Jak převést účetní výsledek hospodaření obchodní korporace na základ daně z příjmů

Vydáno: 37 minut čtení

Novodobé účetnictví pod taktovkou zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění p. p. (dále jen „ZÚ “) v lednu 2022 oslaví 30. narozeniny. Ohlédneme-li se zpět, uvidíme celou řadu menších i větších dílčích změn, jejichž společným rysem je hlavně přibližování mezinárodním účetním standardům. Díky tomu se účetnictví snaží více odpovídat skutečnému ekonomickému stavu dané firmy, přičemž těžiště regulací má spadeno na účetní závěrku sloužící pro porovnání údajů v čase i mezi podnikateli. Daň z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) se také hodně měnila…, stále si sice usnadňuje práci tím, že vychází z účetního výsledku hospodaření, ovšem současně kvůli tomu tuto základnu podrobuje řadě úprav k obrazu svému, což představuje jeden z nejtěžších úkolů poplatníků.

Jak převést účetní výsledek hospodaření obchodní korporace na základ daně z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel
 
Základ daně se rodí v účetnictví
Jakkoli je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. (dále jen „
ZDP
) stále více a více obsáhlý a je neustále vylepšován v tahu proti daňovým únikům, ale i zneužíván zákonodárci k podpoře či naopak potlačení určitých aktivit, není samospasitelný. U poplatníků vedoucích účetnictví totiž vychází z účetního výsledku, a to je principiální problém. Účetní a daňový svět jsou totiž již poměrně značně vzdálené a mají často odlišné, ne-li přímo protichůdné zájmy. Názorné je to především u účetních nákladů, které nejsou přímo spojeny s peněžními výdaji, jako jsou nepeněžité vklady, odpisy, rezervy, opravné položky apod. Správci daně dobře vědí, že obecná nechuť firem platit daně z příjmů spolu s liberálními účetními principy by vážně ohrozila už tak neduživou státní pokladnu. Také proto vypadá ZDP tak, jak vypadá, a kvůli tomu je pracná a trnitá cesta od výchozího účetního zisku/ztráty k základu daně. Daňový zákon ale nepřináší jen restrikce, v zájmu spravedlivého výběru daní skýtá rovněž naopak určitá zvýhodnění, například aby nedocházelo k dvojímu zdanění nebo k odlivu cizího kapitálu.
Je otázkou, jestli na to ZDP nejde zbytečně složitě a neměl by u obchodních korporací uplatnit obdobu daňové evidence OSVČ nebo jim umožnit paušální (neprokazované) výdajů z dosažených příjmů, příp. paušální daň… V konečném důsledku jde totiž i účetním jednotkám – a samozřejmě jejich vlastníkům – hlavně o peníze a skutečný majetek, nikoli o pouhé účetní výnosy představující často jen fiktivní číslo na papíře, resp. v počítači. Žel do budoucna to spíše naopak vypadá na pokračování stále složitější a silnější daňové regulace z pera a hlav unijních byrokratů, kteří stále naléhavěji tlačí členské státy do chomoutu jednotného základu daně firem v EU.
Převedení účetního výsledku hospodaření na základ daně je náplní zejména § 23 ZDP, na který navazují další ustanovení. K prvnímu střetu obou systémů dochází v odst. 2 písm. a), podle něhož
se pro zjištění základu daně
u poplatníků vedoucích účetnictví
vychází z výsledku hospodaření
(zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu:
mezinárodních účetních standardů,
zápisů v knihách podrozvahových účtů a
tzv. komponentního účetního odpisování.
S tímto obecným pravidlem přímo souvisí neprávem opomíjené, ale potenciálně záludné ustanovení § 23 odst. 10 ZDP dodávající, že se sice vychází z účetnictví vedeného podle účetních předpisů, ovšem pouze pokud ZDP, zvláštní předpis nestanoví jinak nebo
pokud nedochází ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem
. Tučně zvýrazněná obecná podmínka je hodně diskutabilní, „krácení daně“ si totiž lze představit v široké paletě variant. V krajním případě – z přísného pohledu správců daně – by mohlo jít například o zbytečně rozmařilé utrácení za firemní inventář v masivu, odborná školení konaná „účelově“ v hotelích a cizině nebo přeplácení konzultantů apod.
Výchozím bodem, kdy se ujímá otěží firemní daňař s cílem vyčíslit základ daně a z něj pak DPPO, je tedy účetní výsledek hospodaření. Těch najdeme ve výkazu zisku a ztráty (v druhovém i účelovém členění)
alias
výsledovce povícero, ovšem vylučovací metodou lehce dojdeme ke správnému závěru, že půjde o
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
. To potvrdí pokyny k vyplnění daňového přiznání k DPPO, které k tomu prakticky doplní, že se pro daňové účely bere tato účetní hodnota zisk/ztráta před zaokrouhlením na celé tisíce.
Odkud se tento účetní výsledek hospodaření vzal? Ze záplavy „všedních i svátečních“ dílčích účetních dat, která stanovenými standardizovanými postupy a usilovnou mravenčí prací firemní účetní překovali do onoho jednoho výsledného čísla, se kterým pak již „v pohodě“ může daňař pracovat. Naštěstí zde můžeme zcela pominout tuto účetní lopotu a pouze pro kontext a zjednodušený náhled přidejme pár postřehů. Bez ohledu na pestrost jednotlivých dílčích účetních souvztažností je můžeme rozdělit do tří kategorií:
Účtuje se jen v rámci výsledkových účtů nákladů a výnosů (např. manko na zboží „B“ MD 549 / D 504).
Účtuje se pouze v rámci rozvahových účtů aktiv a pasiv (např. nákup auta do firmy MD 022 / D 321).
Účtuje se mezi výsledkovými a rozvahovými účty (např. tržba restaurace za prodaný oběd x).
