Kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Z hlediska právní úpravy platné ve zdravotním pojištění zaujímá kalendářní měsíc zásadní roli, neboť se jak z hlediska evidence pojištěnce i jeho výdělečné činnosti, tak v souvislosti s placením pojistného dotýká všech skupin plátců, kterými jsou: zaměstnavatelé (a jejich prostřednictvím zaměstnanci), osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů.

Kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Samostatnou a velmi početnou skupinu pak představují osoby, za které je plátcem pojistného stát. Kompletní výčet všech těchto osob naleznete v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“).
 
Kalendářní měsíc
U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a následujících zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“). Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (v roce 2021 se jedná o částku 15 200 Kč), musí zaměstnavatel odvést za př