Hmotný majetek a specifické případy jeho daňového odepisování na konkrétních příkladech z praxe - dokončení

Vydáno: 22 minut čtení

V tomto textu Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 9/2021 na 10. Budeme se věnovat dále problematice daňového odepisování majetku a závěrem se podíváme na poslední novelu zákona o daních z příjmů týkající se této oblasti.

Hmotný majetek a specifické případy jeho daňového odepisování na konkrétních příkladech z praxe – dokončení
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891, Rödl & Partner Tax, k. s.
 
E) Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu na majetku
Možná i díky četným problémům z praxe se do ZDP dostalo nové ustanovení § 30c, které upravuje nabytí dalšího spoluvlastnického podílu k témuž majetku. Dle dikce ZDP se tyto spoluvlastnické podíly slučují, tzn., že se bude jednat stále o jeden jediný hmotný majetek, přičemž se způsob odpisování tohoto majetku nebude měnit. Poplatník tedy bude pokračovat v odpisování dosavadním způsobem ze změněné vstupní ceny.
Dále je zde řešena i povinnost odpisovat ze vstupní ceny původního spoluvlastníka (přeměny, vklady, dědění apod.) a i zde je opět zachován stávající způsob odpisování u nabyvatele. Umožněno bude odpisovat pouze částky, které dosud odepsány nebyly. Do úhrnu zůstatkových cen se nebude zahrnovat zůstatková cena majetku u spoluvlastnického podílu, který byl vyloučen z odpisování (např. původní podíl nabytý darováním). Pokud by nešlo určit, který ze spoluvlastnických podílů je původní (např. při splynutí právnických osob), bude umožněna volba při zachování omezujících podmínek.
Výše popsaný postup si opět ilustrujme na praktickém příkladu.
PŘÍKLAD 4
Firma ZÉTA, s. r. o., vlastní 30% spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce, který nakoupila v roce 2015. Tato jednotka je zatříděna do 5. daňové odpisové skupiny (5-39). Společnost započala daňové odpisy metodou zrychleného odpisování. Pořizovací cena činila 5 000 000 Kč.
Rok
Popis majetku
Výše daňového odpisu
MD
D
2015
sp. podíl na nebytové jednotce (30 %)
166 667 Kč
(5 000 000 / 30)
551
081
2016
sp. podíl na nebytové jednotce (30 %)
322 223 Kč
(2*4 833 333) / (31–1)
2017
sp. podíl na nebytové jednotce (30 %)
311 112 Kč
(2*4 511 110) / (31–2)
V únoru 2018 společnost Zéta, s. r. o., dokoupila další 50% spoluvlastnický podíl na téže nebytové jednotce, a to za celkovou cenu 6 000 000 Kč.
Rok