Účetní výsledek hospodaření (dále jen „
VH
“) obecně coby rozdíl výnosů a nákladů první dva typy neovlivní, jelikož pokud účtujete stejnou částku na MD i D jen u výsledkových účtů nebo pouze v rámci účtů rozvahových, nijak nezměníte rozdíl výnosů a nákladů. Jediným zdrojem účetního zisku (ztráty) je proto poslední, třetí typ tzv. „smíšených“ účetních zápisů. Jen tak se změní součty stran MD a D výsledkových i rozvahových účtů, což se návazně, po jejich převedení na uzávěrkové účty, projeví nenulovým zůstatkem pouze těchto dvou účtů – 710 a 702. Načež ze všech otevřených účtů účtového rozvrhu právě uzavíraného účetního období budou neuzavřené (nevyrovnané) již jen tyto dva účty – 710 a 702, a to s naprosto stejnými zůstatky, ovšem na opačných stranách:
Zisk a ztráta ve schématech nejsou tučně, protože se o nich ještě neúčtovalo při převádění zůstatků výsledkových ani rozvahových účtů na závěrkové účty 710-Účet zisku a ztráty a 702-Konečný účet rozvažný. Namísto nich je jen „díra“, jde totiž prozatím o rozdílovou částku stran MD
versus
D těchto účtů. Stejný VH – shodný zisk či ztrátu – je tedy zůstatkem účtu 710 i 702. Do očí bijícím rozdílem je strana, kde se nachází. V případě zisku na MD 710 a na D 702, zatímco ztráta se projeví jako přesah strany D 710 a MD 702. Důvod je nasnadě, zatímco na MD 710 se promítly „nepříjemné“ náklady, tak na MD 702 to byla „příjemná“ aktiva a na jejich stranách Dal to byly u účtu 710 „příjemné“ výnosy, zatímco na účtu 702 „nepříjemná“ pasiva (dluhy apod.). Logicky proto ziskový VH coby přesah „příjemných“ výnosů a aktiv nad „nepříjemnými“ náklady a pasivy najdeme na účtu 710 právě na opačné straně (MD), nežli u účtu 702 (D), přičemž s účetní ztrátou to bude přesně naopak.
Účetní jednotku nyní čeká úplně poslední účetní zápis v uzavíraném účetním období, kde se nemůže splést – lapidárnost úkolu připomíná otázku z vtipu o přijímacích zkouškách k policii „Jakou barvu má bílý kůň“? Samozřejmě zbývá převést VH mezi oběma účty, čímž se také vyrovnají a uzavřou. Závěrečné sólo má tedy zúčtování VH za uzavírané účetní období, proto je po zásluze tučně; převod ztráty si lehce sami domyslíte.
Tímto ale role účtů 702 a 710 nekončí. Jsou zdrojem údajů pro sestavení hlavních dvou výkazů každé účetní závěrky – první z účtů je základnou pro sestavení rozvahy (bilance), ten druhý pro výkaz zisku a ztráty
alias
výsledovku. Tyto dva dokumenty pak ještě doplní třetí, vždy nezbytná součást účetní závěrky – příloha.
Specifická situace nastává u veřejných obchodních společností, které převedou vždy celý VH (zisk nebo ztrátu) společníkům jako jejich podíl na VH. V případě zisku MD 596-Převod podílu na VH společníkům / D 364-Dluhy ke společníkům při rozdělování zisku, přičemž u ztráty obráceně MD 354 / D 596. Z čehož matematicky vyplývá, že v. o. s. nikdy nevykáže svůj vlastní účetní VH, tedy návazně ani daňový výsledek, proto s oporou v § 38mb písm. c) ZDP v. o. s. nemusí podávat přiznání k dani z příjmů – tuto „radost“ za ni přebírají její společníci.
Obdobně to platí také pro k. s. ve vztahu ke komplementářům (což jsou její osobně ručící společníci). Ovšem k. s. přeci jen zůstane nějaký nenulový účetní VH, a návazně tedy i daňový výsledek připadající jejím „kapitálovým“ společníkům – komanditistům. Proto tato smíšená forma obchodní společnosti musí sama za sebe podávat daňové přiznání k dani z příjmů, a to ohledně VH připadajícího na komanditní společnost. Tento výsledek hospodaření, je-li ziskový, je poté možné převést na její komanditisty. A současně také její komplementáři přiznávají ke zdanění na ně připadající část VH, resp. základu daně k. s.
Příklad 1
Zjednodušený pohled na tvorbu účetního zisku
Ukažme si zjednodušeně, ale názorně, odkud se bere účetní zisk (potažmo ztráta) v účetních jednotkách. Mějme nově vzniklou firmu Prodavač, s. r. o., které se naskytne příležitost koupit kamion zboží a ihned jej prodat s 30% přirážkou. Zakladatelé vložili do základního kapitálu 200 000 Kč, ale cena zboží v kamionu je 1 000 000 Kč, a tak si vzali na jeho nákup úvěr 800 000 Kč. Platby jsou v hotovosti, DPH neuvažujeme, změny jsou tučně.
