DAC 7 - aktuální novinky v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní

Vydáno: 33 minut čtení

 

DAC 7 – aktuální novinky v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
JUDr. Mgr.
Michal
Tuláček,
Ph.D.,
Ministerstvo financí, oddělení Obecná daňová
legislativa
 
1. Úvod
V rámci členských států Evropské unie je vysoce harmonizována oblast mezinárodní spolupráce při správě daní, a to zejména v rámci tzv. směrnice DAC, tedy směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Tato směrnice je navíc v posledních letech s vysokou pravidelností novelizována dalšími a dalšími novelami, které poutají čím dál tím větší pozornost odborné veřejnosti. Nejprve byla v rámci směrnice DAC 22) přidána automatická výměna informací o finančních účtech, dále byla v rámci směrnice DAC 33) doplněna automatická výměna informací o závazných posouzeních a dalších podobných stanoviscích, v rámci směrnice DAC 44) byla doplněna automatická výměna informací o nadnárodních skupinách podniků, v rámci směrnice DAC 55) byly daňovým orgánům zpřístupněny údaje získané při kontrole klienta v rámci plnění povinností podle tzv. AML zákona6) a konečně v rámci směrnice DAC 67) došlo k doplnění dalšího okruhu automatické výměny informací týkající se daňově optimalizačních schémat. V důsledku světové pandemie nemoci COVID-19 pak byla přijata technická novela DAC-COVID,8) která umožnila posunout některé existující implementační lhůty. Z těchto novel byly široce diskutovány zejména směrnice DAC 5 a DAC 6, které mimořádným způsobem zasahovaly do oblastí, které jsou tradičně pokryty profesní mlčenlivostí daňových poradců a advokátů.
V březnu roku 2021 byla přijata další novela směrnice DAC, označovaná jako DAC 7, tedy směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní. Předmětem tohoto článku je představení změn, které z této směrnice vyplývají, a informování o aktuálním stavu transpozičních prací. Vedle stručného představení směrnice DAC 7 jako celku jsou v článku dále podrobněji rozebrány významnější nově zavádění instituty vyplývající ze směrnice DAC 7.
 
2. Stručně k mezinárodní spolupráci při správě daní
Mezinárodní spolupráce při správě daní probíhá se smluvními státy na základě mezinárodních smluv9) a s členskými státy Evropské unie na základě evropských předpisů. V oblasti daně z přidané hodnoty, cla a harmonizovaných spotřebních daní jsou těmito evropskými předpisy nařízení,10) zatímco v případě jiných daní, poplatků11) a jiných obdobných peněžitých plnění probíhá mezinárodní spolupráce při správě daní na základě směrnice DAC. Na tyto mezinárodní smlouvy, a to zásadně ve vztahu ke všem daním, a na směrnici DAC ve vztahu k daním pokrytým touto směrnicí navazuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdě