Rödl & Partner

V říjnu 2023 začalo přechodné období, kdy společnosti dovážející do České republiky suroviny a výrobky, jejichž výroba je spojena s emisí velkého množství skleníkových plynů, budou evidovat a následně oznamovat jejich dovoz. Přechodné období skončí v roce 2025 a od ledna 2026 se k oznamování dovozu vybraných surovin a výrobků přidá ještě povinnost dovozce hradit poplatek.
Vydáno: 20. 10. 2023
Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl ohledně daňové uznatelnosti nákladů na vnitroskupinové (IC) služby (rozsudek čj. 10 Afs 93/2021). Jednalo se o tři okruhy služeb (poradenské služby pro výrobu; podpůrné služby v oblasti HR, IT, prodeje, marketingu, financí a práva; služby refinancování úvěru), jejichž náklady správce daně posoudil jako daňově neúčinné, což potvrdil následně Krajský soud v Plzni.
Vydáno: 25. 07. 2023
ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance, což jsou tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG tak hrají stále důležitější roli při transakcích, jako jsou akvizice nebo IPO. Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky v oblasti ESG, mají v takových transakcích často konkurenční výhodu.
Vydáno: 18. 07. 2023
Vláda dne 11. května představila nový Ozdravný balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných financí a snížení schodku státního rozpočtu. V průběhu posledních týdnů bylo toto téma značně mediálně diskutováno, přičemž jsme se mohli setkat s různými variantami avizovaných změn. Podoba plánovaného Ozdravného balíčku byla již vládou zveřejněna, a právě s tímto návrhem bychom Vás rádi blíže seznámili. Samozřejmě nelze vyloučit i další změny návrhu v rámci legislativního procesu, Poslanecká sněmovna bude o návrhu jednat v průběhu léta, každopádně vláda předpokládá účinnost balíčku již od roku 2024, a proto je vhodné se na případné změny zavčas připravit.
Vydáno: 01. 06. 2023
Nejvyšší správní soud se ve svém nedávném rozhodnutí sp. zn. 7 Afs 80/2021 zabýval otázkou, zda může soudní řízení o výši daňové ztráty přerušit běh 5leté lhůty pro uplatnění této daňové ztráty. Nejvyšší správní soud tímto rozhodnutím navazuje na svoji dosavadní judikaturu v oblasti daňových ztrát, která do značné míry vyjasnila celou řadu sporných otázek. Podařilo se to Nejvyššímu správnímu soudu i tentokrát?
Vydáno: 21. 04. 2023
Národní účetní rada schválila další interpretaci, tentokrát s číslem I-48. Interpretace se týká ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí a jasně říká, že  volba mezi metodou goodwillu a metodou oceňovacího rozdílu není libovolná – jednoznačně se upřednostňuje použití metody goodwillu.
Vydáno: 18. 04. 2023
Nejvyšší správní soud vydal v průběhu loňského roku rozsudek, kterým se od 1. ledna 2023 mění doručení fikcí do datové schránky. Jedná se o příznivější úpravu pro příjemce datových zpráv, tedy běžné občany i daňové poplatníky, jimž se takto prodlouží lhůta automatického doručení datových zpráv, které si uživatel dosud neotevřel.
Vydáno: 07. 02. 2023
V souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí představila vláda s účinností od 1. ledna 2023 daň z neočekávaných zisků (windfall tax), za jejíž pomoci mají být mimořádně navýšeny příjmy do státního rozpočtu.
Vydáno: 13. 12. 2022
Přinášíme vám podrobný přehled možností vládní finanční pomoci s dopady aktuálních vysokých cen energií, a to jak pro domácnosti, tak i pro podniky.
Vydáno: 15. 10. 2022
S pandemií covidu došlo ke změně náhledu na home office. Spolu s tím vyvstala otázka náhrady za home office a jejích daňových konsekvencí. Názor finanční správy je, že náhradu poskytnout lze, ale pro čerpání daňově výhodného režimu je třeba řádně doložit kalkulaci náhrady, což představuje praktický problém.
Vydáno: 13. 10. 2022
Dalším rozsudkem Nejvyššího správního soudu týkajícím se daňové uznatelnosti reklamních nákladů a jejich prokázání je rozsudek, který se zabývá doložením reklamy realizované na LCD obrazovkách v nákupních centrech. Opětovně se potvrdilo, že daňový subjekt musí být schopen prokázat na základě výzvy správce daně nejen faktické uskutečnění reklamy, ale zároveň i deklarovaný rozsah poskytnuté reklamy.
Vydáno: 05. 10. 2022
Tornádo, které v červnu letošního roku zasáhlo několik obcí na pomezí Břeclavska a Hodonínska, vyvolalo velkou míru solidarity. Na pomoc regionům zasaženým touto mimořádnou událostí se rozhodli přispět jak jednotlivci, tak celá řada právnických osob. Kdo musí být příjemcem daru a jaké další podmínky musí být splněny, aby bylo možné poskytnutý dar uplatnit u dárce jako položku odčitatelnou od základu daně z příjmů?
Vydáno: 13. 10. 2021
Nejvyšší správní soud posuzoval daňové dopady poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při přijetí do zaměstnání, jejichž bydliště se nachází v zahraničí.
Vydáno: 25. 03. 2021
Přinášíme krátké připomenutí změn v oblasti úročení.
Vydáno: 22. 03. 2021
Specifické ekonomické okolnosti způsobené pandemií Covid-19 a související vládní regulace velmi silně ovlivnily (nejen) v roce 2020 i oblast převodních cen.
Vydáno: 15. 03. 2021
Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. října 2020 schválila text interpretace I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně.
Vydáno: 28. 12. 2020
Od příštího roku je do českého daňového systému zaveden institut paušální daně pro drobné podnikatele. Tato novinka byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 540/2020 Sb. a začne platit od 1. ledna 2021.
Vydáno: 21. 12. 2020
Národní účetní rada dne 19. 6. 2020 schválila interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy. Ačkoliv je oblast věrnostních programů velmi rozšířená, doposud postrádala odpovídající explicitní úpravu v legislativě. Nová interpretace NÚR je tedy vhodnou a žádanou „metodickou“ pomůckou.
Vydáno: 25. 11. 2020
Přinášíme informace k projednávané novele ZDP - změny týkající se majetku. V rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů byly načteny také návrhy podporující podnikatele, a to formou zrychlení uplatňování výdajů na pořízení majetku do nákladů. Některé z nich jsou podporovány i ze strany MF.
Vydáno: 18. 11. 2020
Plátci DPH jsou zvyklí, že pokud pronajímají nemovitost jinému plátci k podnikatelským aktivitám, mohou na takový pronájem uplatnit DPH. Dobrovolné zdanění pronajímateli otevírá cestu k uplatnění nároku na odpočet ze všech souvisejících nakoupených vstupů, z nichž by jinak nárok na odpočet neměl.
Vydáno: 21. 10. 2020