1) Stavy účtů po
získání úvěru
:
Výsledkové účty
Rozvahové účty
Náklady
Výnosy
Aktiva
Pasiva
0
0
Peníze
1 000 000
Základní
kapitál
200 000
0
0
0
Úvěr
800 000
Celkem
0
Celkem
0
Celkem
1 000 000
Celkem
1 000 000
2) Stavy účtů
po nákupu zboží
:
Výsledkové účty
Rozvahové účty
Náklady
Výnosy
Aktiva
Pasiva
0
0
Peníze
0
Základní
kapitál
200 000
0
0
Zboží
1 000 000
Úvěr
800 000
Celkem
0
Celkem
0
Celkem
1 000 000
Celkem
1 000 000
3) Stavy účtů
po prodeji zboží
:
Výsledkové účty
Rozvahové účty
Náklady
Výnosy
Aktiva
Pasiva
Prodané zboží
1 000 000
Tržba za zboží
1 300 000
Peníze
1 300 000
ZK
200 000
Zisk
300 000
0
0
Úvěr
800 000
0
0
0
Zisk
300 000
Celkem
1 300 000
Celkem
1 300 000
Celkem
1 300 000
Celkem
1 300 000
4) Stavy účtů
po splacení celého úvěru
800 000 Kč
a úroků za něj
50 000 Kč:
Výsledkové účty
Rozvahové účty
Náklady
Výnosy
Aktiva
Pasiva
Prodané zboží
1 000 000
Tržba za zboží
1 300 000
Peníze
450 000
ZK
200.000
Úroky z úvěru
50 000
0
0
Zisk
250 000
Zisk
250 000
0
0
0
Celkem
1 300 000
Celkem
1 300 000
Celkem
450 000
Celkem
450 000
I když jsme z didaktických důvodů modelový příklad silně zjednodušili, nemůžeme opomenout ještě minimálně jeden účetní případ, jednu nezbytnou účetní souvztažnost, která ovlivní účetní VH skrze výsledkové účty a také prostřednictvím účtů rozvahových. Asi tušíte, jaký poslední účetní náklad máme na mysli, ten který je doslova „daní“ za dosažený zisk. Ano, jedná se o
účetní náklad z titulu daně z příjmů dotyčné účetní jednotky
, který věcně a časově patří mezi náklady běžného účetního období, v němž bylo zisku dosaženo. Tento poslední účetní náklad – DPPO – ale nezjistíme jakkoli usilovným pohledem pouze do účetních údajů, je třeba otevřít ZDP… Nyní si pouze pro ilustraci naznačíme, jak se vzájemně ovlivňují účetnictví a daň z příjmů.
Účetní systém
Daňový systém
+ Výnosy účetního období (6xx)
- Náklady účetního období (5xx)
=
Výsledek hospodaření před zdaněním
-
Daň z příjmů splatná
(MD 591 / D 341)
= Disponibilní zisk (např. lze vyplatit společníkům)
=
Výsledek hospodaření před zdaněním
- Účetní výnosy vyloučené ze zdanění
+ Neúčetní příjmy podléhající zdanění
+ Účetní náklady vyloučené ze základu daně
- Neúčetní výdaje ovlivňující základ daně
± Další daňové úpravy účetního VH
=
Základ daně
- Speciální daňové položky snižující základ daně
=
Základ daně snížený
(a zaokrouhlený)
× Sazba daně z příjmů dotyčného poplatníka
=
Daň z příjmů
- Speciální položky (slevy) snižující výši daně
=
Výsledná daňová povinnost
Případná daňová ztráta není účetní položkou!
 
Tři typy daňových úprav VH
Zjišťování základu daně z příjmů, resp. daňové ztráty (dále jen „
ZD
“) u účetních jednotek tedy začíná vyčíslením účetního výsledku hospodaření („
VH
“) – zisku nebo ztráty – před zdaněním. Na toto první účetní dějství navazuje druhé, neméně náročné, a to daňové úpravy tohoto VH zejména podle „kuchařky“ § 23 ZDP, na které navazuje řada dalších ustanovení. Jde o více než 50 druhů nejrůznějších úprav, což předznamenává hloubku, četnost a náročnost korekcí…
Zjednodušeně se hovoří o úpravách základu daně
, třebaže důsledně vzato se jedná o úpravy účetního VH, jejichž výsledkem je teprve hledaný základ daně, případně daňová ztráta.
Všechny daňové úpravy účetního VH týkající se obecně poplatníků DPPO můžeme rozdělit do tří typů, z nichž se dále omezíme jen pro ilustraci na ty, které se v praxi nejčastěji týkají běžných obchodních korporací:
Zvýšení VH
zahrnující 18 druhů úprav podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP.
Snížení VH
, které stanoví tři ustanovení:
6 povinných druhů úprav podle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP,
11 dobrovolných druhů úprav podle § 23 odst. 3 písm. c) ZDP,
12 druhů příjmů (výnosů) vyloučených ze základu daně podle § 23 odst. 4 ZDP.
Speciální (komplexní) daňové úpravy VH
dle § 23 odst. 5 až 20, § 23e až 23h, § 38fa ZDP.
 
Zvýšení VH
Nedaňové účetní náklady
: V praxi se jedná o nejrozšířenější druh úprav VH. Daňový režim jednotlivých účetních nákladů je třeba posoudit zejména podle § 24 a 25 ZDP. Jak známo, základním pravidlem (§ 24 odst. 1 ZDP) je, že uznatelný je výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pokud ovšem ZDP nestanoví speciálně jinak, a to buď nepříjemně uvedením výdaje mezi daňově neuznatelné v § 25 ZDP, nebo naopak mezi uznatelné, ale za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 ZDP.
Příklad 2
Vyloučení nedaňových nákladů v přiznání k DPPO
ABC, s. r. o., vykázala za kalendářní rok 2021 účetní výsledek hospodaření před zdaněním („VH“) rovný 1 000 000 Kč (účetní zisk). Pro účely výpočtu DPPO a sestavení přiznání je třeba doplnit dalších pět skutečností.
Poznámka: Údaje v závorkách ohledně řádků a tabulek směřují do tiskopisu přiznání k DPPO za rok 2021.
Náklady na reprezentaci (účet 513) sestávají z 15 000 Kč za firemní vánoční večírek a 20 000 Kč na reklamní a propagační předměty s logem firmy v jednotkové ceně 400 Kč, rozdané obchodním partnerům.
1.
15 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP (řádek 40 a tabulka A).
2.
Naopak částka 20 000 Kč podle téhož ustanovení VH neovlivní, je plně daňově účinným nákladem.
