Účetní a daňové odpisy majetku

Vydáno: 12 minut čtení

Téměř každá obchodní společnost disponuje určitým majetkem, který využívá v rámci své ekonomické činnosti. Majetek většinou nespotřebováváme ihned, ale dochází k jeho postupnému opotřebení, které je vyjádřeno formou odpisů. V následujícím článku vás seznámíme s rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

Účetní a daňové odpisy majetku
Ing.
Lucie
Kořínková
Poznámka:
Ing. Lucie Kořínková je daňová poradkyně ve společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP. Podstatnou část své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty. Ve skupině GRANTEX se věnuje všem tuzemským daním a mezinárodnímu zdanění. Při volbě studia se Lucie řídila citátem, že v životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. I proto se rozhodla pro Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika.
Než se budeme zabývat rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, nejprve si definujeme pojem
majetek
.
V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se za hmotný majetek považují samostatné hmotné movité věci, jejichž vstupní cena převyšuje 80 000 Kč a jejichž provozně-technická funkce je delší než jeden rok. Stejný hodnotový limit je zákonem stanoven též pro dospělá zvířata. Naopak bez ohledu na hodnotu jsou pro účely daně z příjmů považovány za majetek budovy, domy či jednotky1). V případě nehmotného majetku platil až do konce roku 2020 minimální hodnotový limit ve výši 60 000 Kč. S účinností od 1. 1. 2021 již však pro nehmotný majetek není stanoven žádný hodnotový limit, resp. kategorie nehmotného majetku byla pro účely daňového odpisování pro veškerý nově pořízený nehmotný majetek zcela zrušena.