Příjmy nezahrnované v roce 2020 do vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění

Vydáno: 24 minut čtení

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů. Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů , mimo výjimek dále uvedených.

Příjmy nezahrnované v roce 2020 do vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
1 Základní pracovněprávní vztahy a minimum zaměstnance
Je-li osoba ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel:
-
přihlašuje osobu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance, pokud již přihlášena není, a
-
odvádí pojistné podle zákona, tedy:
-
alespoň z minimálního vyměřovacího základu (což je v roce 2020 hodnota minimální mzdy 14 600 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc), případně z jeho poměrné části podle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.") například pokud je zaměstnanec nemocen nebo
-
z částky nižší než povinné minimum – v takovém případě však musí mít zaměstnavatel vždy k dispozici doklad, který jej k takovému postupu opravňuje, a ten předloží i případné kontrole ze zdravotní pojišťovny.
Zaměstnancem českého zaměstnavatele (a zároveň účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, například s právem volby zdravotní pojišťovny) se při splnění zákonných podmínek stává i:
-
osoba ze státu Evropské unie, případně z Norska, Islandu, lichtenštejnska, ze Švýcarska, nebo také z velké Británie a Severního Irska, postupující podle koordinačních pravidel Evropské unie č. 883/2004 a 987/2009,
-
cizinec ze třetí země, tedy mimo státy uvedené v předcházející odrážce.
Zaměstnání vzniká:
1)
U pracovní smlouvy (obdobně i u odměn členů statutárních orgánů) při jakékoli výši zúčtovaného příjmu. V tomto směru je v podstatě jedinou výjimkou situace, kdy zaměstnání nevzniká u člena družstva, který bez pracovněprávního vztahu k družstvu vykonává pro družstvo práci (i funkci), je za tuto práci družstvem odměňován, a nedosáhl příjmu 3 000 Kč.
2)
U dohody o pracovní činnosti (více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele) při příjmu alespoň 3 000 Kč.
3)
U dohody o provedení práce (více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) při příjmu převyšujícím 10 000 Kč.
Upozorňuji, že ve zdravotním pojištění se (od data 1. 1. 2015) pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.
Minimální vyměřovací základ řeší zaměstnavatelé vždy:
-