Důležité povinnosti a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb pro začínající

Vydáno: 44 minut čtení

Permanentním kontaktem s praxí mnohdy zjišťuji i základní nedostatky specialistů zabývajících se mzdovou problematikou a vzhledem k tomu, že stále mnoho lidí se zpracováním mezd začíná, je tento příspěvek komplexním pohledem na nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele, eventuálně pojištěnce, ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2021. Jak tedy mají zaměstnavatelé (mzdové či externí účetní, personalisté, ekonomové aj.) postupovat při placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění souvisejících zákonných povinností?

Důležité povinnosti a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb pro začínající
Ing.
Antonín
Daněk
 
1 Účast na zdravotním pojištění
Základní právní úpravu, kterou se odborní pracovníci ve své práci řídí, představují ve zdravotním pojištění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb."), a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.").
Zdravotní pojištění je v České republice podle zákona povinné:
a)
pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství),
b)
pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR
c)
pro výdělečně činné osoby (zaměstnance nebo OSVČ) ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), ze Švýcarska a ze Spojeného království, pojištěné v ČR podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcího nařízení č. 987/2009. Účastna českého systému veřejného zdravotního pojištění nemůže být OSVČ ze „třetí země" (Rusové, Ukrajinci), zaměstnanci z této země však účast na zdravotním pojištění vzniká ze zákona.
Pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky musí být zařazen u zdravotní pojišťovny v některé z těchto kategorií:
a)
zaměstnanec ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.,
c)
osoba, za kterou platí pojistné stát (nezaopatřené děti, poživatelé důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a další – § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), celkem se jedná přibližně o 5,9 mil. osob, přičemž postačí registrace v některé z těchto tří kategorií i na jeden den v rámci příslušného kalendářního měsíce. Pokud není evidována žádná z těchto tří kategorií, stává se pojištěnec na daný kalendářní měsíc osobou bez zdanitelných příjmů s povinností zaplatit v roce 2021 pojistné 2 052 Kč (13,5 % z minimální mzdy 15 200 Kč).
Pojištěnec může být z našeho systému zdravotního pojištění i vyňat. Nejčastější důvody vynětí jsou:
a)
výkon výdělečné činnosti (tj. zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti) v rámci Evropské unie, případně ve státech Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), ve Švýcarsku nebo ve Spojeném království podle „evropských" nařízení výše uvedených, toto vynětí může být i kratší než 6 měsíců;
b)
dlouhodobý pobyt v zahraničí (musí se jednat o nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců).
V dalším textu se zaměříme především na postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění. Nejdůležitějšími povinnostmi zaměstnavatele je oznamování změn za své zaměstnance a placení pojistného podle zákona.
 
2 Oznamovací povinnost zaměstnavatele
Mezi základní povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění patří oznamovat v zákonné osmidenní lhůtě zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, všechny skutečnosti, související s placením pojistného. Zejména se jedná o přihlášení (a odhlášení) zaměstnance, za kterého bude zaměstnavatel odvádět pojistné a oznamování skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem – přiznání nebo odejmutí důchodu, nástup ženy na mateřskou dovolenou, počátek pobírání rodičovského příspěvku, zahájení nebo ukončení studia apod. K tomuto účelu se používá formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele, kde se vyplňují příslušné kódy. Veškeré formuláře, používané ve zdravotním pojištění zaměstnavatelem, lze – případně i s Poučením – nalézt na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Do konce roku 2007 byla účast zaměstnanců na zdravotním pojištění vázána na jejich účast na nemocenském pojištění. V této souvislosti došlo k zásadní změně k datu 1. 1. 2008, od kterého se při přihlašování a odhlašování zaměstnanců ve zdravotním pojištění vychází z ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Z obecného pohledu lze konstatovat, že u pracovního poměru (včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů) se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru. V této souvislosti upozorňuji v dalším textu na řešení některých specifických situací.
 
2.1 Základní kódy zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé nejčastěji používají tyto kódy:
P
-
přihlášení zaměstnance s trvalým pobytem v ČR
-