Náklady na soukromé životní pojištění jednatele byly ve výši dohodnuté ve smlouvě 20 000 Kč (účet 527). Náklady na dovolenou (rekreaci) zaměstnanců hrazenou zaměstnavatelem činily 50 000 Kč (účet 528).
1.
Náklad 20 000 Kč není třeba v přiznání řešit, je daňově účinný podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP.
2.
50 000 Kč za dovolené ale zvýší VH (ř. 40, tab. A), jde o nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP.
Společnost uhradila celkem peněžité dary (účet 543) za 11 000 Kč, z toho 10 000 Kč zoologické zahradě na ochranu zvířat a 1 000 Kč mateřské školce (kam chodí i syn jednatele ABC, s. r. o.) na vybavení hračkami.
1.
Celých 11 000 Kč zvýší VH, jde o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP (řádek 40, tab. A).
2.
Společnost s ručením omezeným může při splnění podmínek dle § 20 odst. 8 ZDP o dar na ochranu ohrožených zvířat (10 000 Kč) snížit základ daně (řádek 260). Dar MŠ je nižší než 2 000 Kč, proto jej nelze uplatnit jako odpočet.
Byla odepsána pohledávka 100 000 Kč (účet 546), k níž byla vytvořena „časová“ zákonná opravná položka (dále jen „OP“) 50 000 Kč dle § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění p. p. (dále jen „ZoR“), která byla po odpisu pohledávky zrušena ve prospěch účtu 558. K pohledávce 40 000 Kč za dlužníkem v insolvenčním řízení ABC, s. r. o., vytvořila 100% „insolvenční“ zákonnou OP podle § 8 ZoR.
1.
Odpis nedobytné pohledávky 100 000 Kč, která bude brzy promlčena je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP jen do výše zákonné OP 50 000 Kč. O zbývajících 50 000 Kč je nutno zvýšit VH (řádek 40, rozpis v tabulce A).
2.
Zrušení zákonné OP 50 000 Kč zůstává součástí ZD v souladu s účtováním, tj. netřeba řešit v přiznání.
3.
Nová tvorba „insolvenční“ zákonné OP ve výši 40 000 Kč je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP a § 8 ZoR (pouze je nutné údaje vykázat v příloze č. 1 II. oddílu, v tabulce C řádky 3 a 4).
Účetní odpisy výrobní linky, coby účetního DHM zaúčtované do nákladů (MD 551) činí 250 000 Kč, zatímco její daňové odpisy, coby hmotného majetku v souladu s § 26 odst. 2, 5 a 6 ZDP, byly 300 000 Kč.
1.
Rozdíl mezi vyššími daňovými a nižšími účetními odpisy stroje 50 000 Kč sníží VH i ZD (řádek 150).
2.
Daňové odpisy je nutno rozepsat podle odpisových skupin v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce B ř. 1-11.
Uvedených pět daňových úprav VH výchozí účetní zisk 1 000 000 Kč změní na ZD takto: + 15 000 Kč (ad 1) + 50 000 Kč (ad 2) + 11 000 Kč (ad 3) – 10 000 Kč (ad 3) + 50 000 Kč (ad 4) – 50 000 Kč (ad 5) = 1 066 000 Kč.
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců neuhrazené
zaměstnavatelem do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období: Zatímco pojistné hrazené přímo zaměstnavatelem (MD 524 / D 336) - nebylo-li odvedeno včas - se coby nedaňový náklad vyloučí z VH již podle bodu ad 1, tak podle tohoto bodu 2 se VH zvýší o pojistné sražené z mezd zaměstnancům (MD 331 / D 336), nebylo-li firmou odvedeno včas (MD 336 / D 221), tedy do konce měsíce následujícího po skončení příslušného zdaňovacího období. Toto pojistné bylo nákladem firmy nepřímo přes zúčtovanou mzdu zaměstnance (MD 521 / D 331).
Příklad 3
Opožděně uhrazené pojistné za zaměstnance
Kvůli nedostatku peněz ABC, s. r. o., při splatnosti v lednu 2022 vyplatila jen polovinu čistých mezd za prosinec 2021. Doplaceny byly spolu s odvody záloh na daň z mezd a veřejnoprávního pojistného v únoru 2022.
U účtujícího zaměstnavatele je daňová účinnost veřejnoprávního pojistného za zaměstnance podmíněna úhradou, a to jak u části hrazené zaměstnavatelem vedle hrubých mezd (MD 524 / D 336), tak i zaměstnancem formou srážky ze mzdy (MD 331 / D 336). Daňová účinnost mezd (vyjma sraženého pojistného) není podmíněna úhradou, takže i nevyplacené části mezd za prosinec 2021 (MD 521 / D 331) jsou daňovým nákladem roku 2021.
Daňové přiznání k dani z příjmů ABC, s. r. o., za zdaňovací období kalendářního roku 2021:
1.
V řádku 10 „Účetní VH“ jsou zahrnuty Mzdové náklady za prosinec 2021 (MD 521 a MD 524).
2.
Do řádku 30 „Zvýšení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 až 19 ZDP“ poplatník uvede:
pojistné sražené z mezd za XII/2021 neodvedené do 31. 1. 2022 [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 5 ZDP].
3.
Do řádku 40 „Daňově neúčinné zaúčtované náklady“ patří také tato položka zvyšující VH i ZD:
pojistné zaměstnavatele za XII/2021 neodvedené do 31. 1. 2022 [§ 24 odst. 2 písm. f) ZDP].
Daňové přiznání k dani z příjmů ABC, s. r. o., za zdaňovací období kalendářního roku 2022:
1.
V řádku 10 „Účetní VH“ nejsou zahrnuty žádné doplatky mezd ani pojistného (jen rozvahové účtování).
2.
