Daňové řešení přerušení a ukončení nájmu a při změně způsobu uplatnění daňových výdajů

Vydáno: 21 minut čtení

V článku si ukážeme daňové řešení v případě přerušení nebo ukončení nájmu a při změně způsobu uplatnění daňových výdajů v rámci nájmu. Budeme se při tom zabývat nájmem nemovitého majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, jehož příjmy jsou zdaňovány dle § 9 ZDP (majetek nezařazený do obchodního majetku), přičemž se nebudeme zabývat situací, kdy pronajímatel (vlastník) dobrovolně vede účetnictví v souvislosti s nájmem.

Daňové řešení přerušení a ukončení nájmu a při změně způsobu uplatnění daňových výdajů
Ing.
Ivan
Macháček
Právní vymezení nájmu v ObčZ
Nájem bytu a nájem domu – řešen v § 2235 až 2301 ObčZ
Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat dům, použijí se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně. K nájmu družstevního bytu se vztahuje ustanovení § 741 až 747 zákona o obchodních korporacích.
Nájem prostoru sloužícího podnikání – řešen v § 2302 až 2315 ObčZ
Jedná se o nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen.
Podnikatelský pronájem věcí movitých – je předmětem § 2316 až 2320 ObčZ
Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
Nájem dopravního prostředku – je řešen v § 2321 až 2325 ObčZ
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
Řešení ubytování – je obsahem § 2326 až 2331 ObčZ
Smlouvou o ubytování (o přechodném nájmu) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popřípadě ve lhůtě obvyklé.
 
Daňové řešení přerušení nájmu
Poplatník daně z příjmů fyzických osob může přerušit nájem krátkodobě či dlouhodobě.
Z hlediska daňového je rozhodující, zda přerušení nájmu je obnoveno či neobnoveno do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byl nájem přerušen.
Pokud pronajímatel znovu zahájí přeru