Rezerva na starobní důchod a úspora na daních

Vydáno: 28 minut čtení

Chceme-li si v důchodu udržet podobnou životní úroveň jako v produktivním věku, není rozumné se spoléhat pouze na státní důchod, na který nám vznikne nárok díky celoživotnímu odvádění příspěvků do systému sociálního pojištění, neboť tato dávka nemusí být dostatečná pro financování všech našich potřeb, a proto je vhodné si raději vytvořit dostatečnou rezervu na stáří z dalších zdrojů. Existuje řada možností a v některých případech můžeme i ušetřit na daních.

Rezerva na starobní důchod a úspora na daních
Ing.
Vlasta
Ptáčková
 
1 Spoření na penzi
Nejčastější formou je spoření na penzi. V současné době existují následující tři formy, u kterých si můžete odečíst podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), od základu daně ve zdaňovacím období příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho:
1)
penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. Uzavírání těchto smluv skončilo 31. 12. 2012. V současné době jsou aktivní jen smlouvy uzavřené do tohoto data,
2)
penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo
3)
doplňkové penzijní spoření (dále jen „DPS“) podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. Doplňkové penzijní spoření se uzavírá od 1. 1. 2013 a nahradilo penzijní připojištění se státním příspěvkem.
 
1.1 Doplňkové penzijní spoření a tzv. předdůchod
Účastníkům DPS je umožněno odejít do penze dříve a být přitom zabezpečeni tzv. předdůchodem, namísto toho, aby žádali stát o tzv. předčasný starobní důchod. Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z DPS. Jedná se o dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u žen se pro tento účel vychází z důchodového věku muže stejného data narození - tabulka důchodového věku je uvedena v příloze k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) a zároveň musí účast na spoření trvat alespoň po dobu 60 měsíců. Počítají se i měsíce převedené z původní smlouvy o penzijním připojištění. Žadatel musí mít dostatek prostředků pro výplatu měsíční penze, která je definována jako 30 % průměrné hrubé mzdy. Potřebnou částku je možné doplatit i jednorázově.
DPS umožňuje čerpání vlastních prostředků, zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat (např. ze zdravotních důvodů) již v době před nárokem na starobní důchod. Mezi hlavní výhody předdůchodu patří:
a)
pozitivní vliv na výši budoucího nároku ze státního důchodového pojištění - díky tomu, že jsme finančně zabezpečeni předdůchodem, nepotřebujeme žádat stát o přiznání tzv. předčasného starobního důchodu, který by pak byl doživotně krácen, ale můžeme vyčkat až doby, kdy nám vznikne nárok na tzv. ř