Do řádku 111 „Snížení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. b) ZDP“ poplatník uvede:
pojistné sražené z mezd za XII/2021 odvedené až v únoru 2022 [§ 23 odst. 3 písm. b) bod 2 ZDP].
3.
Řádek 160 „Souhrn rozdílů, o které daňové výdaje převyšují zaúčtované náklady“ sníží VH, tím i ZD o:
pojistné zaměstnavatele za XII/2021 odvedené až v únoru 2022 [§ 24 odst. 2 písm. f) ZDP].
Přijaté úhrady smluvních sankcí,
zejména smluvních pokut a úroků z prodlení: Tyto položky jsou daňově
relevantní
až při úhradě – v období, kdy byly zaúčtovány, ale neuhrazeny (MD 315 / D 644), se o ně snížil VH i základ daně (viz dále) a teprve při úhradě dlužníkem (MD 221 / D 315) jde o zdanitelný příjem věřitele, ale již nejde o účetní výnos, takže je o příjem nutno zvýšit VH a tím i ZD. Tato úprava se provede i při postoupení pohledávky ze smluvní sankce, o kterou byl v minulosti základ daně snížen, nebo pokud taková pohledávka zanikne započtením anebo jinak než její úhradou (kromě splynutí práva a povinnosti). K úplatnému postoupení (prodeji) sankční pohledávky se vyjádřil Nejvyšší správní soud v kauze čj. 10 Afs 171/2019. V rozsudku ze dne 2. 2. 2020 konstatoval, že postupitel nezdaňuje celou jmenovitou hodnotu své sankční pohledávky (jak ze ZDP dovozoval finanční úřad), ale pouze částku, kterou za její postoupení skutečně obdrží.
Dluh zachycený v účetnictví dlužníka, který se již promlčel nebo od jehož splatnosti uplynulo 30 měsíců
: Smyslem je daňový trest účtujícího dlužníka, který uplatnil daňový náklad za svůj obchodní dluh (např. za koupené zboží), který ale ani 30 měsíců po splatnosti dodavateli (věřiteli) nezaplatil. Poškozený účtující věřitel naopak musel i neuhrazenou pohledávku zdanit, případně za podmínek ZoR mohl naopak základ daně snížit tvorbou zákonné opravné položky, případně odpisem pohledávky dle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. V zájmu daňové spravedlnosti se ovšem tato povinnost
zvýšení základu daně nevztahuje na dluhy
:
dlužníka v úpadku podle insolvenčního zákona,
z cenných papírů, plnění do vlastního kapitálu, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních sankcí,
představující daňový výdaj až při zaplacení (např. úroky za zápůjčku od neúčtující fyzické osoby),
z jejichž titulu dosud nebyl uplatněn u dlužníka daňový výdaj
(např. neprodané zboží),
o kterých vedou poplatníci soudní, rozhodčí, případně správní řízení.
Příklad 4
Dodanění neuhrazeného dluhu u poplatníka DPPO
Výrobce, s. r. o., dodal již na jaře 2019 firmě Dlužník, a. s., zboží za 100 000 Kč, který však nic neuhradil. Věřitel se snažil o smír, jen „si dovolil“ chtít po dlužníkovi úroky z prodlení, – vše marné. Účetním i zdanitelným výnosem – ihned při dodání zboží v roce 2019 – byla celá prodejní cena za zboží 100 000 Kč, a to bez ohledu na její neuhrazení. Pokud je navíc plátcem DPH, kterou musel odvést na výstupu, je to pro něj ještě o to horší. Smluvní sankce byla při uplatnění jen účetním výnosem, který by se stal zdanitelným až při úhradě dlužníkem.
Naproti tomu Dlužník, a. s., zaúčtoval celý tento obchodní dluh 100 000 Kč při dodání zboží do účetních i daňových nákladů MD 504 / D 321 bez ohledu na to, že jej neuhradil, protože jej obratem prodal za „konkurenční“ cenu 80 000 Kč, takže nejen ušetřil za nákup, ale ještě vydělal. Sankční dluh za úroky z prodlení byl u něj při nárokování věřitelem zaúčtován jako účetní náklad, který by se stal daňově účinným až při úhradě.
Na podzim 2021 uplynulo 30 měsíců od splatnosti dluhu za „koupené“ zboží. Proto musí Dlužník, a. s., dle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 11 ZDP zvýšit VH, potažmo ZD o neuhrazený dluh 100 000 Kč. Tato úprava ZD se provede na řádku 30 II. oddílu daňového přiznání, a v souladu s pokyny k vyplnění se na zvláštní příloze upřesní důvod této daňové korekce a výpočet příslušné částky. Sankčního dluhu za úroky z prodlení se dodanění netýká, jde totiž o zákonnou výjimku, protože doposud nešlo o daňový výdaj.
Kdyby se stal „zázrak“ a Dlužník, a. s., by svůj dluh za dodané zboží věřiteli (Výrobci) nakonec dodatečně uhradil, dostalo by se ke slovu ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 6 ZDP, díky němuž by si mohl za toto zdaňovací období naopak zase – čistě daňově v přiznání – snížit výsledek hospodaření
alias
základ daně. Pro tyto účely slouží řádek 112 II. oddílu daňového přiznání, k němuž poplatník na zvláštní příloze uvede důvod této úpravy základu daně a výpočet příslušné částky.
 
Snížení VH
Částky smluvních sankcí účtované ve výnosech, které nebyly
během zdaňovacího období poplatníkovi (věřiteli)
uhrazeny
, resp. převis výnosů nad přijatými sankcemi: Do snížení ZD nelze zahrnout sankční pohledávky, které v průběhu zdaňovacího období zanikly, případně byly postoupeny (např. prodány).
