Vedení účetnictví svěřenského fondu a společníků sdružených ve společnosti

Vydáno: 23 minut čtení

Svěřenské fondy a společníci sdružení ve společnosti jsou dvě zcela odlišné entity, které mají společné pouze to, že pravidla jejich fungování upravuje občanský zákoník. Jsou však subjektem dalších právních předpisů, z nichž se budeme věnovat nepříliš frekventované, avšak zajímavé oblasti, a to vedení účetnictví.

Vedení účetnictví svěřenského fondu a společníků sdružených ve společnosti
Ing.
Jiří
Koch
 
Vedení účetnictví svěřenského fondu
 
Charakter svěřenského fondu
Svěřenský fond (dále „SF“) je institut občanského práva upravený v části třetí – Absolutní majetková práva a v hlavě II – Věcná práva zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. SF
vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele
, který svěří majetek správci k určitému účelu danému smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a správce toto pověření přijme. Vyčleněním majetku do SF vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví k vyčleněnému majetku, kterého se svěřenský správce ujme, drží jej a spravuje v souladu s účelem SF a pravidly obsaženými ve statutu. Náleží mu přitom tzv. plná správa majetku, tedy právo měnit jeho podstatu, rozmnožovat ji a investovat.
Svěřenský správce
je povinen dbát o rozmnožení a uplatnění majetku v zájmu obmyšleného, tj. nemůže se spokojit s uchováním (hodnoty) majetku, ale musí usilovat o jeho růst. Ze SF následně majetek a užitky vzniklé jeho správou převádí oprávněným osobám –
obmyšleným
, tzn. osobám, kterým má být ze SF plněno.
U majetku, který byl do SF vložen, v případě nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí, se do katastru zapisuje svěřenský správce, označení SF a další informace. V případě věcí, které této evidenci nepodléhají, je včlenění majetku do SF patrné ze statutu SF, který vydává zakladatel ve formě notářského zápisu, a vedle označení SF musí mj. obsahovat i označení majetku, který tvoří SF při jeho vzniku.
Jako
subjekt práva
kvalifikují SF také zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.
 
SF jako účetní jednotka
V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů (dále „ZoÚ“), jsou SF:
podle občanského zákoníku účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 písm. i),
založené nebo zřízené podle zahraniční právní úpravy účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 písm. b) za podmínek tam uvedených,