Spojené osoby v zákoně o daních z příjmů - souvislosti, definiční znaky a vybrané problematické otázky (část II.)

Vydáno: 23 minut čtení

Tento příspěvek je druhým textem v sérii článků1), zabývajících se problematikou spojených osob dle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “). Tento příspěvek se zabývá vybranými otázkami spojenými s vymezením první kategorie spojených osob – osob kapitálově spojených se zaměřením na akciové společnosti. Ve vztahu k potenciálně problematickým otázkám prezentují autoři své hodnocení, resp. závěry, ke kterým se kloní.

Spojené osoby v zákoně o daních z příjmů – souvislosti, definiční znaky a vybrané problematické otázky (část II.)
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
Bc.
Lukáš
Gabryš,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, student programu Účetnictví a finanční řízení podniku
 
Kapitálově spojené osoby (obecné vymezení)
Spojenými osobami se dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) rozumí kapitálově spojené osoby, přičemž:
jestliže se jedna osoba se přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými, a
jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými. Způsob stanovení velikosti podílu je stanoven v § 23 odst. 7
in fine
následovně: „
Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů
.“
Příklad
Zdaňovací období je kalendářní rok.
Období
1. 1.–5. 5.
6. 5.–20. 8.
21. 8.–10. 10.
11. 10.–31. 12.
Výše podílu
10 %
20 %
20 %
40 %
Mezivýpočet
5 x 10 %
3 x 20 %
2 x 20 %
3 x 40 %