Příklad 5
Výnosové smluvní sankce v přiznání k DPPO
ABC, s. r. o., vůči svým obchodním partnerům uplatnila v souladu se smlouvami v roce 2021 sankce – např. smluvní pokuty – v celkové výši 100 000 Kč. Z toho dlužníci uhradili do konce roku 2021 jen 60 000 Kč, zbývajících 40 000 Kč až v roce 2022. Účetní a daňové souvislosti u věřitele ABC, s. r. o., jsou následující:
1.
Daňové přiznání k dani z příjmů ABC, s. r. o., za zdaňovací období kalendářního roku 2021:
Zaúčtován vznik účetních výnosových smluvních sankcí ve výši 100 000 Kč na MD 315 / D 644.
Účtování o smluvních sankcích přijatých do konce roku 2021: 60 000 Kč na MD 221 / D 315. V případě těchto uhrazených smluvních sankcí není zapotřebí provádět žádné úpravy VH v daňovém přiznání.
O nepřijaté smluvní sankce 40 000 Kč v přiznání k DPPO sníží VH a tím i základ daně za rok 2021, k čemuž slouží řádek 111 II. oddílu daňového přiznání, k němuž se na zvláštní příloze upřesní důvod korekce a výpočet příslušné částky.
2.
Daňové přiznání k dani z příjmů ABC, s. r. o., za zdaňovací období kalendářního roku 2022:
Účtování o smluvních sankcích z roku 2021 přijatých až v roce 2022: 40 000 Kč na MD 221 / D 315.
Účetně šlo v tomto roce jen o rozvahový případ, proto o tyto opožděně přijaté smluvní sankce ve výši 40 000 Kč musí poplatník (věřitel – ABC, s. r. o.) zvýšit VH a tím i základ daně v přiznání za rok 2022. Jedná se o položku patřící na řádek 30 II. oddílu daňového přiznání, k němuž se ve zvláštní příloze upřesní důvod korekce a výpočet příslušné částky.
Částky pojistného na sociální a zdravotní pojištění sražené z mezd zaměstnancům
(MD 331 / D 336) v minulých obdobích, které tehdy zaměstnavatel neodvedl včas (do konce měsíce následujícího po skončení daného zdaňovacího období): Jak jsme uvedli již výše, kvůli včasnému neuhrazení pojistného sraženého zaměstnancům musel zvýšit VH, na řádku 30 II. oddílu daňového přiznání s upřesněním na zvláštní příloze. Když posléze, byť opožděně avšak přece, zaměstnavatel vedoucí účetnictví toto
sražené pojistné odvede
(MD 336 / D 221), uplatní naopak tomu odpovídající snížení VH, a to na řádku 111 II. oddílu daňového přiznání, k němuž poplatník na zvláštní příloze upřesní důvod korekce a výpočet příslušné částky.
Další
částky vyloučené v minulých obdobích z daňových nákladů kvůli nezaplacení, (na řádku 30 II. oddílu daňového přiznání s upřesněním na zvláštní příloze), dojde-li k jejich úhradě., díky čemuž půjde o položky snižující základ daně patřící v daňovém přiznání do řádku 111 II. oddílu s upřesněním na zvláštní příloze.
Daňová podmínka úhrady se týká hlavně daně z nemovitých věcí [§ 24 odst. 2 písm. ch) ZDP] nebo úroků z úvěrů a zápůjček od neúčtující fyzické osoby [§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP]. V praxi menších s. r. o. je poměrně časté, že jejich společník – fyzická osoba – takto dočasně finančně vypomůže své firmě.
Částky nákladů daňově uplatnitelných, ale nezaúčtovaných
(např. tzv. paušální výdaj na dopravu), o které se v souladu s pokyny k vyplnění přiznání sníží základ daně na blíže neurčeném řádku 162 II. oddílu daňového přiznání, případně na řádek 112, a na zvláštní příloze upřesní věcný důvod a výpočet částky.
Příklad 6
Paušální výdaje na dopravu v daňovém přiznání
ABC, s. r. o., u dvou svých automobilů uplatní paušální výdaje na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP za celý rok 2021, tedy ve výši 2 × 12 měsíců × 5 000 Kč = 120 000 Kč. O této čistě daňové položce ovšem poplatník nemohl účtovat. Naproti tomu přirozeně zaúčtoval do účetních nákladů roku 2021 spotřebované pohonné hmoty u těchto vozidel ve výši 50 000 Kč (účet 501) a poplatky za parkování 2 000 Kč (účet 518), které ovšem při uplatnění paušálních výdajů na dopravu nejsou daňově uznatelné, jak velí § 25 odst. 1 písm. x) ZDP.
ABC, s. r. o., promítne uplatnění paušálních výdajů na dopravu do přiznání k DPPO za rok 2021 následovně:
Paušální výdaje na dopravu jsou čistě daňová položka, o které se neúčtuje, 120 000 Kč patří do ř. 162.
Nedaňové účetní náklady za palivo 50 000 Kč a parkování 2 000 Kč zvýší VH, a tedy i ZD na řádku 40.
Částky zaúčtované jako
snížení nákladů z titulu rozpuštění nedaňových „ostatních“ opravných položek
(D 559) a nedaňových „
ostatních“ rezerv
(D 554): Podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP jsou daňově účinné jen „zákonné“ rezervy a opravné položky dle již zmíněného zákona o rezervách. Tvorba „ostatních“ rezerv a opravných položek nebyla daňově účinná, a proto poplatník musel o tyto účetní náklady zvýšit VH, tedy i ZD ad výše. Takže je spravedlivé, že při snížení nebo zrušení těchto „ostatních“ rezerv a opravných položek, účtovaných jako snížení nákladů, má poplatník naopak možnost snížit si VH, a tedy i základ pro DPPO.
Příklad 7
Opravné položky v přiznání k DPPO
Vykazování opravných položek v přiznání k DPPO je poměrně náročné. Základní pravidla jsou:
-
Tvorba a zvýšení „ostatních“ OP se účtuje do nákladů MD 559 (provozní) či 579 (finanční). Nejde o daňové výdaje dle § 25 odst. 1 písm. v) a § 24 odst. 2 písm. i) ZDP, proto se o ně zvýší VH, potažmo ZD na ř. 40.
