Prodej akcií z hlediska daní z příjmů

Vydáno: 38 minut čtení

Akcie, kdo by je neznal, nebo si alespoň nemyslel, že ví, o co jde. Přece každý ví, že jde o majetkový podíl na akciové společnosti, většina asi dodá, že se jedná o cenný papír, právní teoretik poznamená, že akcie je i nehmotnou movitou věcí. Nabýt je můžeme nejrůznějšími způsoby, nejčastěji odkoupením od jiného stávajícího akcionáře, jde-li nám o aktivní účastenství, pak třeba coby protiplnění za náš majetkový vklad a jsou i exotičtější způsoby spojené zejména s přeměnami firem. My se ovšem, po velmi stručném právním zasvěcení, zaměříme na daně provázející loučení s akciemi formou úplatného převodu – prodejem jinému (staro)novému akcionáři.

Prodej akcií z hlediska daní z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel
 
Akcie akcionáře akciovky
V tomto úvodním právním minimu asi čtenářům neprozradíme nic, co by již převážně nevěděli. Je však nutné, abychom si takto hned zkraje vyjasnili pojmy a zorientovali se v právních předpisech, kde se případný zájemce může dozvědět podrobnosti. Hodně lidí by asi hledalo vymezení akcií v té nejobecnější soukromoprávní normě, a sice v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Tam ale nic o akciích nenajde, respektive je o nich jen okrajová zmínka v § 1433 ohledně obezřetné správy cizího majetku.
Možná někoho napadne zákon o cenných papírech, ten byl ale bohužel zrušen zmíněným OZ, který si tuto právní oblast přisvojil, což se nám bude za chvíli hodit. Podobně dopadl také dřívější obchodní zákoník, kde jsme do konce roku 2013 mohli najít vše podstatné kolem akcií. Také byl sice zrušen občanským zákoníkem, ale pro nás stěžejní problematiku obchodních společností a družstev přenechal zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). A právě tento právní předpis je kolébkou akcií.
Jedná se o obsáhlou právní tématiku, z níž nám postačí naprosté základy, zejména § 256 odst. 1 ZOK:
„Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír,
s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka
podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti
na jejím řízení, jejím zisku nebo
na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.“
První odrážka nás vrací do OZ, který, jak jsme předeslali, nyní upravuje cenné papíry, a to v části 1, „Obecná část“ v hlavě 4, „Věci a jejich rozdělení“ v rozsahu od § 514 až § 544, z čehož nám postačí následující dvě citace:
Cenný papír je listina
, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.“ (§ 514 OZ)
„Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o
zaknihovaný cenný papír
. (…)“ (§ 525 odst. 1 OZ)
A nyní už jen krátké zastavení v ZOK a půjdeme od práva do (snad) zajímavějších daní… Jde o to, že akcie, resp. zaknihovaná akcie může mít
dvě formy cenného papíru: na řad
alias
akcie na jméno, nebo na doručitele
alias
akcie na majitele
. Čímž se dostáváme k jádru věci, která se týká prodeje (převodu) akcií:
Akcie na majitele je neomezeně (volně) převoditelná, ovšem může být vydána pouze jako zaknihovaný cenný papír
nebo jako tzv. imobilizovaný cenný papír (je v hromadné úschově u emitenta, viz § 2413 OZ).
Akcie na jméno se převádí rubopisem
, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Přičemž
stanovy dané akciové společnosti mohou převoditelnost akcií na jméno omezit
, nikoli však vyloučit.
 
Prodej akcií v daních z příjmů
Příjem z prodeje akcií je předmětem zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), kde může mít obecně následující 4 daňové scénáře:
Příjem osvobozený od daně, pokud jsou splněny podmínky:
1.
daně z příjmů právnických osob (dále jen „
DPPO
“) stanovené v