je příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů, protože vzhledem k paušálnímu režimu nemá v roce 2021 obchodní majetek. Nesplnil tedy podmínku § 7a, že jeho příjmy podle § 8, 9 a 10 nepřesáhly 15 000 Kč. Musí tedy podat daňové přiznání i přehledy a zaplatit daň a pojistná stejně, jako kdyby v paušálním režimu nebyl. Zálohy na paušální daň (tzv. paušální zálohy) se mu započtou jako zálohy na daň a pojistná.
Jsou poplatníci, kteří se snaží, aby jejich daň byla rovna paušální dani, protože je to pro ně výhodné. Naopak jsou poplatníci, kteří platně vstoupili do paušálního režimu a teď by byli rádi, aby mohli podat daňové přiznání a nemuseli platit daň ve výši paušální daně, protože tím přijdou např. o daňové bonusy.
Příklad
Slečně fyzioterapeutce bylo její účetní doporučeno, aby vstoupila do paušálního režimu. Rada účetní byla výhodná, což ukazuje tabulka rozdílů v platbách daně a pojistných (obojí dále též „odvody“).
Položka
Není paušální daň
Paušální daň
Rozdíl (v Kč)
Příjmy (P)
820 000
820 000
Výdaje 40 % (V)
328 000
Základ daně ZD = (P-V)
492 000
Daň 15 %
73 800
Daň po slevě
(27 840 Kč)
45 960
1 200
44 760
Vyměřovací základ pro pojistná ZD
246 000
Sociální pojištění
29,2 %
71 832
35 712
36 120
Zdravotní pojištění
13,5 %
33 210
28 716
4 494
Celkem daň + sociální p. + zdravotní p.
151 002
65 628
12 × 5 469
85 374
Vedle příjmů z podnikání má ještě od třech zaměstnavatelů každý měsíc příjmy z dohod o provedení práce, přičemž nepodepsala prohlášení poplatníka k dani, a je jí proto srážena daň zvláštní sazbou daně (celkem má vedle příjmů z podnikání za rok 3 zaměstnavatele × 12 měsíců × 10 000 Kč = 360 000 Kč). To není překážkou pro to, aby se její daň rovnala paušální dani. Pokud by však například v říjnu 2021 byla ve volební komisi v parlamentních volbách a obdržela odměnu člena volební komise ve výši 1 800 Kč, musí si dát pozor. Pokud nepodepíše prohlášení poplatníka k dani, tak i z této odměny bude sražena daň zvláštní sazbou daně a nadále se její daň rovná paušální dani, nemusí podávat přiznání ani přehledy. Pokud však by nedopatřením „jako všichni“ podepsala prohlášení poplatníka k dani, pak jí sice nebude sražena žádná daň (uplatní měsíční slevu na dani), ale tím poruší podmínku pro daň stanovenou paušální částkou a musí podat daňové přiznání i přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit výše uvedený rozdíl 85 374 Kč.
Příklad
Slečna z předchozího příkladu vyprávěla své kamarádce kadeřnici o tom, jak úžasně ušetří, když zvolí paušální režim a její daň bude rovna paušální dani. Kamarádka má srovnatelné příjmy a také dosud uplatňovala výdaje procentem z příjmů podle