-
Snížení a zrušení ostatních (čistě účetních) OP je účtováno naopak na D 559 nebo 579, a protože opět nejde o daňově účinné položky [§ 23 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP], bude o ně snížen VH i základ daně na řádku 112.
Nelze přitom postupovat zjednodušeně a v přiznání daňově řešit jen zůstatek účtů ostatních OP!
-
Tvorba, změny a rušení „zákonných“ (daňových) OP se v základní části přiznání nijak neřeší, protože je zde stejný pohled účetní i daňový, zůstávají tyto účetní případy součástí řádku 10 (výsledek hospodaření i ZD).
Zákonné OP je třeba správně uvést do 12 řádků tabulky C písm. a) v povinné příloze č. 1 II. oddílu.
Hodnota
(části)
dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl dříve zvýšen ZD
dle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 11 ZDP pro neuhrazení do 30 měsíců od splatnosti nebo promlčení; viz výše.
Příjmy
daňových rezidentů ČR a stálých provozoven
zdaňované tzv. srážkovou daní
dle § 36 ZDP, kterou má na starost plátce příjmu v roli plátce daně: Jde například o podíly na zisku (pokud nejsou osvobozeny od DPPO, jako u tzv. mateřské společnosti), dále o vypořádací podíly nebo o podíly na likvidačním zůstatku.
Příklad 8
Příjmy osvobozené nebo zdaněné srážkou nepatří do obecného ZD
Matka, a. s., je jediný společník (podíl 100 %) společnosti Dcera, s. r. o., a minoritní společník (podíl 8 %) společnosti Syn, s. r. o. V roce 2021 od každé obdržela podíl na zisku 100 000 Kč a sestavuje své daňové přiznání k DPPO za rok 2021.
Dcera, s. r. o., je tzv. dceřinou společností, proto jsou podíly na zisku osvobozeny od DPPO podle § 19 odst. 1 písm. ze) bodu 1 ZDP. V souladu s § 23 odst. 1 ZDP tyto účetní výnosy (100 000 Kč) Matka, a. s., vyloučí ze základu daně z příjmů, k čemuž speciálně slouží řádek 110 přiznání. Ovšem souvisejícím trestem jsou daňově neuznané přímé i nepřímé (režijní) výdaje související s držbou tohoto podílu, jak požaduje § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP. Přičemž výše nedaňových režijních výdajů je zákonem shora limitována 5 % příjmů z podílů na zisku, zde tedy na částku 5 000 Kč; ledaže poplatník prokáže jejich nižší skutečnou výši, což je ale v praxi velmi náročné…
Podíly na zisku od firmy Syn, s. r. o., (nejde o „dceřinou společnost“) podléhají tzv. srážkové dani 15 % podle § 36 odst. 2 písm. b) ZDP, což má na starost plátce příjmu v roli plátce daně. Matka, a. s., tak obdržela příjem již po snížení o srážkovou daň, o němž účtovala 100 000 Kč na MD 378 / D 665. Díky tomu se zdaněný příjem stal součástí účetního VH Matky, a. s. Dle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP se tento zdaněný příjem nezahrnuje do ZD poplatníka, k čemuž slouží speciálně řádek 120 přiznání, kde si o těchto 100 000 Kč sníží VH, resp. ZD.
 
Speciální (komplexní) daňové úpravy VH
Cenové korekce u obchodů mezi „spojenými osobami“ dle § 23 odst. 7 ZDP
(nejčastěji mateřská
versus
její dceřiná společnost, společníci a jednatelé
versus
jejich s. r. o., osoby blízké): Jde o nejznámější daňový dopad obchodů mezi nimi,
když není uspokojivě zdůvodněn rozdíl mezi cenou sjednanou a „obvyklou“
.
Daňový test se netýká úroků z úvěru, zápůjček či dluhopisů, pokud je sjednaná výše úroků nižší než „obvyklá“
(pozor na opačný případ) a věřitelem je fyzická osoba, člen (společník) obchodní
korporace
nebo nerezident ČR. Podle § 38nc ZDP
lze požádat správce daně o závazné posouzení za poplatek 10 000 Kč
.
Příklad 9
Zdůvodnění cenového rozdílu
Dopravce, a. s., podniká v silniční nákladní dopravě a současně je jediným společníkem firmy Auta, s. r. o., která se zabývá pronájmem vozidel. Obě obchodní
korporace
jsou z pohledu daní z příjmů spojenými osobami. Na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku pronajímatel Auta, s. r. o., přenechal své mateřské společnosti Dopravce, a. s., jeden z nákladních automobilů za sjednané měsíční nájemné 10 000 Kč.
Správce daně při kontrole tuto nájemní smlouvu napadl, protože zjistil, že jiným (nespojeným) osobám pronajímají Auta, s. r. o., obdobná vozidla za nájemné cca 30 000 Kč měsíčně. Vyzval proto pronajímatele, aby uspokojivě doložil ekonomický důvod rozdílu cen v případě nájmu auta spojené osobě – společníkovi (Dopravce, a. s.), s. r. o. by jinak hrozilo dodanění fiktivního, ovšem zdanitelného cenového rozdílu ve výši 20 000 Kč měsíčně.
Pronajímatel (Auta, s. r. o.) ovšem správci daně zdůvodnil rozdíl ve výši nájemného tím, že se jedná o značně poruchové vozidlo, s jehož pronajímáním byly trvalé potíže. Což doložil výpisem z evidence pronajímání svého vozového parku, kde předmětné vozidlo bylo pronajímáno nejméně, a přitom ale nejčastěji u něj nájemci uplatňovali reklamace z důvodu jeho poruch a návazný požadavek na smluvně zavázané bezplatné přistavení náhradního vozidla. Nájemce (Dopravce, a. s.) o tomto špatném technickém stavu vozidla věděl a akceptoval jej. A to proto, že jej bude využívat poměrně málo, a navíc se zabývá i servisem nákladních automobilů, takže drobné závady si sám odstraní, a nebude proto požadovat náhradní vozidlo, což je uvedeno i v nájemní smlouvě.
