Osoby ze zahraničí s trvalým pobytem v České republice a zdravotní pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Povinná účast v českém systému veřejného zdravotního pojištění vzniká tehdy, když má pojištěnec trvalý pobyt na území České republiky, a to bez ohledu na státní občanství. Z titulu trvalého pobytu vyplývají pro osobu práva a povinnosti dané právní úpravou, zejména pak zákony č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 49/1997 Sb. ), a 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby ze zahraničí s trvalým pobytem v České republice a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Pokud osoba ze zahraničí nemá v České republice trvalý pobyt, může být relevantně účastna českého systému veřejného zdravotního pojištění v těchto situacích:
1.
osoba ze státu Evropské unie, z Norska, Islandu Lichtenštejnska, ze Švýcarska a z Velké Británie a Severního Irska je pojištěna v České republice, tedy účastna všech systémů sociálního zabezpečení například tehdy, pokud:
je zaměstnancem českého zaměstnavatele a zúčtovaný příjem svojí výší nebo povahou zakládá povinnost odvodu pojistného,
je současně zaměstnána i ve státě bydliště, ale z celkového objemu činností nevykonává ve státě bydliště alespoň 25 %, co se týká pracovní doby nebo mzdy zaměstnance,
je zaměstnána v ČR a ve státě trvalého pobytu podniká jako OSVČ,
vykonává samostatnou výdělečnou činnost pouze na území České republiky;