Zadlužená obec - a co s ní?

Vydáno: 22 minut čtení

Mezi největší problémy současnosti patří astronomické schodky státního rozpočtu a celkově hospodaření našeho státu. V tomto ohledu jsou proto municipality spíše ukázkou toho, jak by měl anebo mohl hospodařit stát z hlediska vyrovnaných rozpočtů, nicméně nezaškodí se podívat na to, jak pamatuje platná právní úprava na případné zadlužení obcí a zda poskytuje při řešení tohoto zadlužení nějaká koncepční východiska pro případ, že by v důsledku špatné ekonomické situace docházelo masivně k předlužení obcí a bylo nutno na tento problém smysluplně reagovat.

Zadlužená obec – a co s ní?
Mgr.
Petr
Taranda
 
Co nabízí platná právní úprava?
Platná právní úprava zahrnuje v § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“) zásady hospodaření obce. Hospodaření s majetkem obce náleží do její samostatné působnosti a tvoří přitom tzv. ekonomický základ samosprávy obcí. V odst. 1 téhož paragrafu obecního zřízení jsou
obsaženy základní povinnosti obce při hospodaření se svým majetkem. Při hospodaření s tímto majetkem musí obec postupovat s péčí řádného hospodáře.
Z tohoto ustanovení přitom vyplývá, že
majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, které vyplývají ze zákonem vymezené působnosti. Obec je současně s tím povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
Zmíněná platná právní úprava přitom umožňuje, aby obec jednala v souvislosti se správou tohoto majetku i zdánlivě nehospodárně, pakliže si tento svůj krok dokáže srozumitelně odůvodnit.
Obec má současně povinnost vést evidenci svého majetku, tj. mít dostatečný přehled o majetku, který je v jejím vlastnictví, včetně vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
), které vede obec v plném rozsahu. Obec musí dále zajistit, aby její majetek byl chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
Znamená to, že obec musí se svým majetkem nakládat tak, jak by s ním nakládal kterýkoli jiný vlastník. Za tím účelem musí obec uvážit, který majetek je nezbytné nechat pojistit a kterou část majetku musí zabezpečit tak, aby nebyl znehodnocen anebo devastován.
Majetek obce je dále chráněn povinností, která ukládá obci, aby se řídila rozpočtem, popř. rozpočtovým výhledem, a dále povinnost provádět pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření obce a hospodaření jí zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Nezbytným prostředkem k ochraně majetku obce jsou i příslušná ustanovení obecního zřízení, která vycházejí z koncepce, že