Dále pronajímatel argumentoval tím, že zatímco „obvyklé“ nájemné 30 000 Kč měsíčně se týká jen krátkodobých nájemních vztahů nepřesahujících 2 měsíce během stavební sezóny od jara do podzimu a zbytek roku o ně obvykle není valný zájem, tak předmětná nájemní smlouva se spojenou osobou je dlouhodobá na tři roky.
Správce daně uznal argumentaci poplatníka a základ daně mu z titulu nižšího nájemného nenavýšil…
§ 23 odst. 9 ZDP uvádí, kdy zaúčtovaný oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty zůstává v základu daně: Pro běžnou praxi je nejvýznamnější, že zde jsou uvedeny cenné papíry – akcie. Ovšem s výjimkou dle § 23 odst. 4 písm. k) ZDP, která naopak
ze základu daně vylučuje změnu reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu
, který se podle § 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p. oceňuje reálnou hodnotou,
jehož převod by byl osvobozen od daně, což je především případ akcií v tzv. dceřiných společnostech
.
Specifické komplexní úpravy nejen základu daně čekají na
obchodní
korporace
účastnící se převodu obchodního závodu, výměny podílů, fúzí a rozdělení
. Stanoví je – v rámci EU sjednocená – pravidla pro tzv.
společný systém zdanění
, která byla dobrovolně povinně zakomponována do § 23a až 23d ZDP.
Velmi náročnými úpravami základu výpočtu DPPO mohou být od roku 2020
čtyři nová pravidla proti praktikám vyhýbání se dani, která nám vnutila unijní směrnice ATAD
; velmi stručně osvětlíme…
Děti se dříve strašily čertem, dnes tím, že nefunguje wifi, a daňového poradce jistě vyděsíte Atadem. Jde o akronym počátečních písmen „Anti Tax Avoidance Directive“ čili
„Směrnice proti vyhýbání se dani“
. Daně z příjmů zemí EU nejsou (zatím) sjednoceny ani harmonizovány, ale unijní právo jako prstíčky jezinek proniká i tam. Dříve směrnice Rady byly poplatníkům ku prospěchu: Osvobození podílů na zisku dceřiných společností od daně (2011/96/EU), Výhodnější společný systém zdanění zmíněný před chvílí (2009/133/ES), Osvobození úroků a licenčních poplatků (2003/49/ES). To se ale změnilo příchodem nepřátelské směrnice ATAD (2016/1164/EU). Do ZDP
přinesla čtyři typy dosti tvrdých daňových restrikcí
, jejichž uplatňování navíc značně komplikují složitá a v mnohém nejednoznačná pravidla. Útěchou je, že se týkají zejména
velkých a nadnárodních firem
:
1. Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (§ 23e a 23f ZDP):
-
Jde o komplexní a složitý daňový test cílící zejména na úroky – nejen mezi spojenými osobami. Jde o to (zjednodušeně), že VH a tím pádem i ZD je nutno zvýšit o částku, o kterou „nadměrné výpůjční výdaje“ (které jsou daňově uznatelné) převyšují případné zdanitelné „výpůjční příjmy“ o 80 mil. Kč. Převis nadměrných výpůjčních výdajů (jedná se o kladný rozdíl výpůjčních výdajů po odečtení výpůjčních příjmů) nad částku 80 mil. Kč je nutné testovat ještě testem daňové EBITDA, teprve poté je možné říci, že dojde ke zvýšení základu daně.
2. Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (§ 23g, § 38zg ZDP):
-
Smyslem je zamezit obcházení české DPPO přesunem majetku v rámci jednoho subjektu do státu s nižší daní. V ČR se takto zdaní i pouhé přemístění aktiv do stálé provozovny v cizině, jako by byly prodány, a to za cenu obvyklou! ATAD je závazná v celé EU, takže obdobné zdanění –
fikce
prodeje sama sobě – postihne i při přemístění majetku odjinud z EU do ČR, což si vyžádá složité oceňování v zahraničí… Poplatník může požádat správce daně o rozložené úhrady části daně odpovídající transakci až na 5 let.
3. Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (§ 23h ZDP):
-
Podstatou je snaha ochránit tuzemský základ daně z příjmů před tzv. hybridními nesoulady. Jde o odlišné právní posouzení určité skutečnosti právními řády dotčených států, kdy dochází k dvojímu nezdanění nebo naopak dvojímu zdanění. Příklad: Určitou platbu jeden stát posoudí jako úrok a druhý jako dividendu, anebo jeden stát platbu uzná za daňový výdaj, zatímco ten druhý příjem osvobodí od daně. Daňové hybridní hrozby se testují jen u „přidružených osob“ - kapitálově spojené osoby přes 50 %, osoby s podílem na zisku od 50 %, „jinak spojené osoby“, právnická osoba a její stálá provozovna.
4. Zdanění ovládané zahraniční společností (§ 38fa ZDP):
-
Smyslem je zabránit obcházení daňové povinnosti právnických osob – českých rezidentů – zakládáním dceřiných společností nebo stálých provozoven v jurisdikcích s nízkou úrovní zdanění (v tzv. daňových rájích) a následným „odkláněním“ části příjmů (zejména „pasivních“ z úroků a licenčních poplatků) do těchto entit, aby se tak právnické osoby vyhnuly jejich zdanění u nás. Pravidla jsou i zde stanovena velmi složitě až nejasně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021. Zveřejněno v časopise Účetnictví v praxi 12/2021.